מבוא

** למען הנוחיות בלבד, תקנון זה מנוסח בלשון זכר אולם הוראותיו מתייחסות בהתאמה כמובן גם לנקבה. עמכן הסליחה.

המבוא לתקנון זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. כותרות הסעיפים הוכנסו לשם הנוחיות בלבד ואין להם, ולא יינתן להם, כל משקל משפטי בפירושו.

מובהר בזאת כי תנאי הסכם זה פועלים במקביל ובכפוף לתנאי השימוש של צדדים שלישיים, ככל שיהיו כאלה, והם באים להוסיף עליהם.

 

תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלהלן (להלן יחד - "התקנון") חלים על כל גולש או משתמש בשירותים הדיגיטליים השונים (להלן - "הגולש" או "המשתמש"), המוצעים והמתופעלים באתר אינקורס ו/או האתר (להלן יחד - "האתר") על-ידי אינקורס, מתוקף התקשרותה כדין עם תאגידים ו/או רשויות ו/או נותני שירותים אחרים ככל שיהיו מעת לעת (להלן יחד - "נותני שירותים").

מובהר בזאת למשתמש כי כל הסעיפים בתקנון הזה תקפים הן לאתר אינקורס והן לאתר לומדה (להלן - "לומדה") של אינקורס.

האתר מיועד לאפשר לך בין היתר לבצע תשלומים ולשלם באמצעות העברת תשלומים לסליקה באמצעות חברה צד ג' (להלן יחד - "התשלומים") ו/או להירשם לשירותים, להזמין שירותים ומוצרים, ליזום פניות, לעיין ולצפות במידע האישי, לדווח על מפגעים ותקלות, לשתף תכנים, מידע ו/או שירותים (להלן יחד -"השירותים") שבאתר ו/או לעקוב אחר הטיפול באחד או יותר מתוך השירותים המפורטים לעיל.

 

השימוש באתר האינטרנט של אינקורס ובכל התכנים הקשורים אליו (במישרין ו/או בעקיפין) לצורך קבלת השירותים והמידע כפי שמפורטים באתר ו/או לצורך ביצוע פעולות באמצעות אתר האינטרנט של אינקורס  (שירותים) הינו בכפוף לתנאים שבתקנון זה. אם לצורך פעולות מסוימות נדרשת הסכמתך לתנאים נוספים הם יחולו בנוסף ובמקרה של סתירה המידע במערכות של אינקורס יגברו על תנאים כלליים אלה ויהיה המידע המחייב במקרה זה.

כאשר אתה מתבקש למסור מידע באתר לא חלה חובה חוקית למסור אותו וכאשר אינך מסכים לתנאי התקנון לא חלה עליך חובה חוקית לעשות זאת, אך בלעדי זאת יתכן שלא נוכל לטפל בפנייתך באופן מלא ו/או שלא תוכל לקבל מאתנו שירותים מסוימים ו/או לרכוש מוצרים מסוימים. חלק מהמידע נדרש לפי חוקים מסוימים.

 

המידע שתמסור באמצעות האתר ישמש את אינקורס או מי מטעמה לצורך כל דבר ועניין הקשור במוצרים ושירותים הנוגעים לרפואת חירום ובריאות אשר מסופקים לך באינקורס, לרבות ומבלי לגרוע מהכלליות כאמור לעיל : עיבודו ו/או אחסונו ו/או שימוש בו לשימושים נוספים הנלווים לשימושים האמורים לעיל והנדרשים לשם השלמתם ו/או למטרות לגיטימיות אחרות לרבות עיבודים סטטיסטיים ו/או שיפור ו/או שינוי השירותים הניתנים באמצעות האתר ותכניו. זאת אף באמצעות העברת המידע לצדדים שלישיים הפועלים בשמה ומטעמה של אינקורס והכפופים למגבלות השימוש שחלות על אינקורס עצמה.   למידע נוסף על מדיניות הפרטיות של אינקורס בעניין השימוש במידע וההגנה עליו אשר חלה על השירותים הניתנים על-ידי אינקורס ועל השימוש באתר אינקורס - לחץ כאן.

אינקורס נוקטת באמצעי אבטחה מקובלים באתר ולא תישא באחריות בגין נזק ו/או הפסד ו/או אובדן כלשהו העלולים להיגרם במישרין ו/או בעקיפין, כתוצאה ממתן השירותים ו/או עיכוב במתן השירותים ו/או הפסקתם ו/או כתוצאה מהשמטה ו/או שיבוש ו/או פגם ו/או הפרעה ו/או מחיקה ו/או כשל ו/או שגיאה במידע ו/או בנתונים ו/או כתוצאה מתקלות בציוד המשתמש ו/או בציוד של אינקורס ו/או כתוצאה מגורמים ו/או תקלות שאינם בשליטת אינקורס. כמו כן אינקורס לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן כתוצאה מגניבה ו/או השמדה ו/או קיום גישה בלתי חוקית לכל מידע המצוי באתר ו/או בגין כל התנהגות בלתי חוקית של משתמשים אחרים ו/או צדדים שלישיים.

 

נוסח התקנון המחייב והקובע בכל מועד הינו נוסח התקנון המפורסם באתר אינקורס, על כך סעיף בהנחיה או בתקנון אחרים הקשורים לחברה לעניין השירותיים המנויים בתקנון זה. כל שימוש במונחי תקנון זה, בצורת יחיד, רבים, זכר, נקבה וכיוב', ניתנים לשינוי ויש לפרשם בהתאם להקשר. לתשומת ליבך, עדכניות המידע במסגרת השירותים באתר זה היא בהתאם למידע המעודכן במערכות אינקורס. בכל מקרה של סתירה בין מידע שפורסם באתר לבין מידע המצוי במערכות אינקורס או בתקנון ו/או סתירה בין סוגי מידע שונים באתר של אינקורס, יהיה המידע המצוי במערכות אינקורס המידע המחייב.  

 

המשתמש לא יהיה זכאי לעשות כל שימוש בפלטפורמה או בכל אחד מחלקיה באופן הנוגד את הוראות התקנון זה ואשר יש בו לפגוע בזכויות החברה או בזכויות של צד שלישי כלשהו – מבלי שקיבל את הסכמת החברה בכתב ומראש.

לתשומת לבך, אינקורס שומרת לעצמה את הזכות לשנות לפי שיקול דעתה וללא קבלת הסכמת המשתמש, את תנאי השימוש באתר. 

 

תחולה והסכמתך לתנאי התקנון

אנא קרא את התנאים וההוראות שלהלן (התקנון) בעיון לפני גישה ושימוש באתר אינקורס. בעצם הגישה שלך לאתר ו/או השימוש בו (בתכנים ו/או המידע הכלולים בו ו/או בשירותים ו/או המוצרים השונים הזמינים דרכו ו/או מוצעים על ידי אינקורס), הינך מאשר שקראת והבנת את התנאים וההוראות וכי הינך מסכים, ללא כל תנאי ו/או הסתייגות, שתנאי התקנון הזה וההוראות שלהלן יחייבו אותך, לרבות התחייבותך לפעול על-פיו, ממש כאילו היית חותם עליהם.

אם אינך מעוניין לקבל ו/או לאשר את תנאי התקנון שלהלן, כולם או חלקם, עליך להפסיק את השימוש באתר לאלתר. המשך השימוש שלך באתר ייחשב כראיה בלתי ניתנת לערעור להסכמתך לתנאים ולהוראות לאחר ששונו.

 

שונות

על תקנון זה אלו יחולו חוקי מדינת ישראל. הפעילות באתר זה וכל הקשור והכרוך בה, לרבות בין היתר (ומבלי גרוע מכלליות האמור לעיל) : השימוש באתר ו/או תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות ו/או בכל תביעה ו/או דרישה ו/או בקשה הנובעים משימוש בו, יוכפפו לדין הישראלי לבד (ללא הפנייה לדין זר). סמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר ו/או לשימוש בו ו/או לפרשנות תנאי תקנון זה תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב. הדין המהותי והפרוצדוראלי יהיה הדין הישראלי, זאת בכפוף לזכות אינקורס לנקוט בהליכים משפטיים בבתי המשפט בהם מצויים כתובת המשתמש ו/או מקום עסקו ו/או נכסיו ו/או חלק מהם לשיקול אינקורס.

 

תנאים והוראות של תקנון זה יחולו על כל גולש באתר אינקורס ללא יוצא מן הכלל, בכל מקום (בארץ ו/או בחו"ל), בכל זמן, מכל אמצעי תקשורת ו/או דרך כל מדיה חברתית. אינך רשאי לשנות ו/או לתקן תנאים והוראות אלה ללא הסכמה מוקדמת בכתב מאת אינקורס.

 

תנאים והוראות בתקנון שלנו וכל הסכם אחר שנכרת בינך לבין אינקורס בכל הנוגע לאופן השימוש באתר ו/או בקשר למוצר או לשירות מסוים של אינקורס, ממצים את מלוא ההסכמה בינך לבין אינקורס וגוברים על כל ההסכמים, המצגים וההבנות האחרים, בכתב או בעל פה, הנוגעים לשימוש באתר ותוכנו.

בקבלת תנאי השימוש, מסכים המשתמש שלא להשתתף ו/או לקחת חלק בתובענה ייצוגית נגד החברה ו/או מי מטעמה.

כל המחלוקות ו/או סכסוכים בין הצדדים להסכם זה שיתגלעו בקשר להסכם ו/או לביצועו יתבררו בפני בורר מוסכם על הצדדים, וככל שלא תהיה הסכמה על זהותו, ימונה בורר על ידי יו"ר לשכת עורכי הדין בישראל.

הבוררות תתקיים בעיר תל אביב. על הבוררות יחולו הוראות חוק הבוררות, התשכ"ח-1968 התוספות והתקנות שהותקנו מכוחו (להלן - "חוק הבוררות").  הבורר לא יהיה כבול לסדרי הדין האזרחי למעט לדיני הראיות ו/או לדין המהותי ועל הבורר לנמק את החלטתו. פסק הבוררות יהיה ניתן לערעור בפני בורר על פי הוראות סעיף 21א לחוק הבוררות.

בית המשפט המוסמך בהתאם להוראות חוק הבוררות יהיה בית המשפט המחוזי בעיר תל אביב.

 

במידה וייקבע על פי דין ו/או על ידי ערכאה שיפוטית ו/או על ידי כל גורם שיפוטי מוסמך אחר שהוקם על פי דין, כי חלק כלשהו מתנאי התקנון אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי ההסכם יישארו בתוקפם.  אם תנאי בתקנון זה ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מהתקנון ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות יתר התנאים. במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר אכיף במקום התנאי שנמחק או הוסר.

 

אינקורס אמונה על שמירת חוקי מדינת ישראל – אם נתקלתם בתוכן המפר את חוקי מדינת ישראל או בכלל, נודה לכם את תפנו את תשומת לבנו באמצעות משלוח הודעה, המפרטת את התוכן המפר ומהות ההפרה, לכתובת הדואר האלקטרוני info@incourse.co.il.

 

כל כותרות הסעיפים המשמשות בתקנון זה נועדו לשם נוחות ההתייחסות בלבד ואין להתחשב בהן בפרשנות תנאים והוראות אלה או בקביעת משמעותם.

 

אין בתקנון זה או באיזו מהוראותיו כדי ליצור, ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בינך לבין החברה או מי מטעמה בכל אופן.

 

האתר עשוי לפרסם ולפרט מודעות דרושים ומשרות פנויות בחברה או דרכה, בעמודים הייעודיים לכך. אין במודעות אלו או בתוכנן כדי להתחייב או להביא לקבלתו של מי מהפונים לעבודה או המתעניינים במשרה בחברה, או לגרוע או לשנות מהליכי מיון אחרים העשויים להתבצע על-ידי החברה. מודעות דרושים והצעות משרה מופנות בכל מקרה לשני המינים,  וזאת אף אם לא צוין זאת במפורש בגוף המודעה. 

 

אינקורס שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או למנוע את השירות ו/או חלקים ממנו מגולש אשר הפר סעיף מסעיפי תקנון זה ו/או בכלל, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של אינקורס ומבלי שתהיה חייבת להודיע על כך מראש למשתמש. לא תישמע כל טענה של המשתמש בעניין זה. להסיר כל תוכן ו/או לבטל כל פעולה אשר בוצעה על-ידי הגולש ואשר יש בה משום הפרת סעיף מסעיפי תקנון זה ו/או בכלל.

 

יצירת קשר

בשאלות או בעיות הקשורות באתר האינטרנט ניתן לפנות באמצעים הבאים :

טלפון 054-362-9999 מייל info@incourse.co.il

 

תנאי שימוש  

בכל מקום בו מצוין בתקנון מונחים כגון : "אתה", "משתמש", "משתמש רשום", "משתמש שאינו רשום", "גולש", "גולש באתר" ו/או כל מונח אחר שמתאר את מי שמבצע פעולות דרך האתר, הכוונה היא אליך. בין אם באופן אקראי ובין אם בתדירות גבוהה, בין אם ביצע המשתמש הרשמה לשירותי האתר ובין אם לאו ויכונה להלן- "המשתמש".

 

מונחים כגון : "החברה", "האתר", "אנחנו" וכיוב', מתייחסים אל אינקורס ו/או מי מטעמה (להלן :"אינקורס").

 

מונחים כגון : "צד", "צדדים", "אנחנו" מתייחסים אל אינקורס ואל המשתמשים יחדיו, או רק אחד מהם, בהתאמה.

משמעו של "האתר" כולל בין היתר אך לא רק, ידיעון וכל דואר אחר שנשלח מטעמו, לרבות אפליקציה סלולרית, ככל שתקום בעתיד ו/או כל אמצעי אחר השייך למדיה חברתית.

אינקורס פיתחה ומתחזקת אתר אינטרנט זה למטרות מתן שירותים, מכירת מוצרים, הצגת תוכן, ידע והשכלה, בידור ותקשורת (להלן יחד – "תכנים ומידע") אישיים שלך. אנו עושים מאמצים רבים כדי לספק לך חווית שימוש איכותית ובטוחה באתר. עם זאת, האתר אינו חסין מתקלות ו/או בעיות ועשויה שלא להיות לך גישה לאתר מעת לעת.

 

מבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון, אינקורס ו/או צד אחר המעורב ביצירת האתר ו/או הפקתו ו/או אספקתו אינם נושאים בכל אחריות ביחס לתכנים, השירותים והמידע המופיעים באתר, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור : כתבות, תמונות, מאמרים, סקירות, נתונים, ידיעות, עצות, הערכות, הנחיות ו/או כל מידע אחר בכל פורמט שהוא אשר יועמד לרשותך בכל אמצעי שהוא, הקיים כיום ו/או יהיה קיים בעתיד (להלן – "תכני האתר"), בין אם תכנים אלה בבעלות האתר ו/או מפעיליו ובין אם הם בבעלות צד שלישי כלשהו.

 

המונחים "מידע" ו\או "תוכן", כוללים מידע מכל מין וסוג, לרבות אך מבלי למצות, כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual) או כל שילוב שלהם, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות אך מבלי למצות, כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי, כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים, ממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon), הרצאות המועברות מרחוק (On-Line) ובאופן פיזי. כל אלה יכונו להלן - "תוכן".

 

האתר, השירותים, התכנים והמידע הזמינים ו/או העשויים להיות זמינים דרך האתר ו/או כל הכלול בו מונגשים עבורך כפי שהם וללא התחייבות לזמינותם ( להלן -  'As Is' ו- 'As Available' ). בנוסף, השירותים, תכנים והמידע הניתנים באתר, ניתנים מרצונה של אינקורס בלבד והיא רשאית להפסיקו בכל עת על פי שיקול דעתה וללא הודעה מוקדמת. אינקורס שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר ו/או בדפי הנחיתה שלה ו/או באתר הקורסים שלה ו/או בקורסים, בכל עת, מכל סיבה, בלי הודעה מראש ומבלי כל אחריות מצידה. המדובר על שינויים כגון, אך לא רק, עריכה, הוספה, החסרה, עדכון של האתר ו/או דפי הנחיתה שלו ו/או של אתר הקורסים ו/או של הקורסים, של תנאי השימוש, מדיניות הפרטיות ושל שאר מסמכי החברה הקשורים באתר

האתר מהווה, בין היתר, פלטפורמה המאפשרת לספק המלצות, בלוגים, קורסים, מוצרים, הדרכות, ספרים, סרטונים ותכנים נוספים בנושאי רפואת החירום ובריאות וכן מאפשרת להגיב על המלצות ותכנים שהועלו על ידי מערכת האתר ו/או על ידי ממליצים (ראו להלן) וגולשים. יודגש כי מדובר במתן מוצרי ו/או שירותי מידע בלבד ו/או שירותים אחרים, וכי אין במתן שירותים אלה כדי להוות התחייבות להצלחה ו/או שיפור של מטרה או פעולה מסוימים של הגולש.

ההמלצות שמועלות לאתר על ידי מתעניינים, אנשי שיווק ו/או אנשים אשר השתתפו בהדרכות וקורסים של החברה בעבר (להלן - "הממליצים") מועלות לפי מיטב שיפוטם ושיקול דעתם. החברה לא אחראית על מספרן ותכיפות העלאתן של המלצות אלה וגם לא על טיבן ואיכותן המקצועית. מבלי לגרוע מהאמור דכאן, החברה רשאית להסיר מהאתר המלצות של ממליצים לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא הודעה מוקדמת לממליצים ו/או לגולשים ולחברים שרשומים באתר.

 

באתר עשויים להופיע, מפעם לפעם, תכנים ומידע הנוגעים למחלות שונות ו/או למצבים רפואיים שונים ולטיפול בהם. מובהר כי אין בתכנים ו/או במידע המופיעים באתר משום המלצה ו/או עצה רפואית ו/או טיפולית. תכנים ו/או מידע המופיעים באתר אינם מהווים תחליף לחוות דעת מקצועית ו/או התייעצות עם מומחה. במידה והנך סובל ממחלה ו/או בעיה רפואית כלשהי, אנו ממליצים בפניך לפנות, ללא דיחוי, אל הרופא המטפל שלך או אל איש מקצוע אחר בתחום הרפואה.  תכנים ומידע באתר אינקורס נועדו לספק תוכן כללי בלבד הבא לסייע לך להעמיק ולהרחיב את הידע המצוי ברשותך, בתחומים בהם עוסק האתר בלבד, ואין להסתמך על תכני האתר מבלי להיוועץ קודם לכן באיש מקצוע מתאים.

 

השימוש באתר אינו מהווה תחליף לקבלת שירותי ייעוץ מכל סוג שהוא. בכל נושא אנו ממליצים לך להתייעץ עם בעל מקצוע מתאים על מנת לקבל ייעוץ המותאם לצרכי האישיים שלך. התכנים והמידע המוצעים באתר אינקורס אינם מהווים המלצה ו/או חוות דעת מקצועית ו/או התייעצות עם מומחה ואינם מהווים תחליף לתקנות, חוקים, הגבלות הקבועים כדין בחוק ו/או כל תקנות, חוקים והגבלות אשר חלה על המשתמש באתר ברמה האישית ו/או במסגרת מקום עבודתו ו/אוב תחום העיסוק שלו ו/או כל תקנות, חוקים והגבלות אחרת הנוגעות למשתמש ולשירותים, המוצרים, התכנים והמידע שצרך דרך אתר אינקורס.

אין לראות בשום מידע ו/או תוכן ו/או המלצה ו/או הדרכה באתר כהתחייבות ו/או הבטחה של אינקורס למימושם של הרעיונות העומדים בבסיס המלצות ו/או הדרכות אלו בפועל. האחריות לפעולה כלשהי על פי ההמלצות או ההדרכות הללו תהא על המשתמש בלבד, ואינקורס לא תישא באחריות כלשהי בגינן, כאמור.

 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל הסתמכות על התכנים המופיעים באתר ו/או פעולה על פיהם נעשים, לרבות בין השאר קבלת החלטות כספיות ו/או משפטיות ו/או אישיות ו/או בריאותיות ו/או כל החלטה אחרת, הינם על אחריותך הבלעדית והמלאה ולפי שיקול דעתך הבלעדי ולא תהיה לך כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה, מכל סוג שהוא, כלפי האתר ו/או מפעיליו ו/או יוצרי התכנים והמידע.

 

המשתמש מתחייב שלא לעשות שימוש באתר אינקורס לכל מטרה האסורה על פי הדין ו/או על פי תנאי התקנון של אינקורס.

תנאים אלה חלים על השימוש באתר ונגזרותיו ובתכנים הכלולים בהם באופן חזותי ו/או באמצעות כל מחשב ו/או מכשיר תקשורת אחר הקיים כיום (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב) ו/או שיתקיים בעתיד. תנאים אלה חלים גם על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצע.

המשתמש באתר ובשירותיו מצהיר כי הוא מודע לכך שלא יבוא בדרישה ו/או טענה ו/או תביעה כלפי אינקורס ו/או מי מטעמה, ביחס לאי-שביעות רצונו מהשירותים ו/או מאי התאמת ביצועיו בפועל לאחר קבלת השירותים לציפיותיו שהיו לפני, במשך או לאחר קבלת השירותים. כן מצהיר המשתמש, כי לא יבוא בטענה בדבר אי-הבנה רטרואקטיבית של תנאי השימוש.

 

השימוש באתר

המשתמשים באתר יכולים לצפות ולהאזין לתכנים שמוצגים באתר.

 

הנך רשאי לגלוש באתר אינקורס באופן חופשי ולהוריד ממנו תכנים ומידע אשר הותרו להורדה (download) ע"י אינקורס בלבד (להלן יחד – "חומר"). בכל חומר שתוריד מן האתר אתה רשאי לעשות שימוש אישי ו/או לצרכים אישיים שלך ולצורך בלתי מסחרי בלבד. אינך רשאי להפיץ, לשנות, לשדר, לעשות שימוש חוזר, לחזור ולפרסם או להשתמש בחומר זה למטרות ציבוריות או מסחריות, ללא רשות מפורשת בכתב מאת אינקורס. יש לשמור ולקיים את כל זכויות היוצרים והודעות הקניין האחרות שימשיכו להופיע בחומר שתוריד. כל התכנים והמידע באתר הנם יצירות שזכויות היוצרים בהן הינם של אינקורס ו/או של הספקים של אינקורס ו/או של צדדים הקשורים אליה, אלא אם צוין אחרת, ואין להשתמש בהם ללא הרשאה מפורשת בכתב של אינקורס או כפי שנקבע בתנאים והוראות אלה.

 

אינקורס אינה ערבה ואינה מתחייבת שהקבצים הזמינים להורדה מאתר זה יהיו חופשיים מזיהום בוירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים או קוד אחר שיש לו תכונות פוגעניות או הרסניות.

משתמשים המעוניינים להיות פעילים באתר, בין היתר אך לא רק, לצורך תגובות, כתיבה באתר וקבלת תכנים המיועדים למשתמשים רשומים בלבד, נדרשים להירשם באתר. ההרשמה תיעשה באמצעות הדפים המיועדים לכך באתרי החברה, ולאחריה מקבל המשתמש שם משתמש וסיסמה אישיים המוקצים לו ולשימושו האישי בלבד.

 

תמונות (להלן – "תמונות") המוצגות באתר אינקורס הינן רכושה הבלעדי של אינקורס, או שנעשה בהן שימוש ברשות על ידי אינקורס. חל עליך איסור מוחלט להשתמש בתמונות אלה לכל צורך פרטי ו/או מסחרי ו/או ציבורי. כל שימוש בלתי מורשה בכתב מאינקורס בתמונות עלול להפר חוקים העוסקים בזכויות יוצרים, סימני מסחר פרטיות ו/או פרסום, וכן את החוקים והתקנות העוסקים בתקשורת.

 

התכנים והמידע המצויים באתר האינטרנט הינו רכושה הבלעדי של אינקורס. חל איסור על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, להעביר, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, למכור פריט מפרטי המידע, התוכנה, המוצרים או השירותים שמקורם באתר האינטרנט או לקחת חלק בכל האמור. כל זאת, למעט הורדת חומר לצורך שימוש אישי של המשתמש ובתנאי שאינקורס הותירה ביצוע פעולה זו באופן כתוב באתר.

 

השימוש באתר אינקורס מותר אך ורק למטרות חוקיות ולמטרות אשר לשמן נועד האתר. כל שימוש ו/או ניסיון לשימוש בסיסמא כוזבת, התחזות לאחר או חדירה בכל דרך שהיא למידע ו/או לנתונים אודות צד ג' כלשהו אסורים בהחלט.

 

המשתמש מתחייב למלא אחר כל התנאים והחובות המפורטים בתקנון ולשפות את אינקורס ו/או מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה של אינקורס, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או תשלום ו/או הוצאה ו/או אובדן רווח שיגרמו לה, לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי מתנאי התקנון.

השימוש באתר אינו מוגבל ופתוח לכל הגילאים. אולם במידה והשימוש שהמשתמש עושה באתר ו/או במוצרים ו/או בשירותים כלשהם שהמשתמש מקבל במסגרת השימוש באתר, בין אם שירותים אלו כרוכים בתשלום ובין אם לאו, מותרים על-פי דין למשתמשים בוגרים בלבד, ולכן הינך מצהיר כי: (א) הינך בן 18 שנה לפחות; (ב) הינך כשיר משפטית לבצע שימוש באתר על שירותיו השונים, לרבות ביצוע תשלומים באמצעי תשלום הרשומים על שמך בלבד; ו-(ג) יש לך תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט. במידה ואינך עומד בדרישות הסעיף לעיל, אינך מורשה להשתמש בשירותי האתר שהינם בתשלום.

משתמשים מתחת לגיל שמונה עשרה (18) וחוסים אינם רשאים להשתמש באתר אינקורס בעצמם. על האפוטרופוס החוקי (למשל :הורה) להשתמש באתר בעבורם.

המשתמש מתחייב שלא להעלות שום תוכן לאתר, אשר יש בו כדי לפגוע, בכל צורה שהיא, בכל אדם אחר ולא לבצע כל מעשה אשר עשוי להוות פגיעה בפרטיות, הפרת זכויות יוצרים או כל קניין רוחני אחר, פרסום דברי לשון הרע וכיוב'.

השימוש באתר הינו אישי ובלעדי לכל משתמש ואינו ניתן להמחאה, השאלה או העברה בכל דרך שהיא.

 

הגבלות על גישה

 

מלבד במקרה שבו ניתנה רשות מפורשת על ידי אינקורס, כל גישה או ניסיון גישה לאזורים אחרים במערכת המחשבים של אינקורס או למידע אחר אשר נכלל במערכת זו, לכל מטרה, אסורים לחלוטין. הנך מתחייב לא להשתמש בכל רובוט, עכביש או תהליכים או אמצעים אוטומטיים או ידניים אחרים על מנת "לגרד מסכים", לנטר, "לכרות" או להעתיק עמודי אינטרנט באתר, או תכנים אשר נכללים בו ללא רשות מפורשת בכתב מאת אינקורס.

 

הנך מתחייב שלא להפיץ דואר זבל לכל משתמש אחר באתר, מכל סיבה שהיא. הנך מתחייב לא להשתמש בשום התקן, תוכנה או שגרה על מנת להפריע או לנסות להפריע לעבודה התקינה של האתר. הנך מתחייב לא לעשות כל פעולה אשר תטיל עומס רב באופן לא סביר או לא מידתי על התשתיות של אינקורס או ספקיה. כמו-כן, אתה מתחייב לא להשתמש במסגור או בטכניקות אחרות על מנת לצרף כל סימן מסחר, סמליל, שם עסקי או מידע קנייני אחר של אינקורס, לרבות תמונות, מסגרות, תוכן או פריסה/עיצוב אשר נמצאים בכל עמוד באתר ללא הסכמה מפורשת בכתב מאת אינקורס.

אי תחרות

 

בקבלת תנאי השימוש, מצהיר המשתמש כי הוא מודע לכך שהמידע והשיטות אליהן נחשף בתוכן האתר, לרבות בקורסים, עשויים להיות סודות מסחריים, כאמור בסעיף

לעיל, אשר מוגנים בזכויות יוצרים ו/או כל דין אחר, ומתחייב שלא להעביר ו/או לגלות ו/או לעשות בהם כל שימוש אסור.

 

המשתמש מתחייב לא לעבוד ו/או לספק שירותים למתחרים בתחום במשך 36 חודשים מרגע ההצטרפות לקורס. מתחרים לצורך סעיף זה, ייחשבו העוסקים בשיווק מוצרי מידע / מוצרים מוחשיים / מוצרים תיאורטיים / קורסים / הדרכות / ייעוץ ו/או תכניות ליווי בתחומי רפואת החירום ו/או בעלי עיסוק ו/או מעסיקים הקשורים במישרין ו/או בעקיפין לתחום רפואת החירום ונגזרותיו. 

 

המשתמש מתחייב שלא לספק שירותים אלו בעצמו או באמצעות בן משפחה, חברה, שותף או כל גורם אחר מטעמו.

 

מניעת והפסקת שימוש באתר

 

מבלי לגרוע מכל סעד העומד לזכות אינקורס על פי כל דין, מסכים המשתמש כי במקרים בהם אינקורס תחשוש כי שימושו באתר נוגד את תנאי התקנון ו/או את הוראות הדין, אינקורס תהיה רשאית להתחקות אחר שימושו באתר ו/או למנוע ו/או להפסיק לאלתר גישתו לאתר, בדרך של השעיה ו/או חסימה ו/או בנקיטת כל פעולה אחרת (לרבות בין השאר משפטית) שאינקורס תמצא לנכון בכדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה, לרבות בין השאר להעביר את דפוסי התנהגותו לצדדים שלישיים. כל זאת, כנגד כל משתמש שפעילותו עלולה לפגוע באינקורס ו/או שניתן צו שיפוטי המורה לעשות כן, ללא כל הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

אינקורס רשאית להתיר ו/או להגביל ו/או לאסור את גישת המשתמש לאתר בכל זמן על פי שיקול דעתה הבלעדי ושומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות ו/או להפסיק את הפעלת האתר, כולו או חלקו, בכל זמן וללא מתן הודעה, ככל שיידרש בנסיבות המתאימות ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך.

קישורים ותנאים נלווים של צדדים שלישיים

 

האתר עשוי להכיל בתוכו מצביעים וקישורים אלקטרוניים (hyperlink) אל מקורות מידע או משאבים אחרים המצויים באתרים אחרים במרחבי האינטרנט (להלן: "מקורות אחרים"). אם לא נאמר אחרת על ידי אינקורס, קישורים אלקטרוניים אל האתר וממנו אינם יכולים להתפרש כהבעת תמיכה או מתן חסות, במפורש או במכללא, על ידי אינקורס, לגבי אותם מקורות אחרים, שאינם נמנים עם נגזרותיו של האתר.

תנאי תקנון זה אינם באים להחליף תנאים, תנאי שימוש או מדיניות פרטיות של כל אתר, ישומון או עמוד אחר העשוי להיות מקושר או זמין דרך או באמצעות אתר אינקורס (להלן - "אתרים מקושרים"). הגלישה והשימוש באתרים חיצוניים אחרים, דרך האתר של אינקורס ו/או בעקבות לחיצה על קישור ממנו, כאמור כפופים לתנאים הפרטניים של אותם אתרים מקושרים, נוסף וללא קשר לתנאי תקנון אתר אינקורס, ומומלץ על כן לעיין בהם בנפרד.

 

תנאים אלה המפורטים להלן חלים על כל שימוש באתר אינקורס, לרבות צריכה ו/או ביצוע התשלומים דרכו ו/או באמצעותו ו/או באמצעות סליקת התשלומים על ידי חברה צד ג', צפייה ו/או גישה לתכנים הכלולים בו והשירותים המוצעים בו, בין אם באמצעות מחשב ביתי, מחשב נייד, מכשיר סלולארי, טאבלט ו/או כל מחשב ו/או מכשיר תקשורת אחר, דרכו מתאפשרת הגישה לאתר ו/או לאפליקציה, באמצעות כל תצורה ודרך כל מערכת הפעלה מתאימה. בנוסף, תנאים אלו חלים על השימוש באתר באמצעות כל רשת ו/או אמצעי תקשורת ו/או חיבור אחרים.

 

קישורים שעשויים להיות מוצגים באתר זה לאתרים חיצונים או אחרים, מוצגים לנוחיותך בלבד. כל הסתמכות על אתרים מקושרים או על תוכנם, שימוש בהם או מסירת פרטים דרכם, הינה באחריותך בלבד ובהתאם לתנאי השימוש, התקנון, ומדיניות הפרטיות של אותם אתרים, בנפרד ובאופן בלתי תלוי מתנאי תקנון זה.

 

אינקורס שומרת לעצמה את הזכות להסיר מהאתר בכל עת קישורים המופיעים בו, או להימנע מהוספת קישורים חדשים, הכל לפי שיקול דעתה המוחלט.

 

שימוש המשתמש בקישוריות אתר אינקורס (כל ה-sub domains בדומיין www.incourse.co.il), יעשה תוך עמידה בתנאי התקנון של אינקורס באופן שאינו פוגע בתנאים וההוראות המצוינים בתקנון. מבלי לגרוע מהכלליות לעיל, אינקורס שומרת לעצמה את הזכות לדרוש את כל הסעדים המגיעים לה בגין פגיעה בשמה הטוב, הקניין המסחרי, המוניטין ו/או בגין כל פגיעה אחרת ו/או נזקים שיגרמו לה בשל בשל שימוש המשתמש בקישוריות אתר אינקורס שלא בתום לב ו/או לצורך מטרות שלא לשמן נועד האתר.

אינקורס אינה אחראית לכל נזק עקיף או ישיר, שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם תגיע באמצעות שימוש בקישורים הקיימים באתר. זאת ועוד, אינקורס אינה אחראית לכל נזק עקיף או ישיר בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים.  

 

שינוי תנאי קבלת השירות באמצעות האתר

 

אינקורס שומרת לעצמה את הזכות לשנות, למחוק ו/או להוסיף על תנאי התקנון הזה מעת לעת וללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת או בדיעבד. שינויים כאמור יכנסו לתוקף עם פרסומם באתר.

 

שימושך באתר לאחר ביצוע תוספות ו/או שינויים מעיד על הסכמתך לשינויים אלו, ולכן אנו ממליצים לך לעיין בתנאים אלו מחדש מעת לעת. אם אינך מסכים לשינויים מסוימים, אנא הימנע מהמשך שימוש באתר או פנה אלינו לסיוע כדי לתת לך פתרונות חלופיים.  

 

מדיניות תפעול

 

חל איסור על פרסום או שידור כל חומר לא חוקי ו/או מאיים ו/או משמיץ ו/או המהווה לשון הרע או לזות שפתיים ו/או חומר תועבה ו/או חומר הסתה ו/או חומר פורנוגראפי ו/או כל חומר אשר עשוי להוות ו/או לעודד התנהגות שניתן לראותה כעבירה פלילית ו/או אשר מצמיחה אחריות אזרחית ו/או מהווה הפרת חוק בכל דרך אחרת.

 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אין לעשות שימוש באתר אינקורס ובתוכן שלו, להעלות לאתר (upload), לשלוף, לשדר, להפיץ, לפרסם מידע או חומר אחר העלול להגביל או למנוע ממשתמש אחר את השימוש באתר אינקורס ו/או מידע וחומר האסורים לפרסום או לשימוש, או המהווים איום, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, פורנוגרפיה או שהינם ביטוי פוגע אחר העלול לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה אסור על-פי דין או שעלול לחייב באחריות משפטית ו/או העלול להפר זכויות קניין של אחר, לרבות קניין רוחני, זכויות יוצרים, פטנטים, זכויות להגנת הפרטיות או כל זכות קניינית אחרת, הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לפגוע בתוכנת המחשב, או הכולל פרסומת מכל סוג שהוא.

 

כמו כן, הינך מתחייב להקפיד במסגרת שימושך באתר אינקורס שלא להעלות, להפיץ, לשלוף, או לפרסם מידע או חומר אחר אשר עלול לפגוע בפרטיותו של צד שלישי או בזכויות אחרות שלו (לרבות זכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני אחרות) ו/או חומר הכולל וירוסים או תוכניות ויישומי מחשב מזיקים אחרים ו/או חומר הכולל פרסומת מכל סוג שהוא ו/או חומר המשדל, מעודד, מסייע או ממריץ ביצוע מעשה האסור על פי חיקוק או עלול לעורר אחריות משפטית ו/או חומר המהווה לשון הרע ו/או הוצאת דיבה ו/או פגיעה בפרטיות ו/או חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם, ו/או חומר המזהה צדדים שלישיים מבלי שניתנה הסכמתם של צדדים אלה לפרסום ו/או חומר שהינו בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס רוח, פוגעני, משמיץ, לא חוקי וכיו"ב או שיש בו משום תועבה, פורנוגרפיה, לשון גסה או ניבול פה ו/או חומר שיש בו, או הוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי ו/או חומר העלול להטעות צרכן ו/או חומר  שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט.

 

אינקורס תשתף פעולה באופן מלא עם רשויות אכיפת החוק ו/או עם כל צו של בית משפט אשר יבקש ו/או יורה לאינקורס לגלות את זהותו של מי שפרסם חומרים או מידע כאלה באתר שלה.

 

שימושים אסורים באתר

 

הגולש אינו רשאי לבצע כל פעולה אשר תגרום ו/או תייצר עומס בלתי סביר על האתר ו/או על שרתיו ומערכותיו ו/או כל פעולה העלולה לפגוע באתר ו/או בתפעולו ו/או בתכנים ובאופן הצגתם.

 

הגולש מתחייב להימנע מביצוע פעולה בעיצוב האתר ו/או האפליקציה ו/או קוד המקור ו/או אלמנטים ו/או תכנים המופיעים באתר ו/או באפליקציה, אשר הזכות לבצעה נתונה בלעדית על פי חוק זכות יוצרים התשס"ח-2007 (להלן – "חוק זכות יוצרים") לבעל זכות היוצרים, שלא בהתאם לאמור בתקנון זה.

 

ללא קבלת הרשאה מפורשת כתובה מראש מהחברה הגולש אינו רשאי לבצע את הפעולות ו/או את המעשים הבאים : שימוש מסחרי באתר ו/או בתוכנו ו/או שימוש בהם לשם יצירת מאגר מידע ו/או לקט,  להעתיק ו/או לשחזר ו/או לשנות ו/או לעבד ו/או לתרגם ו/או לבצע הנדסה חוזרת ו/או להפיץ ו/או לשדר ו/או להציג ו/או לבצע ו/או לשכפל ו/או לפרסם ו/או לאחסן את תוכן האתר (כולו או חלקו), להפעיל ו/או לאפשר הפעלת כל יישום מחשב ו/או כל אמצעי אחר כגון שימוש בתוכנות מחשב המיועדות לאיסוף מידע ו/או לבצע פעולות בדרך של חיקוי גולש רגיל (לרבות בין השאר תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכיו"ב) לשם חיפוש ו/או סריקה ו/או העתקה ו/או אחזור אוטומטי של תוכן האתר ו/או מניפולציות על כתובת ה-URL של דפים פנימיים באתר בכדי להגיע לדפים פנימיים אליהם אין לך גישה ישירה (URL hacking), להציג תוכן מהאתר בתוך מסגרת (iframe) גלויה ו/או סמויה ו/או להציג את תוכן האתר בכל דרך שהיא המשנה את עיצובם המקורי באתר ו/או המחסירה דבר כלשהוא, לשבש ו/או להפר כל זכות של משתמש אחר באתר ו/או לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או כל פגיעה אחרת, להשתמש באתר ו/או בתוכן האתר כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה ו/או הונאה ו/או תרמית ו/או לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהינו שקרי ו/או בלתי אמין ו/או שיש בו כדי לפגוע במזיד בכל צורה.  אי עמידה בכל אחת ממגבלות אלו עלולה להוביל למניעת גישתך לאתר ואף לחשוף אותך לאחריות אזרחית ו/או פלילית על-פי כל דין.

 

המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם כל תוכן, מידע או חומר אחר לרבות אך מבלי למצות סרטונים, סרטים, הודעות, תמונות, קבצים מסוגים שונים, קישורים, טקסטים וכל מידע אחר, אשר : עלולים להפר זכויות קניין רוחני של החברה ו/או של כל אדם אחר, לרבות, זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר או כל זכות קניינית אחר, עלולים להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר שלא בהתאם ליכולות האתר, אסורים לפרסום או לשימוש, והם בגדר לשון הרע, גזענות, איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, פורנוגרפיה, ביטוי וולגרי אחר, תכנים בעלי אופי מיני בוטה ו/או אשר הם בגדר דברים העלולים לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה אסור על-פי חוק או עלולים לעורר אחריות משפטית, תכנים שיש בפרסומם עבירה פלילית או אזרחית, תכנים הפוגעים בפרטיות, תכנים מזיקים, תכנים שפוגעים ברגשות הציבור ו/או אשר הם בגדר שליחת הודעות ספאם (Spam), הודעות שרשרת, הודעות אחידות, העלאה של קוד תוכנה לאתר, העברת מכתבי שרשרת או דואר זבל, מכל סוג, פרטי או מסחרי ו/או אשר כוללים תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), סוסים טרויאניים, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications), פצצות זמן, רכיבי Cancelbot, קבצים פגומים או תוכנה אחרת או תוכניות דומות אחרות העלולות לפגוע בפעילות תקינה של האתר או של מחשב של אדם אחר או ברכושו של אחר; 3.13.7. כוללים תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי האתר בפרט ו/או אשר כוללים תוכן העלול להטעות משתמש לרבות כל פרט אישי שלך או של כל משתמש אחר באתר שאיננו נכון ומדויק ו/או  כוללים תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם ו/או אשר כוללים תוכן הידוע לך שהוא שקרי, מטעה או מסולף ו/או אשר כל תוכן שהחברה תמצא לנכון להסיר.

המשתמש מתחייב לשפות את החברה בגין כל פניה ו/או דרישה של כל צד שלישי לתשלום כלשהו הנובע מאי-שמירת הוראות החוק, לרבות אך מבלי להגביל שכר טרחת עורכי דין וזאת בתוך 14 ימים ממועד דרישת התשלום אשר תועבר למשתמש באמצעות המייל שמסר.

התשדורות והמידע אל האתר וממנו אינן חסויות. הנטל לשמירת סודיותו של מידע, מסמכים או הודעות המועברות אל האתר ממנו ודרכו, מוטל על המשתמש. המשתמש  מסכים בזאת שבתשדורת של מידע אל האתר או ממנו לא נוצרים כל יחסים בינו לבין אינקורס אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים בהסכם זה.

 

בטל היכן שאסור

 

למרות שהמידע באתר זה נגיש בכל רחבי העולם, לא כל המוצרים והשירותים אשר נדונים באתר זה זמינים לכל אדם בכל אתר ואתר או בכל רשות ריבונית. 

 

אינקורס שומרת על זכותה להגביל את אספקת המוצרים או השירותים שלנו לכל אדם, אזור גיאוגרפי או רשות ריבונית ו/או להגביל את הכמויות של כל מוצר או שירות שאנו מספקים, וזאת ללא מתן הודעה מראש. כל הצעה של מוצר או שירות אשר נעשו בחומרים המתפרסמים באתר זה הם בטלים במקום שהם אסורים.

לאור אופייה הגלובלי של רשת האינטרנט, המשתמש מצהיר כי כל פעולה הנעשית למול האתר, נעשית שלא בניגוד לחוקי מקום המושב בו הינו מצוי.

 

תקשורת מקוונת

 

למרות שאינקורס עשויה מפעם לפעם לנטר ו/או לבדוק דיונים ו/או שיחות ו/או חומרים מתפרסמים ו/או שידורים ו/או לוחות מודעות וכיו"ב הנכללים באתר ו/או חומרים נוספים אחרים, לא חלה על אינקורס כל חובה לעשות זאת, ואינקורס אינה נוטלת על עצמה כל אחריות או חבות הנובעות מכל תוכן באתר, או בשל כל שגיאה, לשון הרע, השמצות, לזות שפתיים, מחדלים, שקריות, חומר שהוא בגדר תועבה, פורנוגרפיה, גסויות, סכנה או אי דיוק בכל חומר הנכלל או מופיע באתר.

המשתמש מודע לכך שבמהלך השימוש באתר ייתכן ותיחשף לתכנים ממקורות שונים, שאינקורס אינה אחראית להם בשום צורה.

 

אינקורס אינה נוטלת על עצמה כל אחריות לבדוק כי המידע המתפרסם במסגרת קבוצות דיון ו/או חדרי שיחה ו/או שידורים ו/או לוחות מודעות וכיו"ב באתר הוא אכן מדויק. אינקורס שומרת על זכותה אך אינה חייבת, לבדוק תקשורות ו/או חומרים המתפרסמים ו/או המועלים לאתר ולחסום ו/או למחוק תקשורות ו/או חומרים שאינקורס תקבע כי הם אחד מהבאים :  פוגעים לרעה ו/או מהווים לשון הרע ו/או תועבה, מהווים תרמית ו/או הטעייה ו/או הולכת שולל, מפרים זכויות יוצרים ו/או סימני מסחר ו/או זכויות קניין רוחני אחרות של אחרים ו/ או הפוגעים ו/או מעוררי התנגדות ו/או אינם מקובלים מבחינה אחרת על אינקורס, מכל סיבה שהיא ועל פי שיקול הדעת הבלעדי שלה.

 

עדכניות המידע ומדיניות עריכה

 

אנו עושים מאמצים סבירים על מנת לכלול מידע מדויק ועדכני באתר, אולם מאחר והמידע משתנה במהירות רבה כל כך, אינקורס אינה יכולה להבטיח את מידת הדיוק של המידע. זאת ועוד, אינקורס לא תהא אחראית, במישרין או בעקיפין, במפורש או במשתמע, לזמינות ו/או אמיתות ו/או תוקף ו/או עדכניות ו/או תועלת ו/או שלמות ו/או מהימנות ו/או מידת הדיוק של כל התכנים והמידע באתר ו/או השירותים הניתנים ו/או המוצעים דרכו, בפרט אם מדובר בתכני צד שלישי ו/או נתונים המוצגים מטעם תאגידים חיצוניים ו/או אתרים חיצוניים המקושרים לאתרנו. כל הסתמכות מצדך על תוכן המוצג באתר או דרכו הינה באחריותך המלאה.

 

אינקורס שומרת על זכותה לשנות ו/או למחוק חומרים מהאתר בכל זמן, וזאת ללא מתן הודעה מראש. קישורים מסוימים שניתן למצוא באתר מוליכים למשאבים המצויים על שרתים שאינם מתוחזקים על ידי אינקורס ואינם כפופים לשליטתה. אנו מעמידים קישורים אלה רק לנוחיותם של המשתמשים שלנו.

 

עצם הכללת קישור כלשהו לאתר אינטרנט אחר באתר ו/או כל אזכור של מוצר או שירות בשמו המסחרי ו/או בשם המסחרי של היצרן שלו ו/או בדרך אחרת, אינו מהווה אימוץ ו/או המלצה עליו על ידי אינקורס ואין להבין אזכור כזה כהמלצה על מוצר כלשהו. הגישה לאתרים אחרים אשר מקושרים לאתר זה היא על סיכונך ועל אחריותך הבלעדית, ואנו מתנערים מכל אחריות בקשר לגישה שלך לאתרים מקושרים כאלה.

כל תוכן ו/או נתון ו/או מידע המובאים באתר בקשר לשירותים ו/או לתאגידים, אשר מקורם בצדדים שלישיים לחברה, לרבות בין השאר : סכומים ו/או הערכות ו/או הצעות ו/או מדדים ו/או חישובים ו/או תוצאות ו/או מפרטים ו/או הוראות פעולה ו/או נתונים אחרים מטעם ו/או על בסיס נתוני צד שלישי, נמסרים על-ידי הצד השלישי ואינם באחריות אינקורס בשום אופן.

אינקורס לא תהא אחראית לאף נזק שנגרם ו/או עלול להיגרם לך ו/או לצד שלישי כלשהוא, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מן השימוש באתר, כולל נזק שנגרם בעקבות שימוש ביישומי תוכנה ו/או קבצים ו/או תכנים אשר הורדו ישירות מהאתר ו/או הופעלו דרכו כתוצאה מהשימוש באתר.

 

בכפוף להסתייגויות של הוראות כל דין המורות אחרת, אין אינקורס ו/או האתר ו/או מפעיליו ו/או צד אחר המעורב ביצירת ו/או הפקת ו/או אספקת האתר יהיה אחראי בכל צורה שהיא, במפורש או במכללא, לגבי תכני האתר ו/או הפעולות ו/או המוצרים ו/או השירותים שהגישה אליהם מתאפשרת באמצעות הגישה לאתר, לרבות בין השאר : אחריות לאיכות מסחרית ו/או להתאמה למטרה מסוימת ו/או לאי הפרה ו/או לנזק מכל סוג שהוא, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל : נזק אשר נגרם ו/או עלול להיגרם בשל פגם ו/או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר ו/או את הגישה לאתר ו/או נזקים ישירים, אגביים, תוצאתיים, עקיפים, עונשיים ו/או נזקים הנובעים מאבדן רווחים ו/או אבדן נתונים ו/או הפרעה למהלך העסקים ואשר נובעים מהגישה שלך לאתר ו/או שימוש באתר ו/או חוסר יכולתך לגשת לאתר או להשתמש בו. הגבלת אחריות זו חלה גם על כל נזק או וירוס אשר עלולים לפגוע בציוד המחשבים שלך.

 

חרף מקצועיותה של אינקורס והתכנים המתפרסמים באתר ו/או בקורסים, אינקורס לא יכולה לערוב לאמינות ודיוק התוכן והמידע שבאתר ולכן אינה אחראית לאי דיוקים ו/או לטעויות שנפלו ביחס לתוכן ו/או ביחס לשירותים המוצעים דרכו או לנתונים המוצגים באמצעותם. אם יתגלה אי-דיוק במידע באתר, יש להודיע על כך לאינקורס בכדי שנוכל לתקן. למשתמש לא תהא כל טענה ו/או תלונה או כיוצ"ב בגין אי-דיוק באיזה מן התכנים המופיעים באתר או בנגזרותיו.

 

אנו מבהירים בזאת שהתוכן הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ולנוחיותך בלבד, ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ביחס אליו. כל הסתמכות על הצהרות ו/או הבעות עמדה ו/או עצות ו/או כל תוכן אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתך ובאחריותך הבלעדית. עליך לבצע בעצמך את כל ההערכות והבדיקות לגבי שירות ו/או תשלום ו/או כל נתון אחר המוצג בהקשר לשירותים ו/או המוצרים ו/או המידע והתכנים באתרנו והנך מוותר ותהיה מנוע מלהעלות כנגד אינקורס  כל טענה לגבי הסתמכות כלשהיא עליה.

אינקורס רשאית לסגור את האתר ולשנותו מעת לעת, את מבנהו, מראהו ואת זמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וזאת ללא כל הודעה מראש.

אחריות

השירותים המסופקים על ידי האתר והלומדה הם בבחינת תבנית (template) שבמסגרתה משובץ התוכן שמעלה החברה לאתר. אי-שביעות רצון המשתמש מהמוצר ו/או השירות כפי שמסופקים על ידי אינקורס ו/או האתר לא יקימו לאינקורס כל אחריות מכל סוג שהוא.

 

הסכם זה אינו יוצר ואין בו כל כוונה ליצור קשרי עבודה, קשרי ספק לקוח, קשרי הנהלה, קשרי יוזמה משותפת, קשרי זכיינות וקשרי סוכנות בין המשתמש לאינקורס ו/או לאתר.

 

בכפוף להסתייגות של הוראות כל דין המורות אחרת, אין אינקורס מביעה כל עמדה ואין היא אחראית, במפורש או מכללא לגבי : המידע והתוכן המצוי באתר ו/או התוכן, המידע והפעולות, אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות האתר ו/או  המוצרים, התוכנות והשירותים המסופקים דרך האתר ו/או שהגישה אליהם התבצעה באמצעות קישור אלקטרוני מהאתר ו/או כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב משלוח של מידע חסוי או רגיש דרך האתר ו/או כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר ו/או כל נזק שנגרם עקב פעולה אשר ביצע המשתמש תוך כדי הסתמכות על תוכן האתר ו/או שירותיו ו/או מוצריו.

ייתכן ומעת לעת מוצר מידע ישווק תחת פרזנטור/ית שהינו/ה דמות בדויה עם “שם עט” לטובת שמירת הפרטיות של הכותב/ת המקורי/ת. 

 

קניין רוחני והודעה על הפרה של זכויות יוצרים

 

האתר עצמו והלומדה וכן כל הדפים המצויים בהם הם רכושה של אינקורס. אין להעתיק ו/או לפרסם כל חלק מן הדפים ללא הסכמתה המפורשת של אינקורס.

 

כל זכויות הקניין הרוחני באתר ובלומדה לרבות שמם, עיצובם, תוכנם, יישומם, קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול בהם, שמה של אינקורס, סימניה המסחריים הרשומים והבלתי רשומים הינם קניינה הבלעדי של אינקורס. כל הסימנים האחרים המצויים באתר הם סימני-מסחר קניינים של בעליהם, בהתאמה. לא תיעשה כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין כאמור.

האתר, הלומדה והתוכן המופיעים בהם מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. התוכן המצוי באתר ובלומדה הוא לשימושך הפרטי והלא מסחרי בלבד. אתה מסכים להכפיף את עצמך לתנאי השימוש שאינקורס תכלול, יחד עם החומר והתוכן אשר יוצגו באתר ובלומדה.

המשתמש מצהיר כי ידוע לו, כי כל מידע מכל סוג שהוא באתר ובלומדה וכן כל שיטת עבודה, שרטוטים, שיטות, תירשומות, מסמכים, תיאור תהליכים תרשימי זרימה, מערכי שיעור, מצגות גרפיות, תוכן הרצאות, נסחי דוא"ל שיווקיים, קמפיינים פרסומיים, דפי נחיתה, ספרוני מתנה, תהליכים, מפרטים, תוכניות, הצעות, מסמכים, ידיעות ונתונים טכניים, כלכליים, מסחריים, טכנולוגיים, סטטיסטיים, תאורטיים, מעשיים ו/או אחרים ו/או כל מידע אחר שאליהם הוא נחשף המועבר במסגרת השימוש באתר ו/או במהלך התוכנית, בין אם בעל פה ובין אם בכתב ו/או בכל מדיום אחר וכן כל מידע הקשור לחברה, לעסקיה, לשירותיה, למוצריה, ללקוחותיה, לתוכניותיה ו/או לסודותיה המקצועיים, העסקיים והמסחריים אשר הגיעו ו/או יגיעו לידיעתו הינו מידע סודי (להלן - "המידע הסודי"), השייך במלואו לאינקורס. 

ברור למשתמש, כי כל המידע שייחשף אליו במסגרת האתר ו/או הלומדה ו/או התוכנית ו/או הקורסים וזכויות הקניין הרוחני, לרבות עיצובים, זכויות יוצרים, פטנטים והמצאות, סימני מסחר ושמות מסחריים, סודות מסחריים ומידע סודי, בכל חומר שיוצג לו במסגרת ובמהלך הקורס ו/או השימוש באתר הם קניינה הבלעדי והמלא של אינקורס, והמשתמש אינו רוכש כל זכות מכל סוג שהוא במידע הסודי ו/או בתכנים אלו ו/או בזכויות הקניין הרוחני הגלומות במידע ותכנים אלה וכי מלוא זכויות קניין רוחני אלו שייכות לאינקורס. 

 

אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהחומר המוגן בלא קבלת הסכמתה המפורשת של אינקורס בכתב ומראש.

 

ככל ומשתמש מעלה תוכן לאתר, הינו מתחייב בפני אינקורס כי  הוא הבעלים החוקי של התוכן, או שברשותו היתר לשימוש כאמור מהבעלים החוקי. המשתמש מתחייב כי השימוש בפועל שהוא עושה בתוכן שמעלה לאתר עולה בקנה אחד עם אישור השימוש בתוכן שניתן לו.

כאשר המשתמש מעלה תוכן לאתר הוא פוטר את אינקורס מכל אחריות בגין הפרה של פטנט, זכות יוצרים, סימן מסחר, סוד מסחרי וכל טענה להפרה אחרת בהקשר לתוכן.

המשתמש מתחייב שלא להעלות לאתר תוכן שמוגן בזכויות יוצרים, בסוד מסחרי, שחשוף לתביעה מצד שלישי, לרבות הפרת פרטיות של גורם אחר או הפרת כל זכות שעומדת לצד שלישי.

המשתמש מתחייב לדאוג לכך שכל אחד מן האנשים העובדים אצלו ו/או מועסקים על ידו כיום או בעתיד ו/או מי מטעמו, אשר תהיה לו גישה בדרך כלשהי למידע הסודי, יתחייב בכתב קודם למתן אפשרות הגישה כאמור, להגנת סודיות המידע הסודי בתנאים כמפורט במסמך זה.

 

אינקורס עושה כל שביכולתה על מנת לשמור על זכויות הקניין במידע והתכנים המצויים באתר. אם הנך סבור כי קיים חשש כלשהו להפרת זכויות הקניין כאמור, נודה לך על הסבת תשומת ליבנו לעניין באמצעות פרטי הקשר המופיעים מטה.

 

אינקורס מכבדת את הקניין הרוחני של אחרים, ואנו מבקשים ממך, כשם שאנו מבקשים מכל המשתמשים באתר שלנו, לכבד את הקניין הרוחני של אחרים. אם אתה סבור כי יצירה שיש בה זכויות יוצרים הועתקה, וכי היא נגישה באמצעות האתר באופן אשר מהווה הפרה של זכויות יוצרים, באפשרותך להודיע לנו על כך בהתאם לחוק זכויות היוצרים של המילניום הדיגיטלי ("DMCA") על ידי שתעביר לנציג מטעמה של אינקורס את כל המידע שלהלן : החתימה הפיסית או האלקטרונית של בעל זכויות היוצרים ו/או של האדם ו/או הגוף אשר מורשים לפעול בשמו של בעל זכויות היוצרים, תיאור פרטני של היצירה הכפופה לזכויות יוצרים אשר הופרה על פי הנטען (אם בעמוד מקוון אחד מופיעות מספר יצירות אשר כפופות לזכויות יוצרים, תוכל להעביר רשימה מייצגת של יצירות אלה באותו אתר), תיאור פרטני של המקום בו קיימת היצירה הכפופה לזכויות יוצרים אשר הופרה על פי הנטען (לרבות כתובת פרטנית של דף האינטרנט באתר), תיאור פרטני היכן קיימת היצירה המקורית אשר כפופה לזכויות יוצרים ו/או עותק מורשה שלה (לרבות לדוגמא כתובת פרטנית של דף האינטרנט שאינו נכלל באתר זה), שמך, כתובתך, מספר הטלפון שלך, ובמידה שקיימת גם כתובת הדואר האלקטרוני שלך, הצהרה בכתב על ידך שאתה מאמין בתום לב שהשימוש השנוי במחלוקת אינו מורשה על ידי בעל זכות היוצרים ו/או אדם ו/או גוף המורשים לפעול בשם בעל זכויות היוצרים  ו/או על פי חוק, הצהרה בכתב על ידך בכפוף לאזהרה על העונשים הצפויים לך בשל עדות שקר שכל המידע שלעיל הינו מידע מדויק וכי אתה בעל זכות היוצרים או האדם או הגוף המורשים לפעול בשם בעל זכויות היוצרים.

המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהפעולות הבאות ביחס לשם המשתמש והסיסמה שהוקצו לו אסורים בהחלט ומהווים שימוש לרעה אשר חושפים את המשתמש לתביעה אזרחית: העברת שם המשתמש ו/או הסיסמה לצד ג' בין אם בתמורה ובין אם לאו, וכן מכירת שם המשתמש ו/או הסיסמה לצד ג', וכן מתן גישה לתוכן האתר לצד ג' באמצעות שם המשתמש והסיסמה.

המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהעברה ו/או שימוש לא מורשה ו/או מכירה של מידע סודי, כהגדרתו בתקנון שלהלן, לצד ג' כלשהו אסורים בהחלט ומהווים שימוש לרעה אשר חושפים את המשתמש לתביעה אזרחית.

ללא הגבלה של תרופות וסעדים אחרים, אינקורסתגביל כל פעולה של משתמש ו/או תשהה כל פעולה של משתמש ו/או תסיר מידע שהועלה על ידי משתמש ו/או תמנע גישה של משתמש ותנקוט בצעדים טכנולוגיים ומשפטיים כדי לשמור על זכויותיה שלה ו/או של צדדים שלישיים.

 

המשתמש נדרש לדווח על כל בעיה, תקלה או כל הפרה של תנאי שימוש אלה לרבות הפרת זכויות.

 

אינקורס שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר השתתפותו של משתמש בתכנים המוצעים על ידה, לרבות קורסים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

ניתן לפנות אל הנציג של אינקורס לעניין הודעות על תביעות בנושא הפרת זכויות יוצרים באתר זה, לפי הכתובת הבאה Info@incourse.co.il או לטלפון 054-362-9999.

 

הננו מפנים את תשומת לבך לכך כי לפי ה – DMCA, תובעים העושים מצגי שווא בקשר להפרות זכויות יוצרים עלולים לשאת באחריות לנזקים שנגרמו כתוצאה מהסרה ו/או חסימה של חומר שנטען כי הוא חומר מפר, הוצאות משפט, ושכר טרחת עורכי דין.

אישור תנאי השימוש

המשתמש מאשר כי קרא בעיון את תנאי השימוש ואת עמוד המכירה ו/או כל עמוד רלוונטי לשימושו באתר, ובמידת הצורך התייעץ עם הגורמים המקצועיים בקשר לקבלתם, כי הם ברורים לו וכי הוא מקבל על עצמו את האמור בהם, וכי לא יהיו לו כל טענות ו/או תביעות לאינקורס ו/או למי מטעמה בקשר איתם. 

 

מדיניות פרטיות

אינקורס מכבדת את הפרטיות שלך ולכן יצרה מדיניות בנושא פרטיות המסבירה את הזכויות והחובות אשר חלות עליך כמשתמש באתרנו  (להלן – "המשתמש"), בכל הנוגע למידע האישי שהנך מגלה לאתר ובכדי להסביר את נוהגי הנהלת האתר ביחס לפרטיותך וכן את האופן שבו משתמשת הנהלת האתר במידע הנמסר לה על ידיך באתר או אשר נאסף על ידי האתר בעת השימוש בו. 

 

אנו אוספים מידע בקשר לאספקת השירותים ו/או המידע ו/או התכנים ו/או המוצרים שלנו. מידע זה ועיבודו נקבעים בהתאם לסוג השירות שניתן במוצרים והתוכן ו/או לסוג קשר שלך אתנו ובכפוף לכל דין (למשל : קורס עזרה ראשונה, ציוד רפואי וכיו"ב).

 

אנו מכבדים את פרטיותך, ואוספים ומעבדים מידע במערכות ממוחשבות כי הוא דרוש לנו למטרות המפורטות להלן ובכלל זה על מנת לספק את שירותינו ומוצרנו וכן בכדי להגן על אינטרסים לגיטימיים שלנו, בהתאם לחוק הגנת הפרטיות ולשאר ההוראות החוקיות והרגולטוריות שחלות עלינו.

 

אינך מחויב למסור מידע באמצעות האתר על פי חוק ובמסירתו, ככל שתתבקש, הנך מאשר כי העברת המידע לאינקורס או באמצעותה היא על אחריותך בלבד, מרצונך החופשי, בהסכמתך ולא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה כלפי אינקורס ונציגיה בנושא. שימוש במידע אישי אודותייך ייעשה אך ורק בהתאם למפורט בתקנון זה או לפי חובות שבדין.

 

מדיניות זו חלה על מידע אישי מזהה שמתייחס אליך או ליחידים אחרים (כגון : ילדיך, עובדיך ו/או התלויים בך) וכן על מידע הניתן לזיהוי באופן סביר.  במסגרת השימוש בתכנים השונים באתר אינקורס יתכן ותתבקש לספק פרטים אישיים (למשל : לצורך הנפקת תעודה), לרבות בין השאר: שם מלא, טלפון, מספר ת.ז, כתובת, דואר אלקטרונית ו/או כל מידע מזהה אחר ככל שיידרש בהתאם לצרכיך, לרבות בין היתר : תאריכים, מידע על מיקום (למשל בין היתר : כתובת מגורים ועבודה), הקלטות טלפוניות ומידע המופק מהן, מידע שזמין לנו לשימוש על-פי דין (למשל בין היתר : מידע ממאגרי מידע של המדינה, מאגרי מידע של חברות שירותי נתוני אשראי, וכל מאגר אחר שיוקם על פי דין), מידע הקשור למוצרים, התוכן והשירותים שאנו מספקים לך במסגרת אינקורס, מידע הכלול בתשובות שתיתן לשאלות שנשאל לצורך זיהוי, הרשמה ואבטחה. ו/או כל מידע נוסף (למשל : מגדר, תמונות וצילומים, מדיה חברתית) כאמור במדיניות תקנון זה  (להלן – "מידע אישי").

 

כמו כן, ככל שתמסור או תעלה כל מידע אישי לאינקורס דרך האתר, הנך מצהיר בזאת כי המידע שתמסור ו/או תעדכן הינו נכון אמין ומדויק וכי הנך מוסר את המידע בשמך ועבור עצמך בלבד, או שהורשת כדין למסור מידע זה עבור אחר (למשל בין היתר : בן משפחה או עובד) וכן שיידעת אותו מראש על כך שתמסור את פרטיו, קיבלת את הסכמתו לשימושים במידע אודותיו בהתאם למדיניות תקנון זה.  אם אתה גם מוסר לנו בשמו של אדם אחר הסכמות לקבלת פרסומות, עליך גם לוודא מראש שהוא מסכים לכך. בעצם מסירתך מידע בשם כל אדם אחר שאינו אתה, הינך מאשר שקיבלת את הסכמתו לתנאי תקנון אתר אינקורס ובכל מקרה תהא אחראי בלעדי למסירת מידע זה.

 

משתמש שיקליד את פרטיו כאמור נותנן בזאת את הסכמתו להיכלל במאגרי המידע שמנהלת אינקורס בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 (להלן - "חוק הגנת הפרטיות"), וכן שאינקורס תשלח אליו חומר מקצועי ו/או עדכונים ו/או הודעות ו/או הצעות שונות.  

 

ייתכן שהמידע במדיניות פרטיות זו הינו בנוסף להוראות לגבי פרטיות שנמסרו לך בנפרד, למשל במסגרת המוצרים שרכשת ולכן אנו ממליצים שתבדוק את כל המידע שאנו מספקים לגבי פרטיותך.  לידיעתך, ייתכן שנעדכן מדיניות פרטיות זו מעת לעת בהתאם לצורך ולשינויים בחוק. אנא שים לב לשינויים אלו, אשר יופיעו באתר אינקורס, משום שהם חלים עליך.

עם רישומך במאגר המידע של האתר והסכמתך לקבלת תכנים פרסומיים, תהא אינקורס רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני, בדואר או בטלפון סלולארי, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. מידע זה ישוגר לתיבת הדואר ו/או כתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש ו/או באמצעות מסרון למספר טלפון סלולארי שאותו סיפקת. באם אין ברצונך להמשיך ולקבל מידע מסחרי כאמור, תוכל, בכל עת, לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת המידע המסחרי באמצעות כניסה לקישור הסרה מהשירות המסופק יחד עם המידע ובדרך זו בלבד ו/או באמצעות פנייה למייל info@incourse.co.il. מובהר בזאת כי התוכן עשוי להיות פרסומי גם אם הוא לא מסומן ככזה והמשתמש מצהיר כי אין לו ולא יהיו לו כל טענות בשל כך.

קבלת תכנים

 

האתר עשוי להכיל מודעות, פרסומות ומידע שיווקי (להלן - "המודעות") המקדמים את שירותי החברה או את שירותיהם של צדדים שלישיים המפרסמים את שירותיהם דרך האתר (להלן - "המפרסמים").

 

האחריות לתוכן המודעות המתפרסמות באתר, לרבות פרטי המידע והזכויות, תחול על המפרסמים בלבד. לאינקורס אין כל אחריות בנוגע לתוכן פרסומים אלו באתר או למהימנותם. אינקורס בודקת את התוכן הנ"ל, אך אין באפשרותה להתחייב לאמיתות וכדאיות מוחלטת של מודעות אלו המתפרסמות באתר.

יודגש כי מודעות המפרסמים אינן מהוות כל עידוד ו/או המלצה לרכישת השירותים ו/או המוצרים המוצעים למכירה במודעות מצד החברה וכל התקשרות בינך לבין המפרסמים בעקבות פרסום המודעות, תיעשה בינך לבין המפרסמים בלבד. אינקורס אינה צד להתקשרות ביניכם ולא יכולה לשאת בכל אחריות בגינה.

 

האחריות על תוכן המודעות, כמו גם על התוצאות שיתרחשו עקב הסתמכות על המודעות, הינה על המשתמש בלבד. אין בקיומן של הפרסומות באתר כדי להוות עידוד ו/או המלצה למשתמש מצד אינקורס להיעזר בשירותי המפרסמים.

 

זכות עיון במידע ותיקונו

 

אתה רשאי לעיין במידע אודותיך שאנו מחזיקים במאגרי המידע (כהגדרתו בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981). כדי לעשות זאת, עליך להגיש בקשה בכתב לכתובת דוא"ל  info@incourse.co.il , עליך לציין את מספר תעודת הזהות שלך, שם פרטי ושם משפחה ו/או כל אמצעי זיהוי נוספים שידרשו ממך על מנת לזהות שאתה זה אתה.  אם המידע שאנו מחזיקים עליך אינו נכון, מבוהר כי זכותך בכל עת לבקש את תיקונו או מחיקתו מרשימות התפוצה של אינקורס.


קישורים  (Links)

 

אתר האינטרנט שלנו כולל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. איננו אחראים למדיניות השמירה על הפרטיות ואבטחת המידע של אתרים אלה. המדיניות המתוארת במסמך זה תקפה לגבי כל השירותים, המוצרים והתוכן באינקורס, אלא אם קבענו מדיניות אחרת לגבי אותו שירות.

 

למה אנחנו אוספים מידע אישי

 

אינקורס רשאית לאסוף ו/או לעשות שימוש במידע שנמסר על ידיך במועד ההרשמה ו/או במידע שהצטבר במהלך שימושך באתר למען המטרות המנויות בתקנון זה ו/או על מנת לאפשר שימוש בשירותים השונים באתר ו/או לצורכי משלוח מידע על מוצרים ושירותים  ו/או על מנת לשפר, להעשיר או לשנות את האתר ו/או השירותים, התכנים והמידע המוצעים באתר ו/או על מנת לעדכן את המשתמש באשר לשירותים שונים המוצעים על ידי אינקורס ו/או מי מטעמה או הקשור אליה עסקית.

 

המידע שאנו אוספים מיועד לשם אספקת שירותינו ואספקת המוצרים. מטרות השימוש כוללות, בין היתר, את אלו : הגשת הצעות ו/או הפקת תוכן ו/או אספקת שירותים על ידי מוצרים שונים ו/או טפסי התקשרות בכל הנוגע למגוון המוצרים באינקורס, משלוח מידע חשוב על המוצרים (כולל מידע שאנו מחויבים לשלוח ומידע שימושי אחר), תקשורת עמך ועם אחרים בקשר למוצרים שלנו ולשירותים שאנו מספקים במסגרתם, הגנה על אינטרסים לגיטימיים וזכויות משפטיות שלנו ושל אחרים, קיום נהלים ומדיניות (כגון : ביקורת ספרים, אבטחת מידע, חיובים וגביה, המשכיות עסקית והתאוששות מאסון וכן שמירת רשומות ומסמכים), קבלת החלטות על טיפול בתביעות ובהליכים משפטיים, שיפור השירותים שלנו (כולל מחקרי שוק וסקרים(, ביצוע עיבודים ו/או עיבודים סטטיסטיים לרבות ביצוע פלחי מידע על ידי אינקורס ו/או מי מטעמה, פרסום ושיווק שלנו ושל חברות אחרות העובדות בשיתוף פעולה עם אינקורס ו/או מידע על מוצרים ושירותים של צדדים שלישיים שמסופקים בשיתוף אתנו (כולל מידע מותאם אישית בהתאם להוראות הדין, לרבות חוק הגנת הפרטיות וחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 (להלן - "חוק התקשורת"), טיוב המידע שנמצא אצלנו בקשר אליך, למשפחתך, ולתלויים בך על ידי שימוש על פי דין במאגרי מידע של צדדים שלישיים לרבות מאגרי מידע של רשויות רשמיות שאנו רשאים להשתמש בהם ועל ידי הצלבה של מידע שנמצא באינקורס, טיפול בבקשות לעיון במידע ולתיקונו במידת הצורך.

 

רישום, מסירה ושמירת מידע

 

האתר ו/או האפליקציה אינה אוספת מידע אישי מזוהה אודותיך אלא אם תמסור מידע זה מיוזמתך במסגרת הרשמתך ו/או שימושך באתר ו/או האפליקציה ו/או בשירותים אחרים המוצעים ו/או המופעלים דרך האתר ו/או האפליקציה (לרבות בין השאר : בעת מילוי טופס מקוון ו/או בעת רישום לאזור האישי ו/או לשירות מסוים ו/או לרשימה כלשהיא ו/או בעת יצירת קשר) וכן כל מידע אשר ייאסף אודותייך במסגרת שימושך באתר.

 

ייתכן כי חלק מהשירותים באתר ו/או באפליקציה (למשל : לומדה) טעונים או יהיו טעונים הרשמה (להלן - "הרשמה"). במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כפי שצוין לעיל. השדות שחובה למלא, יסומנו במפורש. בלי למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לאזורים ו/או לשירותים הטעונים רישום ו/או לבצע את הפעולות המתבקשות עקב כך באמצעות האתר.

 

ייתכן כי כחלק בלתי נפרד מהליך הרשמה מסוים ו/או לפי צורך וכתנאי לסיום תהליך הרישום, תתבקש לאמת את זהותך בהתאם למידע שמסרת ובאמצעות פרטי הקשר שלך. אין ביצירת קשר לצורך זיהוי או אימות כאמור כדי לרשום אותך לרשימת תפוצה אחרת כלשהיא, ואין בכך כדי להעלות טענה כלשהיא מצדך לעניין משלוח דיוור או ביצוע פניה בניגוד לדין כלשהוא.

 

ייתכן ששירותים מסוימים המופעלים דרך האתר ו/או האפליקציה יחייבו שימוש במערכת מסרונים (SMS) ו/או התראות או הודעות פנימיות לצורך ניהול ו/או תפעול ו/או אימות ו/או זיהוי ו/או כל פעולה אחרת שתידרש לצורך תפעולו התקין של השירות המתבקש דרך מכשירך. לצורך כך מתבקשת הסכמתך הכללית מראש, עם הסכמתך לתקנון זה, לשימוש במערכת המסרונים שבמכשירך וכדי לשלוח לך הודעות אישיות או התראות לפי הצורך כאמור.

 

שיבוש ו/או תקלה ו/או כשל בקליטת פרטי משתמש באתר או דרכו ו/או באפליקציה, לרבות שיבוש ברישום דרכם ו/או לשירות נלווה דרכם ו/או בקליטת תשלום ו/או אמצעי תשלום לא יהוו עילה לכל טענה ו/או תביעה מצד המשתמש באתר.

 

בעת שימושך באתר ובפרט באפליקציה דרך מכשיר נייד אינקורס עשויה לאסוף ולהשתמש במידע על מיקומך ו/או על מסלול התנועה שלך בכדי  לספק לך שירותים נלווים העשויים להידרש לצורך ניהול ו/או ייעול ו/או אספקת שירותי החברה, או בכדי לספק לך מידע על שירותים המותאמים למיקומך.

 

ייתכן שמעת לעת, תתאפשר שליחת קורות חיים או פרטי תעסוקה, לצורך הגשת מועמדות משתמש באתר לעבודה בחברה או מטעמה. ככל שתבחר לשלוח קורות חיים או פרטים אחרים כאמור לצורך זה, הנך מאשר ומסכים כי הפרטים יישמרו במאגר החברה הייעודיים למטרת בחינת הבקשה הספציפית או לשם מיון ו/או השמה לתפקידים אחרים העשויים לתאום לכישורייך. אם בסופו של תהליך בחינה או מיון כאמור לא תימצא משרה ההולמת את כישורייך, אינקורס שומרת לעצמה את הזכות לשוב ולפנות אליך בעתיד, בהתבסס על נתונים אלו, כדי להציע לך משרות אחרות העשויות להתאים לך.

 

שימוש במידע

 

לאינקורס מאגרי מידע רשומים בהם ישמרו ויאובטחו כלל פרטיך כחוק (להלן - "המאגרים") והינה רשאית לעשות שימוש במידע שייאסף אודותיך למאגרים בהתאם למטרותיהם הרשומות, לרבות בין היתר : לצורכי ניהול ותפעול כל שירות המבוקש על ידך ו/או לשם התקשרות ו/או עדכון ו/או אישור ו/או יידוע שלך בכל עניין ו/או נושא הקשור לשירות המתבקש על-ידך ו/או טיפוח ועידוד נאמנות המשתמשים באמצעות ניתוח מאפיינים ו/או עיבוד מידע ו/או דיוור ישיר כדין בהתאם למאפיינים במאגר ו/או עריכת ניתוחים, סקרים ומחקרים סטטיסטיים ו/או טיפול בתלונות, פניות ותביעות ככל שתהיינה. 

 

אינקורס תנקוט באמצעים סבירים ומקובלים על מנת לשמור ולמנוע העברת פרטים אישיים המזהים את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו לידי לצדדים שלישיים.  על פי צו שיפוטי ו/או דרישת רשות מוסמכת על פי חוק המורה לנו למסור פרטי משתמש לצד שלישי ו/או לצורך מניעת ביצוע עבירה, אם נעשה שימוש באתר לביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר ו/או להקל ו/או לסייע ו/או לעודד ביצועו של מעשה כזה, בכל מקרה בו תסבור אינקורס כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושו ו/או לגופו של אדם ו/או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה, במידה ואינקורס תמכור או תעביר את פעילות האתר לתאגיד אחר ו/או תתמזג עם גוף אחר ו/או תמזג את פעילות האתר לתאגיד אחר יהיה ניתן להעביר לאותו תאגיד פרטי משתמש ומידע שנאגר אודותיו באתר ובלבד שאותו תאגיד יקבל על עצמו את הוראות התקנון דנן, במקרה של רכישת מוצרים ו/או שירותים מצדדים שלישיים המציעים למכירה באתר יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש לשם השלמת תהליך הרכישה.

 

אינקורס מתחייבת לא לעשות כל שימוש במידע הקנייני (להלן – "מידע קנייני") שלך ככל שיהיה בהחזקתה ו/או בכל מידע אחר אודותייך לצרכים שאינם נוגעים לשירותים ו/או התכנים ו/או המידע המסופקים דרך אינקורס.

 

אין באמור לעיל ולהלן כדי לגרוע מזכות החברה להעביר לצדדים שלישים מידע אגרגטיבי (להלן – "מידע אגרגטיבי") ו/או מידע שאינו אישי ו/או אשר אין בו כדי לזהות את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו באופן ישיר או באופן סביר ו/או אשר אין בו כדי לפגוע בפרטיות המשתמש (להלן יחד – "מידע כללי").

 

למי מועבר המידע

 

ייתכן שנעביר לצדדים שלישיים ו/או לחברות אחרות העובדות בשיתוף פעולה עם אינקורס ו/או לספקים שונים מידע אישי במסגרת פעולתנו השוטפת, אך זאת רק לשם מימוש המטרות המותרות לנו על-פי הוראת כל דין ו/או לצורך אספקת השירותים השונים הניתנים על ידי חברות אלו. זאת, בכפוף לנקיטת אמצעי אבטחה מקובלים ובהתאם להרשאתך או בהתאם למדיניות זו ולאספקת השירותים והמוצרים שלנו. הספקים שלנו עשויים לכלול חברות אחרות, אך גם צדדים שלישיים, כולל בחו"ל.

 

לשם מימוש המטרות המותרות לנו, אנו עשויים להעביר מידע לספקים כגון: עורכי דין ו/או רופאים ו/או מומחים ו/או רואי חשבון ו/או מבקרים ו/או שמאים, קבלני משנה בתחומים כמו מוקדי שירות, מערכות מידע, ספקי תקשורת ו/או מדיה חברתית (למשל : גוגל, אינסטגרם ופייסבוק), ספקי שירותי מחשוב ו/או ענן, בתי דפוס ונותני שירותי הפצת דואר ודיוורים, סוקרים ויועצי שיווק, מנהלי סיכונים, מתרגמים וספקי מיקור חוץ של פעולות עסקיות, ספקי שירות (לרבות ספקי שירות לסיוע רפואי), חברות ו/או בתי עסק אחרים.

 

אינקורס רשאית לנקוט בצעדים למימוש אינטרס לגיטימי שלנו (לרבות מניעת הונאה) ו/או להשתמש במידע מתוך מרשם כזה בעת טיפול בהצעות לקבלת כיסוי ביטוחי ובתביעות ו/או להשתמש במידע ולהעבירו על-פי כל דין (כולל בתגובה לצווים של רשויות ושל בתי משפט, כולל זרים).

 

בכפוף להוראות הדין, אנו רשאים להעביר מידע במסגרת מכירת כל עסקינו (כולל במסגרת משא ומתן למכירה כזו), ובמסגרת ארגון מחדש, מיזוג, מיזמים משותפים ועסקאות אחרות בקשר לעסקינו. במקרה כזה, מקבל המידע יהיה כפוף למגבלות על השימוש במידע כפי שחלות עלינו. כמו כן, נוכל להעביר מידע לסוכן דרכו בחרת להתקשר עמנו, למבטחי משנה, למוסדות פיננסיים, שותפים עסקיים אחרים ולספקים שונים. 

 

בהתאם להסכמתך, נוכל להעביר מידע לשותפים עסקיים אחרים, כגון ספקים של שירותים ומוצרים נלווים לצורך שיווק, פרסום ודיוור ישיר (להלן - "אמצעי קשר", "פרסומות ודיוור ישיר").

 

אמצעי קשר, פרסומות ודיוור ישיר

 

במסירתך אמצעי התקשרות עמך הנך מסכים שנשתמש בו ליצירת קשר עמך ו/או לשליחת דיוור ופרסומות באמצעותו בנושאים שונים (להלן - "פרסומות ודיוור ישיר"). אמצעי ההתקשרות יכולים לכלול בין היתר : דואר, דואר אלקטרוני, טלפון וטלפון נייד (כולל לצורך הודעות מוקלטות והודעות מסר קצר SMS), פקס, רשתות חברתיות (כולל בין היתר : פייסבוק, לינקדאין, אינסטגרם) ואמצעים אחרים (להלן - "אמצעי קשר").

 

זכותך לבקש להימחק מרשימות הדיוור לדיוור ישיר (כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות), בכל אמצעי הדיוור, וכן שלא נשלח אליך דבר פרסומת (כהגדרתו בסעיף 30א לחוק התקשורת) בדואר אלקטרוני, הודעת מסר קצר SMS, פקס והודעת טלפון מוקלטת. כדי לעשות זאת, פנה למוקד שירות הלקוחות בדואר האלקטרוני בכתובת  info@incourse.co.il .  אם הודעת לנו בעבר שאינך מעוניין שנפנה אליך, ואינך מקבל פרסומות, אין צורך בהודעה נוספת.

 

גם לאחר שתבקש לא לקבל דיוורים או פרסומות, ייתכן שתמשיך לקבל מאתנו (בכל אמצעי ההתקשרות) הודעות שהדין מתיר לנו או מחייב אותנו לשלוח לך (למשל בין היתר : הודעות בקשר עם השירותים שלך), גם ללא הסכמה.

 

הגבלות על השימוש במידע

 

בהתאם למדיניותו זו בעניין שמירת הפרטיות אנו נשמור על המידע שלך, לא נסחור בו, לא נמכור אותו ולא נעבירו לאחרים לצורך שימוש כלשהו, למעט כאמור במסמך זה.  בכפוף לתנאים ולהוראות המפורטים בתקנון זה, כל תקשורת ו/או חומר שתעביר אלינו ו/או תפרסם באתר ו/או בדואר אלקטרוני ו/או בכל דרך אחרת (כולל בין השאר : נתונים ו/או שאלות ו/או הערות ו/או הצעות וכיו"ב), הם בבחינת מידע לא קנייני ולא סודי וכך ננהג בהם.

 

אינקורס ו/או מי מהצדדים הקשורים אליה רשאים להשתמש במידע ו/או חומרים המצוינים לעיל לכל מטרה (לרבות בין השאר לצורך : העתקתו ו/או גילויו ו/או העברתו ו/או פרסומו ו/או שידורו ו/או פרסום נוסף שלו). כמו כן, אינקורס והצדדים הקשורים אליה חופשיים להשתמש בכל הרעיונות ו/או המושגים ואו הידע ו/או הטכניקות אשר יהוו חלק מכל מידע ו/או חומר שתשלח ו/או תעביר באמצעות האתר ומכל סיבה (לרבות בין השאר : לצורך פיתוח, ייצור ושיווק מוצרים).

 

ניתוח המידע

 

האתר עשוי להפעיל כלים אוטומטיים לאפיון השימושים באתר ו/או לתפעול וייעול פעילות האתר ו/או להתאמתו להעדפות הגולשים. כלים אלו עשויים לאסוף ולשמור מידע כללי ובלתי מזוהה אודותיך ו/או אודות אופן השימוש שלך באתר (לרבות בין היתר : פרטי ספק שירותי האינטרנט שלך, כתובת IP בפרוטוקול האינטרנט, שם המתחם לצורך גישה לאתר, מיקום המכשיר בו נעשה שימוש בגישה לאתר, זמני ואופני השימוש באתר, סוג הדפדפן שלך ופרטים סטטיסטיים נוספים המעידים על אופן השימוש באתר ובשירותים דרכו). 

 

אינקורס תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטים שצוינו אלו, בין בעצמה ובין ע"י מי מטעמה, לצרכים מסחריים ו/או פרסומיים ו/או סטטיסטיים ו/או שיווקיים שונים, ואולם שימוש כזה יתבסס על המידע כמקשה אחת וללא התייחסות פרטנית למידע הקשור לגולש/ת מסוימ/ת. השימוש בפרטים אלו ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין.

 

אינקורס עשויה לעשות שימוש בקבצי מידע מסוג Cookies, שהינם קבצי טקסט שהדפדפן של הגולש יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה (להלן - "קבצי קוקיס"). קבצים אלו מאפשרים לשמור את הפרטים שהזנת בטפסים השונים באתר ו/או באזורי רישום ו/או בהפעלת שירותים ובכך חוסכים את זמנך במילוי הפרטים בשנית בביקורך הבא. קבצים אלו גם עשויים להכיל מידע בדבר הדפים שבהם ביקרת, משך השהייה באתר, מקור ההגעה לאתר וכיו"ב. המידע בקבצים אלו מוצפן, והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי החברה ו/או מי מטעמה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.  אם אינך מעוניין לקבל ו/או להפעיל קבצים אלו, באפשרותך למחוק ו/או לחסום אותם בכל עת באופן עצמאי, על ידי שינוי הגדרות הדפדפן שלך. מוצע לעשות כן רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר, התכנים המופיעים בו והשירותים המוצעים דרכו יותאמו להעדפותיך.  חלק מקבצים אלו עשויים לפקוע כאשר תסגור את הדפדפן ו/או היישום בו אתה משתמש וייתכן שאחרים יישמרו על גבי הזיכרון במכשירך ו/או במחשבך.

 

סקרים ושאלונים

אינקורס רשאית לכלול באתר שאלונים וסקרים לרבות (אך לא רק) בעניינים כגון : חווית המשתמש, נוחות השימוש באתר, שביעות רצון של משתמש מצדדים שלישיים, נותני שירותים, ספקים, וכל עניין הקשור במידע או שירות הניתנים למשתמש.

השתתפות בסקרים אלו הינה על בסיס התנדבותי ותוכל לבחור שלא למסור את המידע. השימוש במידע שיימסר באמצעות הסקרים יעשה למטרת שיפור, שינוי, מעקב שביעות הרצון מאתרינו וכן שימושים אחרים המותרים על פי כל דין.

 

אבטחת מידע והצפנה

 

אינקורס תנקוט באמצעי אבטחה מתאימים וסבירים למידע שברשותה, ולפי כל דין. הואיל והשימוש באתר מתבצע בסביבה מקוונת, הנך מצהיר בזאת שהובא לידיעתך כי אין באפשרותה של אינקורס להבטיח חסינות מוחלטת ואינה יכולה להתחייב לאבטחה הרמטית או מוחלטת ו/או שלא תתבצע חדירה למחשבים ו/או חשיפת המידע שנאגר ברשותם, באופן בלתי חוקי וללא הרשאתה למערכות האתר ולמאגרי הנתונים ואשר עלולה להוביל לחשיפת מידע לגורמים זרים ו/או לא מורשים ו/או לאובדנו של המידע.  

 

לפי כך מובהר בזאת כי אינקורס לא תהא אחראית ולא תישא כל אחריות במקרה של חדירה ו/או פריצה ו/או נזק שנגרם  בשל השימוש באתר ו/או בתוכן המוצג בו ו/או בשירותים הנלווים לו, על ידי הגולש באתר או מי מטעמו בעקבות חדירה בלתי מורשית כאמור והעברת מידע לצד ג' עקב חדירה כאמור.  ולפיכך לא תהא לך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי אינקורס בעניין זה בגין כל נזק, בין ישיר ובין עקיף, שעלול להיגרם לך בעקבות חשיפת המידע האמור.

 

לעיתים נציע לך אפשרות לקבל מידע בדואר רגיל ו/או באתר ו/או בפקס ו/או במוקד הטלפוני ו/או בדואר אלקטרוני. אנו נוקטים אמצעי אבטחה שונים בכדי לוודא שמידע אודותיך יימסר רק לך. יש לקחת בחשבון כי אבטחה יעילה תלויה גם בך, למשל : אם לא עדכנת דוא"ל חדשה שלך דיוורים חשובים ורגישים יגיעו לכתובת הקודמת שלך ו/או אם מספר הטלפון שלך הרשום אצלנו מוטעה ההודעות יגיעו לטלפון הרשום אצלנו (ולא אליך), אם תשתף אחרים בסיסמת הגישה שלך לאתר ו/או לתיבת הדואר האלקטרוני שלך, או אם המחשב בו אתה משתמש נגוע בווירוס, מידע אודותיך עלול להיות נגיש לאחרים.

 

ככלל, דיוור לכתובת בית העסק עשויה להיות שיטה בטוחה יותר ממשלוח בדואר אלקטרוני. כך שאם אתה מעוניין לשלוח אלינו מידע רגיש במיוחד רצוי שתשקול האם לשלוח אותו אלינו בדואר אלקטרוני או באמצעי בטוח יותר. 

 

בהתאם לדין, לעיתים נעביר לצדדים שלישיים מידע אגרגטיבי לצרכים שונים, כגון מחקר או לצרכי אותם צדדים. במקרים אלה, אנו ננקוט באמצעים כדי שמידע זה יועבר באופן שמקשה לזהות אותך או אחרים באופן אישי.

 

לנושא שימוש וסליקה של כרטיסי אשראי מהאתר או דרכו, זו נעשית באופן מוצפן ומאובטח באמצעות חברת סליקת אשראי חיצונית, העושה שימוש בשיטות הצפנה חדישות ועל ידי מנגנוני הצפנה שהינם בהתאם לתקנים בינלאומיים ולפי הנחיות חברות האשראי הרלבנטיות.

 

הונאה מקוונת - "פישינג"

 

ייתכן כי גורמים שונים ינסו לחדור לאתר על ידי שימוש באמצעי ההזדהות שקיבלת מאינקורס. לכן, לעולם אל תיתן את שם המשתמש או את סיסמת הגישה שלך לאף אחד.

 

גורמים שונים עלולים לנסות להשיג ממך את סיסמתך ושאר פרטי הזדהות שלך במרמה, למשל : הם עלולים לפנות אליך בהודעת דואר מזויפת תוך העתקת סימני המסחר והעיצוב של אינקורס (ו/או של חברה מוכרת אחרת) ולבקש ממך למסור את פרטי הזיהוי שלך ( כגון : סיסמאות, מספרי תעודת זהות וכיו"ב), לעיתים תוך שימוש בהסבר כי המידע נדרש עקב "סיבות ביטחון" ו/או "שדרוג מערכות" ו/או הסברים דומים אחרים. לעיתים בהודעת הדואר המזויפת יהיה קישור לאתר מזויף שהוא חיקוי מדויק של האתר הרשמי, בדרך זו מנסים שלא כדין להשיג את נתוני ההזדהות שלך לצורך גישה לחשבונותיך. אם תזין את הסיסמא באתר המזויף המידע יעבור לידי נוכלים, שישתמשו בו. לכן, היזהר מהודעות דוא"ל מזויפות.

 

שים לב בעיקר לפניות שלא מותאמות לך אישית ו/או שיש בהן שגיאות כתיב ודקדוק ו/או שאינן צפויות. אם יש בהודעה קישורים העבר את העכבר מעל הקישור ואם תוצג כתובת אחרת שאינה זהה לכתובת המקורית המצוינת בקישור, ייתכן שמדובר בתרמית (למשל : במקום www.incourse.co.il הכתובת תהיה www.incourse.in  ). בכל מקרה של ספק, היכנס לאתר הרשמי באמצעות הקלדת הכתובת המלאה בדפדפן ו/או בשורת החיפוש במנוע חיפוש, במקום מתוך קישור שנשלח אליך בדואר אלקטרוני, אלא אם אתה בטוח שהוא נשלח אליך מאינקורס. אל תפתח צרופות אלא אם אתה מצפה להן ובטוח שנשלחו אליך מאינקורס.

 

שים לב – אינקורס לא תפנה לעולם ללקוחותיה במייל בו הם יתבקשו למסור את הקוד האישי הסודי שלהם באמצעות המייל.  לכן אין להיענות בדוא"ל לבקשה מסוג זה המתקבלת באמצעות דוא"ל ואין למסור את שם המשתמש והסיסמא לאף גורם.

אנו ממליצים שתנקוט באמצעי אבטחה נוספים. השתמש באפשרויות האבטחה של מערכת ההפעלה במחשב שלך, התקן תוכנות אנטי-וירוס, התקן את כל העדכונים הזמינים (מומלץ להפעיל עדכון אוטומטי לצורך כך), הימנע מהורדות מאתרים לא רשמיים, אל תשתף מידע רגיש ברשתות חברתיות (מידע זה עלול לשמש נוכלים כדי להתחזות אליך), הפעל הצפנה בשימוש ברשת אלחוטית, והימנע משימוש במחשבים פומביים (למשל, באינטרנט קפה) או ברשתות WIFI  ציבוריות – אלא אם אתה בטוח שהתקשורת שלך מוצפנת.

 

אם אתה חושש כי פרטי הזיהוי שלך (ובפרט, סיסמתך) או מידע אודותיך הגיעו לידיים זרות, אנא פנה מידית לאינקורס באמצעות טלפון 054-362-9999 או מייל info@incourse.co.il .

 

סימני מסחר, קניין רוחני וזכויות יוצרים

 

הוראות סעיף ‏זה (להלן – "סימני מסחר, קניין רוחני וזכויות יוצרים") יחולו אף לאחר הפסקת מתן השירות וסיומו של הסכם זה, מכל סיבה שהיא.

 

האתר וכל המידע המצוי בו מוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר וזכויות קנייניות נוספות. סימני המסחר, הסמלילים וסימני השירות (להלן ביחד – "סימני מסחר") אשר מוצגים באתר הם סימני מסחר רשומים ובלתי רשומים של אינקורס ו/או של אחרים. בנוסף לכך, כל כותרות העמודים, הגרפיקה המותאמת, האייקונים של הכפתורים והתסריטים עשויים להיות סימני שירות, סימני מסחר ו/או לבוש עסקי של אינקורס, ואין להעתיק אותם, בשלמותם או בחלקם, ללא רשות מוקדמת בכתב מאת אינקורס.

 

הנך מאשר כי אלא אם צוין או סומן אחרת במפורש, אינקורס הינה הבעלים ו/או מורשית כדין בכל זכויות הקניין הרוחני באתר ובתכנים והמידע המצויים בו ו/או הנגישים ישירות דרכו, לרבות בין היתר : העיצוב, קוד המקור והקוד הבינארי, סמלים מסחריים, מושגים, סודות מסחריים, סימני המסחר והשירות המשמשים והמוצגים באתר, זכויות יוצרים, מוניטין, נתוני שוק, זכויות מוסריות, מידע טכני וכל זכות מקבילה או נגזרת לכל אחד מן האמורים לעיל.

 

אין לפרש שום דבר מהאמור באתר זה כאילו הוא מהווה מתן רישיון או זכות, מכללא, או מכח השתק, או בדרך אחרת, בסימני המסחר או בקשר אליהם, ללא רשות מפורשת בכתב מאת אינקורס ובעל סימני המסחר.

חל איסור מוחלט על שימוש לרעה שלך בסימני המסחר שבאתר ו/או בתכנים המוצגים בו, מלבד כפי שנקבע בתנאים והוראות אלה ו/או ללא רשות מפורשת בכתב מאת אינקורס ו/או מבעל סימני המסחר. אנו מודיעים לך בזאת כי אינקורס תפעל בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי הדין על מנת לאכוף את זכויות הקניין הרוחני שלה באתר ובתכניו, במידה המרבית המותרת על פי דין, לרבות על ידי נקיטת צעדים לקבלת עיצומים פליליים.

 

אינקורס מעניקה לך את טובת ההנאה של גישה וצפייה בין היתר ב : טקסט, גרפיקה, קול, עיצובים, תמונות, טבלאות ו/או תכנים אחרים באתר (להלן – "תכני האתר"), אך ורק לשימוש אישי ולא מסחרי שלך.  אינקורס רשאית לבטל טובת הנאה זו בכל זמן, לאחר ו/או ללא מתן הודעה על יסוד סיבה ו/או ללא כל סיבה.

 

כל התכנים, התוכנה והיצירות האחרות באתר, והעתקה של כל אחד מאלה (להלן ביחד- "יצירות") הן יצירות של אינקורס אשר כפופות לזכויות יוצרים של אינקורס ו/או של ספקיה, והן מוגנות על פי חוקי זכויות יוצרים בארצות הברית וברחבי העולם, ועל פי אמנות שונות. מלבד הענקת אפשרות הגישה והצפייה המוגבלת בתכנים של אינקורס כמפורט בתקנון זה, אינקורס אינה מעניקה לך הטבות או זכויות אחרות בכל יצירה שלה. הנך מאשר כי כל שימוש אחר ביצירות, לרבות בין השאר : העתקה, שינוי, הפצה, שידור, פרסום חוזר, הצגה או ביצוע, ללא רשות מוקדמת בכתב מאת אינקורס , אסור לחלוטין.

 

שיפוי

 

הנך מתחייב לשפות ו/או להגן ו/או למנוע כל נזק מאינקורס, נושאי המשרה ו/או הדירקטורים ו/או העובדים ו/או השליחים ו/או הספקים ו/או השותפים שהם צדדים שלישיים מפני ונגד כל הפסד ו/או הוצאה ו/או נזק ו/או עלות, לרבות בין השאר שכר טרחת עורכי דין בשיעור סביר, אשר ינבעו מכל הפרה של תנאים והוראות אלה על ידך ו/או מכל פעילות הקשורה לחשבון שלך (לרבות בין השאר רשלנות או התנהגות בעוולה) ו/או של כל אדם אשר יתחבר לאתר באמצעות החשבון שלך.

 

תקנון רכישה / ביטול עסקה ותנאי רישום

אנו מעוניינים לספק לך חוויה שירותית גבוהה ככל הניתן והיות ומדובר בשירות חדשני שעודנו נמצא בבדיקה והתייעלות, נכון לזמן זה אין אנו גובים תשלום נוסף (להלן – "דמי טיפול") בגין שירות זה, המאפשר לך הרשמה נוחה ומהירה באמצעות האינטרנט, על אף שקיימות עלויות נוספות לצורך אספקת שירות זה לקהל לקוחותינו.

 

ההרשמה לקורס הינה על בסיס מקום פנוי ובתשלום מראש, היות ומספר המקומות בכל קבוצה הינו מוגבל, בכדי לעמוד במגבלת הזמן של הקורס ובכדי לאפשר זמן תרגול מקסימלי של כל המשתתפים וחוויה הדרכתית מקצועית. לכן, בכדי לשריין את מקומך בקורס המתועד ולהבטיח את השתתפותך בו, אנא וודא בסיום תהליך ההזמנה כי הסדרת את התשלום הנדרש באמצעות הפלטפורמה דרך האתר.

תנאי בסיסי לקיום קורס במועד שפורסם באתר הינו הרשמה של מינימום 15 משתתפים לאותו הקורס באותו המועד והשעה. בעת הרשמה של פחות מ-15 משתתפים במועד שנקבע באתר, אינקורס שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המועד ולזכות את המשתמש לפי שיקול דעתה הבלעדי, או לחלופין לדחות את המועד ליום ושעה אחרים בהתאם לשיקולי המערכת ולנוחיות המשתמש ככל הניתן. למשתמש לא תהיה שום טענה באשר היא, בעקיפין או במישרין ו/או כל טענה או תביעה כספית בעניין ביטול המועד אליו נרשם.

ניתן להסדיר תשלום באמצעות העברה בנקאית, מערכת סליקה ו/או כל מערכת נוספת אשר תהיה זמינה באתר. אינקורס אינה מתחייבת לפעילות התקינה של מערכת הסליקה ו/או לפעילות תקינה של כל מערכת אשר שייכת לחברה ו/או ספק צד ג' (ספק חיצוני) באתר, מכל סיבה באשר היא, בין אם היא תלויה באינקורס, במישרין או בעקיפין ובין אם לא. לכן, במקרה בו לא ניתן להסדיר באמצעות מערכת סליקה, מכל סיבה באשר היא, למשתמש קיימת האפשרות להסדיר תשלום באמצעות העברה בנקאית. בעת הרישום לקורס באחריות המשתמש לבצע העברה בנקאית בגין הקורס אליו נרשם והמקום אשר שריין לעצמו, בתוך 24 שעות מרגע הרשמתו במערכת רישום הקורסים שבאתר. על המשתמש להעביר אישור תשלום והעברה בנקאית במייל Info@incourse.co.il ובפקס 077-326-9939 וגם לוודא טלפונית שהזמנתו נקלטה ואושרה לאחר מכן. הזמנה שנקלטה במערכת אינה הזמנה מאושרת, בכדי לקבל אישור הזמנה יש להסדיר תשלום ולוודא שאישור תשלום והעברה בנקאית נקלט במערכת. אינקורס לא תוכל לשמור מקום בקורס בעבור משתמש אשר לא הסדיר תשלום תוך 24 שעות מרגע הרשמתו לקורס. גם אם בוצעה העברה בנקאית בתוך 24 שעות אך אישור העברה והסדר תשלום לא נשלח כמצוין לעיל ו/או נשלח לאחר 24 שעות מרגע ההרשמה, אינקורס לא מתחייבת לשריין את המקום בקורס.

 

אינקורס שומרת לעצמה את הזכות לקבוע כי גישה ו/או רכישה של שירותים ו/או מוצרים מסוימים תתאפשר רק למשתמש רשום באתר (להלן – "חבר"), שמסר פרטים מסוימים אשר יקבעו על ידי אינקורס (להלן – "חשבון"), באמצעות מילוי הפרטים כפי שידרשו במהלך הרישום וההזמנה באתר.  אינקורס לא תעשה בפרטי המשתמש כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר שמהווה חלק בלתי נפרד מתנאי התקנון של אתר אינקורס.

 

תקנון זה הינו הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא בלבד המסדיר את היחסים בין החברה לבין הגולשת באתר ו/או המזמינה דרך האתר. כל המבצע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהיר כי עם ביצוע הפעולה הוא קראה תקנון זה וכי מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או הנהלת האתר ו/או החברה ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.

 

רישום וחשבון משתמש

 

הרישום לאתר מוגבל ביצירת חשבון יחיד לכל משתמש ואינקורס שומרת לעצמה את הזכות להסיר חשבונות כפולים.

 

מילוי ומסירת כל הפרטים הנדרשים באופן מדויק ומהימן הינו תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה ומניעת תקלות. במקרה של מסירת פרטים לא מדויקים ו/או לא עדכניים ו/או שגויים בעת ביצוע הזמנה אינקורס לא תוכל להבטיח שהשירות יסופק במלואו, ללא תקלות וביעילות (למשל : תעודה אשר תשלח לכתובת שגויה או תונפק עם פרטים שגויים). במקרה של דואר שלא נמסר או שהוחזר לאינקורס בשל פרטים לא מדויקים שנמסרו בזמן הזמנה יחויב המשתמש בתוספת תשלום בגין דמי משלוח ו/או טיפול.

 

להלן ההוראות אשר יחולו על יצירת חשבון חבר : יימסרו מלוא הפרטים הנדרשים בעת פתיחת חשבון, אסור ליצור חשבון חבר המכיל נתונים שאינם פרטיו האמיתיים והמלאים של פותח החשבון, אסור ליצור חשבון חבר עבור אדם שאינו נוכח מול צג המחשב בעת ההרשמה ו/או אשר אינו מאשר את תנאי תקנון זה. יודגש כי התחזות מהווה עבירה פלילית.

 

בעל חשבון חבר מתחייב לשמור על הכללים הבאים ביחס לסיסמה שתשמש לגישה אל חשבון החבר ולשירותי הפלטפורמה והאתר המותירים גישה אך ורק לבעלי אותו חשבון חבר (להלן – "סיסמה") : אין לגלות את הסיסמה או להזינה בהודעת דואר אלקטרוני ו/או בכל הודעה אחרת בכל מדיה ותקשורת באשר הן, משתמש רשום מתבקש להודיע לאינקורס מיידית על כל חשד לשימוש לא מאושר שנעשה בחשבונו, משתמש רשום מאשר לאינקורס לשלוח לתיבת הדוא"ל שלו לפי הפרטים שהוזנו בחשבון המשתמש שלו עדכונים ואישורים ביחס לפעולות המשתמש באתר ו/או כל הודעה אחרת, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ולהלן מהדורות דוא"ל של תכני האתר (newsletter) ו/או פרסומות.

 

כל חבר יהיה רשאי להזמין שירות ו/או מוצר ולבחור יעד מבוקש למשלוח וזאת על ידי עדכון היעד המבוקש בטופס ההזמנה והרישום, כאשר היעד האחרון למשלוח שיעודכן על ידי המשתמש יישמר במאגר אינקורס כיעד המבוקש של המשתמש.

לאחר שנמסרו הפרטים, המסמכים המחייבים אושרו וניתנה הסכמת המשתמש לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, אינקורס רשאית אך לא חייבת להציג ו/או לשלוח למשתמש עדכונים באמצעות חשבונו באתר ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני. בכלל זה עדכוני תוכן ו/או מידע על שירותיה ו/או מוצריה, כמו גם שירותים ו/או מוצרים של אחרים ו/או מבצעים ו/או חידושים באתר כמשמעות הדברים בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ'ב – 1982 (להלן – "חוק התקשורת").

 

אינקורס לא תיחשב כמפרה התחייבות כלשהי לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה 1995 (להלן – "חוק המחשבים"), שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים.

 

הזמנה

 

עם ביצוע ההזמנה על ידי המשתמש תתבצע בדיקת פרטי כרטיס האשראי ועם קבלת האישור מחברת האשראי יתקבל אישור לקיום העסקה (להלן – "אישור עסקה").  פרטי ההזמנה כפי שהוזנו על ידי המשתמש בטופס ההזמנה והרישום עסקה במחשבי החברה יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות דרך הפעולה.  במקרה של עסקה שלא אושרה על ידי חברת האשראי יידרש המשתמש למסור אמצעי תשלום אחר כדי להבטיח את ביצוע ההזמנה. רישומי המחשב של אינקורס בלבד בדבר פעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

 

אישור הזמנה (להלן – "אישור הזמנה") מותנה בכך שקיים מקום פנוי במועד והשעה של הקורס שנבחר בעת ביצוע ההזמנה ובמידה ולא צוין שאין מקום פנוי עד למועד ביצוע ההזמנה לא תהא אינקורס מחויבת במכירת השירות ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף, אשר נגרם למשתמש ו/או לצד ג'.  האמור לעיל הינו בכפוף לכך שאינקורס תשיב למשתמש כל סכום ששילם במידה ואכן שילם לאינקורס ו/או תבטל את החיוב במידה ובוצע.  ייתכן מצב בו האתר יציג שקיים מקום פנוי בקורס מסוים ובפועל לא קיים מקום פנוי - במצב זה תבוטל ההזמנה ו/או העסקה ולמשתמש לא תהא טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם לאינקורס על ידו.

 

אינקורס תהיה זכאית שלא לאשר הזמנת משתמש מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות בין היתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל : מסירת פרטים שגויים במתכוון בעת ההרשמה באתר, במקרה של מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע באתר ו/או באינקורס ו/או בצדדים שלישיים כלשהם (לרבות לקוחותיה ו/או עובדיה ו/או ספקיה של אינקורס), במקרה שבו שירותי האתר שימשו לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל ו/או בכדי לאפשר ו/או להקל ו/או לסייע ו/או לעודד ביצועו של מעשה כזה, באם הופרו תנאי תקנון זה ו/או תנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים ו/או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיציע האתר, באם קיים חוב כספי לאינקורס ו/או לחברות הקשורות עמנו והחוב טרם נפרע (למרות שחלף המועד לתשלומו), באם כרטיס האשראי שברשות המשתמש נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

רכישת קורס און-ליין מקנה הרשאה לשימוש בקורס לאדם בודד בלבד, עבור עד 3 מכשירים. השימוש בקורס ע"י המשתמש הינה עד ליום המפגש הפרונטלי בו המשתמש נכח, ביצע ועבר בחינה עיונית ומעשית. אין להעביר את הרשאת השימוש לאחרים. ככל שהמשתמש מבקש רישיון זוגי או רב-משתמשים, יש לקבל אישור בכתב מהחברה או לרכוש מספר רישיונות, בהתאם למספר המשתמשים המבוקש.

מובן בזאת למשתמש כי תכניות ו/או סילבוסים הקורסים ו/או ריענונים ו/או הסמכות ו/ו הכשרות משתנות מעת לעת, בהתאם לדרישות משרד הממשלה (משרד החינוך, הבריאות, התמ"ת, מנהלת הספורט ו/או כל יתר המשרדים הממשלתיים בהתאם לתחומי העיסוק המשתנים). לכן, באחריות המשתמש לוודא מול המשרד הממשלתי שרלוונטי אליו את הדרישות שבהן עליו לעמוד, בטרם הזמין קורס המוצע באתר אינקורס. המידע המצוין באתר הינו מידע כללי ולצורך קבלת מידע קונקרטי אודות תכנית ו/או סילבוס של קורס ו/או הסמכה ו/או הכשרה יש לפנות טלפונית לאינקורס. כל המידע המצוין באתר אינקורס אודות קורסים ו/או ריענונים ו/או הכשרות הינו מידע כללי אשר משתנה ומתעדכן מעת לעת. אינקורס אינה אחראית לתוכן שאינו מעודכן ובאחריות המשתמש לוודא טלפונית לפי צורך מול אינקורס בכל מקרה של ספק.

לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה ו/או העסקה. אישור זה אינו מחייב את אינקורס לספק את השירות והינו מהווה רק אישור לכך שפרטי ההזמנה ו/או העסקה נקלטו באינקורס.

 

חשבונית מס ו/או קבלה אלקטרוניים ישלחו באמצעות דואר אלקטרוני כקבוע בחוק, לאחר אימות פרטי ההזמנה והתשלום במערכת אינקורס ומול חברת האשראי.

 

ביטול הזמנה ו/או עסקה

אינקורס תהיה רשאית לפי שיקול דעתה, להפסיק באופן מיידי, חד צדדי וללא מתן כל התראה מראש, את מתן השירותים שלפי הסכם זה, לרבות אך לא רק, הפסקת השתתפותו של משתמש בקורס של החברה עקב מעשה ו/או התנהגות לא ראויים לפי שיקול דעתה הבלעדי, מבלי שיינקטו כנגדה צעדים כלשהם. במקרה כזה החזר כספי יינתן לאחר בוררות וקבלת החלטה לפי כל דין.

האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 (להלן – "החוק להגנת הצרכן").

בידי מזמין השירות ו/או המוצר (ולא הנמען) לבטל את ההזמנה שנעשתה בכל אחד מהמקרים ובתנאים שלהלן : כל זיכוי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.

עלות הקורס כוללת בתוכה דמי רצינות שמהווים גם את דמי הביטול (להלן ביחד – "דמי ביטול"), במקרה של ביטול ו/או דחייה ו/או שינוי עסקה ו/או הרשמה ו/או הזמנה למועד הקורס בו שריינת את מקומך  (להלן ביחד – "ביטול עסקה"). סכום דמי הביטול אינו מוחזר למשתמש במקרה של ביטול עסקה ו/או הזמנה, מלבד מקרים מסוימים שיקבעו על פי שיקול דעתה הבלעדי של אינקורס ואשר מוצגים בתקנון זה להלן.

ביטול עסקה ייעשה רק באמצעות פנייה כתובה, אשר תשלח גם לפקס 077-326-9939 וגם למייל info@incourse.co.il  (להלן ביחד – "אמצעי התקשרות"), עד 48 שעות מרגע ביצוע ההזמנה באתר.

במקרה של ביטול עסקה עד 48 שעות מרגע ההזמנה באתר באמצעות המייל וגם הפקס (כפי שצוין לעיל), לא ינוכו דמי הביטול מההחזר הכספי.

במקרה של ביטול עסקה בזמן שעולה על 48 שעות מרגע ביצוע ההזמנה באתר, ינוכו דמי ביטול בסכום כולל של 100 ₪.

דמי ביטול עבור הזמנה של מספר מקומות באותו הקורס יוכפלו בכמות המקומות שהוזמנו, למשל : בהזמנת 2 מקומות לקורס אשר יתקיים ביום X, גובה דמי הביטול הינו 200 ₪ סה"כ.

דמי הביטול כוללים את דמי הרצינות בסכום של 100 ₪ בתוספת אחוז הסליקה של חברות האשראי, כמו גם תוספת מע"מ על פי חוק ו/או כל עלויות ביטול באשר הן ואשר אינן חלק מעלות המוצר ו/או השירות שסופק למשתמש על ידי אינקורס באופן ישיר – כל אלו יהיו באחריות תשלום המשתמש ואינקורס לא תספוג אותם על עצמה.

חברות אשראי, סליקה וספקי צד ג'

רכישת שירותים דרך האתר תיעשה באמצעות כרטיס אשראי בר תוקף הניתן לסליקה על ידי חברות האשראי בישראל ו/או באמצעות חברה המספקת שירותי סליקה מקוונים (להלן – "חברת הסליקה"). הרכישה באמצעות כרטיס האשראי תהא כפופה לתנאי השימוש ודרישות חברת הסליקה. אינקורס רשאית שלא לכבד כרטיסי אשראי מסוימים ו/או אמצעי תשלום אחרים לפי שיקול דעתה.

תנאי מוקדם לאישור הזמנת השירות ו/או המוצר הינו אימות פרטי כרטיס האשראי כפי שנמסרו על ידך, וקבלת אישור חברת הסליקה לחיוב כרטיס האשראי.

הסליקה נעשית אצל ספקים חיצוניים ו/או ספקי צד ג' (להלן ביחד – "ספקים חיצוניים"). לכן אינקורס לא תישא באחריות בגין כל נזק אשר יגרם כתוצאה מתקלות ו/או שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים ו/או עיכובים ו/או נזקים כאמור אשר יגרמו כתוצאה מבעיה בשירותי ספק חיצוניים.

במידה ואינך מעוניין להזין את פרטי כרטיס האשראי שברשותך, אנו מזמינים אותך להשתמש בשירותי PAYPAL ו/או ליצור עמנו קשר באמצעות אחד מפרטי ההתקשרות שלהן : טל' 073-790-2220 מייל info@incourse.co.il. אינקורס תעשה את מירב המאמצים על מנת אתר עבורך פתרון חלופי לשביעות רצונך.

במקרה של כרטיס אשראי שאינו תקף ו/או שחברת כרטיסי האשראי לא מכבדת את העסקה ו/או שחברת פייפאל ו/או כל שירות ארנק אלקטרוני זמין אחר אינו מכבד את החיוב ו/או שהשירות המבוקש אינו זמין, אינקורס תיצור קשר עם המשתמש לשם השלמת העסקה ו/או ביטולה.

 

בתשלום באמצעות חשבון פייפאל יתבקש המשתמש להזין את פרטי חשבונו הקיים באתר פייפאל או שיוכל לבחור לפתוח חשבון פייפאל במהירות. באם החליט המשתמש לשלם באמצעות חשבון פייפאל אינקורס תוכל לגבות את התשלום עבור השירותים ו/או המוצרים רק לאחר קבלת אישור מפייפאל. השימוש וקבלת האישור כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של פייפאל ולא של האתר.

 

שונות

המחירים באתר כוללים מע"מ, אלא אם מצוין אחרת. כל המחירים מופיעים על גבי המוצרים ו/או השירותים ונקובים בשקלים חדשים. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחויב הלקוח לפי המחירים המעודכנים באתר.

 

אינקורס לא גובה תוספת תשלום בגין הנפקת תעודה ומשלוח וכן אינה אחראית על עיכובים ו/או אי הגעת משולחים בדואר ישראל ו/או בכל חברה שליחויות אחרת, כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כגון ומבלי לגרוע מהכלליות כאמור לעיל: תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב ו/או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.

 

במקרה של הנפקת תעודה נוספת והזמנת משלוח נוסף מכל סיבה באשר היא, העלות תחול על המשתמש ולא על אינקורס בהתאם. באפשרות הלקוח לתאם איסוף עצמי מאינקורס.

אינקורס רשאית לעדכן את מחירי המוצרים ו/או השירותים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת.

המחיר בו תחויב בעת ביצוע ההזמנה הוא המחיר המופיע באתר באותה עת ואשר עלול להשתנות מעת לעת.  אינקורס רשאית לשנות את המחירים המופיעים באתר מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. שינוי כאמור לא יחול על הזמנות שהושלמו עובר לביצוע השינוי במחיר גם אם טרם סופק לך המוצר.

אינקורס תהיה רשאית לחסום גישה לפלטפורמה ו/או האתר מכתובות ו/או מאתרים שלא אושרו על-ידי אינקורס לשימוש במוצריה ו/או שירותיה (בכתב ומראש) ו/או אשר עלולים לגרום נזק לאינקורס ו/או שירותיה ו/או מוצריה ו/או למידע והתוכן שמוצגים באתר, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של אינקורס וללא צורך בהודעה מוקדמת.

 

מובהר בזאת כי הפלטפורמה תסופק על-ידי אינקורס כמות שהיא (As-Is) ואינקורס לא תישא בשום אחריות שהיא בגין נזק כלשהו שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו ו/או לצד ג', בגין שימוש בפלטפורמה ו/או באתר ו/או בגין שימוש במוצרים ו/או שירותים ו/או תוכן ומידע ו/או שירותים של צדדים שלישיים.

 

מובהר בזאת כי אינקורס לא מתחייבת שהפלטפורמה ו/או האתר יפעל 100% מהזמן וכי מעת לעת אינקורס תעדכן ותשדרג את מערכות הפלטפורמה ו/או האתר, דבר שעלול לגרום להפסקה זמנית במתן השירותים וכי אין לאינקורס כל שליטה על זמינות המוצרים ו/או השירותים ו/או התוכן והמידע המסופקים על-ידי צדדים שלישיים.

 

באחריות המשתמש לבחון טרם השימוש בפלטפורמה כי הפלטפורמה אכן מתאימה לצרכיו ולמשתמש לא תהיה כל טענה בשל אי התאמת הפלטפורמה לצרכיו.

 

יודגש שלא קיימת אבחנה בין סימון קישורים פנימיים לקישורים יוצאים וכי באחריות הגולש לוודא את כתובת ה-URL  אליו מפנה קישור טרם השימוש בו.

 

באחריות המשתמש לוודא טרם השימוש בפלטפורמה, את תקינות החיבור שלו לרשת האינטרנט. אינקורס לא תישא בכל אחריות בשל נזק אשר יתכן וייגרם למשתמש עקב בעיות בחיבורו לרשת האינטרנט.

 

אינקורס עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר כי עלולים להופיע בו בתום לב אי דיוקים ו/או שגיאות ואינקורס לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן ו/או קשורה אליהן.

 

אינקורס רשאית להציע מבצעים, הטבות והנחות באתר ו/או בכל אמצעי תקשורת אחר לרבות ומבלי לגרוע מהכלליות כאמור לעיל: טלפון ו/או דואר אלקטרוני ו/או הודעת טקסט. אינקורס רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם ו/או לשנותם בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

 

ט.ל.ח.

(c) כל הזכויות שמורות.

אינקורס - מומחים לציוד, ייעוץ והדרכה ברפואת החירום ובריאות

 פקס   077-326-9939

  • incourse google
  • incourse facebook
  • incourse instegram
  • incourse youtube
  • incourse linkedin

טופס פנייה

​© כל הזכויות שמורות לחברת InCourse (אינקורס) - 

מרכז הייעוץ והקורסים לרפואת החירום ובריאות (כל התכנים מוגנים בזכויות יוצרים).

תנאי שימוש, מדיניות פרטיות ותנאי הרשמה, רכישה וביטול עסקה.