תנאי שימוש

1. מבוא

א. למען הנוחיות בלבד, תקנון זה מנוסח בלשון זכר אולם הוראותיו מתייחסות בהתאמה כמובן גם לנקבה. עמכן הסליחה.

ב. המבוא לתקנון זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. כותרות הסעיפים הוכנסו לשם הנוחיות בלבד ואין להם, ולא יינתן להם, כל משקל משפטי בפירושו.

ג. מובהר בזאת כי תנאי הסכם זה פועלים במקביל ובכפוף לתנאי השימוש של צדדים שלישיים, ככל שיהיו כאלה, והם באים להוסיף עליהם.

ד. תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מכשיר תקשורת (כדוגמת טלפון  סלולארי, מחשב כף יד וכו'). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

ה. מונחים כגון : "החברה", "האתר", "אנחנו" וכיוב', מתייחסים אל אינקורס ו/או מי מטעמה (להלן יחד - "אינקורס").

ו. משמעו של "האתר" (להלן - "האתר") כולל בין היתר אך לא רק, ידיעון ו/או כל דואר אחר שנשלח מטעמו ובאמצעותו ו/או באמצעות שירותי מעטפת של אינקורס (להלן - "שירותי מעטפת") כדוגמת : אתר לומדה (להלן - "לומדה"), כתובות דוא"ל של אינקורס (להלן - "דוא"ל"), דפי אינטרנט ו/או אפליקציות סלולריות ו/או רשתות חברתיות בהן רשומה אינקורס (להלן-"רשתות חברתיות") לרבות דף הפייסבוק של אינקורס (להלן - "פייסבוק"), דף האינסטגרם של אינקורס (להלן - "אינסטגרם"), דף הלינקדין של אינקורס (להלן - "לינקדין"), דף הגוגל של אינקורס (להלן - "גוגל"), עמוד יוטיוב של אינקורס (להלן - "יוטיוב"), מסרוני SMS ו/או whatsapp (להלן-"מסרונים"), מערכות המשמשות לסמינרים רשתיים לרבות אבל לא רק זום ו/או וובינר וכיוב' (להלן- "וובינר") ו/או הדרכות ו/או קורסים ו/או ריענונים פרונטליים ו/או מתוקשבים בנושא רפואת חירום ו/או עזרה ראשונה ו/או בכל נושא אחר שיועבר מטעם מאינקורס (להלן -"קורסים"), ו/או כל אמצעי אחר השייך למדיה חברתית ודפי אינטרנט קיימים וכאלו שיקומו בעתיד.

ז. בכל מקום בו מצוין בתקנון מונחים כגון : "אתה", "משתמש", "משתמש רשום", "משתמש שאינו רשום", "גולש", "גולש באתר" ו/או כל מונח אחר שמתאר את מי שמבצע פעולות דרך האתר ו/או הלומדה ו/או רשתות המדיה של אינקורס - הכוונה היא אליך. בין אם באופן אקראי ובין אם בתדירות גבוהה, בין אם ביצע המשתמש הרשמה לשירותי האתר ו/או הלומדה ו/או רשתות המדיה של אינקורס ובין אם לאו, בין אם ניתנה לו הרשות לעשות שימוש באתר, בקורסים השונים ובשירותי המעטפת של אינקורס במישרין או בעקיפין, בכתב או לא בכתב, ובין אם לאו, יכונה כלהלן - "המשתמש" או "הגולש".

ח. מונחים כגון : "צד", "צדדים", "אנחנו" מתייחסים אל אינקורס ואל המשתמשים יחדיו, או רק אחד מהם, בהתאמה.

ט. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר בזאת למשתמש כי כל הסעיפים בתקנון הזה תקפים הן לאתר, הן לקורסים השונים והן לשירותי המעטפת כפי שצוינו לעיל (דהיינו : ללומדה, לדוא"ל, למסרונים, לוובינרים והן לדפי האינטרנט ו/או לאפליקציות סלולריות ו/או לרשתות החברתיות כגון (אבל לא רק) הפייסבוק, האינסטגרם, הגוגל וכיוב'. מובהר בזאת כי במידה וקיימים אתרים ו/או דפי אינטרנט ו/או אפליקציות שטרם צוינו בתקנון זה ו/או שעתידים להיווצר בעתיד, הרי שתוקף תקנון זה יחול גם עליהם.

י. תנאי השימוש, מדיניות הפרטיות ומדיניות הביטולים והרישום (כולם יחד מכונים כ"תקנון") שלהלן חלים על כל משתמש בשירותים הדיגיטליים ו/או הלא דיגיטליים השונים, המוצעים והמתופעלים באתר אינקורס ו/או בקורסים השונים ו/או בשירותי המעטפת של אינקורס ואשר יחדיו מנוהלים על-ידי אינקורס, מתוקף התקשרותה כדין עם תאגידים ו/או רשויות ו/או נותני שירותים אחרים ככל שיהיו מעת לעת (להלן יחד - "נותני שירותים").

יא. המונחים "מידע" ו/או "תוכן" ו/או "חומר", כוללים מידע מכל מין וסוג, לרבות אך מבלי למצות, כל תוכן המוצג בקורסים, באתר ו/או בשירותי המעטפת של אינקורס, בכל צורה שהיא ו/או כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual) או כל שילוב שלהם, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות אך מבלי למצות, כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי, כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים, ממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon), הרצאות המועברות מרחוק (On-Line) ובאופן פיזי. כל אלה יכונו ביחד כלהלן - "תוכן".

יב. אינקורס פיתחה ומתחזקת אתר אינטרנט זה, את הקורסים השונים ואת שירותי המעטפת והתכנים הקשורים אליהם (במישרין ו/או בעקיפין) למטרות שונות וביניהן מתן שירותים, מכירת מוצרים, הצגת תוכן, ידע והשכלה, בידור ותקשורת (להלן יחד – "תכנים ומידע") עבורך, כפי שמפורטים באתר, בקורסים השונים ובשירותי המעטפת של אינקורס וכן בכדי לאפשר לך לבצע פעולות באמצעות אתר האינטרנט ו/או שירותי המעטפת של אינקורס, כדוגמת ביצוע תשלומים ו/או לשלם באמצעות העברת תשלומים לסליקה באמצעות חברה צד ג' (להלן יחד - "התשלומים") ו/או להירשם לשירותים, להזמין שירותים ומוצרים, ליזום פניות, לעיין ולצפות במידע האישי, לדווח על מפגעים ותקלות, לשתף תכנים, מידע ו/או שירותים שבאתר, בקורסים השונים ובשירותי המעטפת של אינקורס ו/או לעקוב אחר הטיפול באחד או יותר מתוך השירותים המפורטים לעיל (להלן יחד - "השירותים"). אנו עושים מאמצים רבים כדי לספק לך חווית שימוש איכותית ובטוחה באתר. עם זאת, האתר אינו חסין מתקלות ו/או בעיות ועשויה שלא להיות לך גישה לאתר מעת לעת. השימוש באתר אינטרנט זה, בקורסים השונים ובשירותי המעטפת של אינקורס הינם בכפוף לתקנון זה.

יג. המשתמש לא יהיה זכאי לעשות כל שימוש בפלטפורמה של האתר ו/או בפלטפורמה של הקורסים השונים ו/או בפלטפורמה של כל אחד משירותי המעטפת של אינקורס, או בכל אחד מחלקיהם באופן הנוגד את הוראות התקנון זה ואשר יש בו לפגוע בזכויות אינקורס או בזכויות של צד שלישי כלשהו – מבלי שקיבל את הסכמת אינקורס בכתב ומראש.

יד. אינקורס שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או למנוע את השירות ו/או חלקים ממנו מגולש ו/או משתמש באתר ו/או משתמש בקורסים השונים ו/או משתמש בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס, אשר הפר סעיף מסעיפי תקנון זה ו/או בכלל, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של אינקורס ומבלי שתהיה חייבת להודיע על כך מראש למשתמש. לא תישמע כל טענה של המשתמש בעניין זה. אינקורס רשאית להסיר כל תוכן ו/או לבטל כל פעולה אשר בוצעה על-ידי הגולש ו/או המשתמש באתר ו/או המשתמש בקורסים השונים ו/או המשתמש בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס ואשר יש בה משום הפרת סעיף מסעיפי תקנון זה ו/או בכלל.​

טו. תנאים והוראות בתקנון שלנו וכל הסכם אחר שנכרת בינך לבין אינקורס בכל הנוגע לאופן השימוש באתר ו/או בקורסים השונים ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס ו/או בקשר לתוכן ו/או מוצר ו/או שירות מסוים של אינקורס, ממצים את מלוא ההסכמה בינך לבין אינקורס וגוברים על כל ההסכמים, המצגים וההבנות האחרים, בכתב או בעל פה, הנוגעים לשימוש באתר ו/או בקורסים השונים ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס והתוכן שבהם.

טז. לתשומת לבך, אינקורס שומרת לעצמה את הזכות לשנות לפי שיקול דעתה וללא קבלת הסכמת המשתמש, את תנאי השימוש באתר ו/או בקורסים השונים ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס.

 

​2. סמכות ודין שיפוט

א. על תקנון זה אלו יחולו חוקי מדינת ישראל. הפעילות באתר ו/או בקורסים השונים ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס וכל הקשור והכרוך בהם, לרבות בין היתר (ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל) : השימוש באתר ו/או בקורסים השונים ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס ו/או תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות ו/או בכל תביעה ו/או דרישה ו/או בקשה הנובעים משימוש בהם, יוכפפו לדין הישראלי לבד (ללא הפנייה לדין זר). סמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר ו/או בקורסים השונים ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס ו/או לשימוש בהם ו/או לפרשנות תנאי תקנון זה תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב. הדין המהותי והפרוצדוראלי יהיה הדין הישראלי, זאת בכפוף לזכות אינקורס לנקוט בהליכים משפטיים בבתי המשפט בהם מצויים כתובת המשתמש ו/או מקום עסקו ו/או נכסיו ו/או חלק מהם לשיקול אינקורס.

ב. כל המחלוקות ו/או סכסוכים בין הצדדים להסכם זה שיתגלעו בקשר להסכם ו/או לביצועו יתבררו בפני בורר מוסכם על הצדדים, וככל שלא תהיה הסכמה על זהותו, ימונה בורר על ידי יו"ר לשכת עורכי הדין בישראל.

ג. הבוררות תתקיים בעיר תל אביב. על הבוררות יחולו הוראות חוק הבוררות, התשכ"ח-1968 התוספות והתקנות שהותקנו מכוחו (להלן - "חוק הבוררות").  הבורר לא יהיה כבול לסדרי הדין האזרחי למעט לדיני הראיות ו/או לדין המהותי ועל הבורר לנמק את החלטתו. פסק הבוררות יהיה ניתן לערעור בפני בורר על פי הוראות סעיף 21א לחוק הבוררות. בית המשפט המוסמך בהתאם להוראות חוק הבוררות יהיה בית המשפט המחוזי בעיר תל אביב.

ד. במידה וייקבע על פי דין ו/או על ידי ערכאה שיפוטית ו/או על ידי כל גורם שיפוטי מוסמך אחר שהוקם על פי דין, כי חלק כלשהו מתנאי התקנון אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי ההסכם יישארו בתוקפם.  אם תנאי בתקנון זה ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מהתקנון ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות יתר התנאים. במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר אכיף במקום התנאי שנמחק או הוסר.

 

3. הגבלת אחריות

א. אנא קרא תקנון זה שלהלן בעיון לפני גישה ושימוש באתר ו/או בקורסים השונים ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס. בעצם הגישה שלך לאתר ו/או לקורסים השונים ו/או לכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס ו/או השימוש באחד מהם (בתכנים ו/או המידע הכלולים בהם ו/או בשירותים ו/או המוצרים השונים הזמינים דרכם ו/או מוצעים על ידי אינקורס), הינך מאשר שקראת והבנת את התנאים וההוראות וכי הינך מסכים, ללא כל תנאי ו/או הסתייגות, שתנאי התקנון הזה וההוראות שלהלן יחייבו אותך, לרבות התחייבותך לפעול על-פיו, ממש כאילו היית חותם עליהם.  אם אינך מעוניין לקבל ו/או לאשר את תנאי התקנון שלהלן, כולם או חלקם, עליך להפסיק את השימוש באתר ו/או את השימוש בכל אחד מהשירותים המוצעים באתר ו/או בקורסים השונים ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס לאלתר. המשך השימוש שלך באתר ו/או בקורסים השונים ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס ייחשב כראיה בלתי ניתנת לערעור להסכמתך לתנאים ולהוראות לאחר ששונו.

ב. מבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון, אינקורס ו/או צד אחר המעורב ביצירת האתר ו/או הקורסים השונים ו/או כל אחד משירותי המעטפת של אינקורס ו/או הפקתם ו/או אספקתם אינם נושאים בכל אחריות ביחס לתכנים, השירותים והמידע המופיעים באתר ו/או בקורסים השונים ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור : כתבות, תמונות, מאמרים, סקירות, נתונים, ידיעות, עצות, הערכות, הנחיות ו/או כל מידע אחר בכל פורמט שהוא אשר יועמד לרשותך בכל אמצעי שהוא, הקיים כיום ו/או יהיה קיים בעתיד (להלן – "תכני אינקורס"), בין אם תכנים אלה בבעלות האתר ו/או הקורסים השונים ו/או כל אחד משירותי המעטפת של אינקורס ו/או מפעיליהם ובין אם הם בבעלות צד שלישי כלשהו.

ג. האתר ו/או הקורסים השונים ו/או כל אחד משירותי המעטפת של אינקורס וכן השירותים, התכנים והמידע הזמינים ו/או העשויים להיות זמינים דרכם ו/או כל הכלול בהם מונגשים עבורך כפי שהם וללא התחייבות לזמינותם (להלן - "As Is" ו- "As Available"). בנוסף, השירותים, תכנים והמידע הניתנים באתר ו/או בקורסים השונים ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס ניתנים מרצונה של אינקורס בלבד והיא רשאית להפסיקו בכל עת על פי שיקול דעתה וללא הודעה מוקדמת. אינקורס שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר ו/או בדפי הנחיתה שלה ו/או באתר הקורסים שלה ו/או בקורסים ו/או באתר הלומדה ו/או בקורסים השונים ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס בכל עת, מכל סיבה, בלי הודעה מראש ומבלי כל אחריות מצידה. המדובר על שינויים כגון, אך לא רק, עריכה, הוספה, החסרה, עדכון של האתר ו/או דפי הנחיתה שלו ו/או של אתר הקורסים ו/או של הקורסים השונים ו/או של אתר הלומדה ו/או של כל אחד משירותי המעטפת של אינקורס ו/או של תנאי השימוש, מדיניות הפרטיות ושל שאר מסמכי אינקורס הקשורים באתר ו/או בקורסים השונים ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס.

ד. האתר ו/או הקורסים השונים ו/או כל אחד משירותי המעטפת של אינקורס מהווים, בין היתר, פלטפורמה המאפשרת לספק המלצות, בלוגים, קורסים, מוצרים, הדרכות, ספרים, סרטונים ותכנים נוספים בנושאי רפואת החירום ובריאות וכן מאפשרת להגיב על המלצות ותכנים שהועלו על ידי מערכת האתר ו/או הקורסים השונים ו/או כל אחד משירותי המעטפת של אינקורס ו/או על ידי ממליצים וגולשים. יודגש כי מדובר במתן מוצרי ו/או שירותי מידע בלבד ו/או שירותים אחרים, וכי אין במתן שירותים אלה כדי להוות התחייבות להצלחה ו/או שיפור של מטרה או פעולה מסוימים של הגולש.

ה. ההמלצות שמועלות לאתר ו/או לקורסים השונים ו/או לכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס על ידי מתעניינים, אנשי שיווק ו/או אנשים אשר השתתפו בהדרכות וקורסים של אינקורס בעבר (להלן - "הממליצים") מועלות לפי מיטב שיפוטם ושיקול דעתם. אינקורס לא אחראית על מספרן ותכיפות העלאתן של המלצות אלה וגם לא על טיבן ואיכותן המקצועית. מבלי לגרוע מהאמור דכאן, אינקורס רשאית להסיר מהאתר ו/או מהקורסים השונים ו/או מכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס המלצות של ממליצים לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא הודעה מוקדמת לממליצים ו/או לגולשים ולחברים שרשומים באתר ו/או בקורסים השונים ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס.

ו. במהלך השימוש באתר ו/או בקורסים השונים ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס עשויים להופיע, מפעם לפעם, תכנים ומידע הנוגעים למחלות שונות ו/או למצבים רפואיים שונים ולטיפול בהם. מובהר כי אין בתכנים ו/או במידע המופיעים באתר ו/או בקורסים השונים ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס משום המלצה ו/או עצה רפואית ו/או טיפולית ו/או חוות דעת מקצועית ו/או התייעצות עם מומחה ו/או קבלת שירותי ייעוץ מכל סוג שהוא. במידה והנך סובל ממחלה ו/או בעיה רפואית כלשהי, אנו ממליצים בפניך לפנות בכל נושא, ללא דיחוי, אל הרופא המטפל שלך או אל בעל מקצוע מתאים אחר בתחום הרפואה, על מנת לקבל ייעוץ המותאם לצרכים האישיים שלך.  התכנים והמידע המוצעים באתר ו/או בקורסים השונים ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס נועדו לספק תוכן כללי בלבד הבא לסייע לך להעמיק ולהרחיב את הידע המצוי ברשותך, בתחומים בהם עוסק האתר ו/או הקורסים השונים ו/או כל אחד משירותי המעטפת של אינקורס בלבד, ואין להסתמך על תכני האתר ו/או הקורסים השונים ו/או כל אחד משירותי המעטפת של אינקורס מבלי להיוועץ קודם לכן באיש מקצוע מתאים.

ז. אין לראות בשום תוכן ו/או מידע המוצגים דרך האתר ו/או הקורסים השונים ו/או כל אחד משירותי המעטפת של אינקורס כהתחייבות ו/או הבטחה של אינקורס למימושם של הרעיונות העומדים בבסיס תוכן ו/או מידע אלו בפועל. האחריות לפעולה כלשהי על פיהם תהא על המשתמש בלבד ואינקורס לא תישא באחריות כלשהי בגינן, כאמור.

​ח. התכנים, המידע השירותים והמוצרים המצויים באתר ו/או בקורסים השונים ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס ו/או בקורסים השונים אינם מהווים תחליף לתקנות, חוקים, הגבלות הקבועים כדין בחוק ו/או כל תקנה או הגבלה אחרת, אשר חלים על המשתמש באתר ו/או בקורסים השונים ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס ברמה האישית ו/או במסגרת מקום עבודתו ו/או בתחום העיסוק שלו.

ט. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל הסתמכות על התכנים והמידע המופיעים באתר ו/או בקורסים השונים ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס וכל פעולה שנעשית על פיהם, לרבות בין השאר קבלת החלטות כספיות ו/או משפטיות ו/או אישיות ו/או בריאותיות ו/או כל החלטה אחרת, הינם על אחריותך הבלעדית והמלאה ולפי שיקול דעתך הבלעדי ולא תהיה לך כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה, מכל סוג שהוא, כלפי האתר ו/או הקורסים השונים ו/או כל אחד משירותי המעטפת של אינקורס ו/או מפעיליהם ו/או יוצרי התכנים והמידע.

י. המשתמש באתר ו/או בקורסים השונים ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס ובשירותיהם מצהיר כי הוא מודע לכך שלא יבוא בדרישה ו/או טענה ו/או תביעה כלפי אינקורס ו/או מי מטעמה, ביחס לאי-שביעות רצונו מהשירותים ו/או מאי התאמת ביצועיו בפועל לאחר קבלת השירותים לציפיותיו שהיו לפני, במשך או לאחר קבלת השירותים. כן מצהיר המשתמש, כי לא יבוא בטענה בדבר אי-הבנה רטרואקטיבית של תנאי השימוש.

יא. בכפוף להסתייגויות של הוראות כל דין המורות אחרת, אין אינקורס ו/או כל אחד משירותי המעטפת של אינקורס ו/או חומרים ותוכן המוצגים בקורסים של אינקורס ו/או מפעיליהם ו/או צד אחר המעורב ביצירתם ו/או הפקתם ו/או אספקתם יהיה אחראי בכל צורה שהיא, במפורש או במכללא, לגבי תכני האתר ו/או התכנים בקורסים השונים ו/או התכנים בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס ו/או הפעולות ו/או המוצרים ו/או השירותים שהגישה אליהם מתאפשרת באמצעות הגישה לאתר ו/או לקורסים השונים ו/או לכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס, לרבות בין השאר : אחריות לאיכות מסחרית ו/או להתאמה למטרה מסוימת ו/או לאי הפרה ו/או לנזק מכל סוג שהוא, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל : נזק אשר נגרם ו/או עלול להיגרם בשל פגם ו/או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר ו/או הקורסים השונים ו/או כל אחד משירותי המעטפת של אינקורס ו/או את הגישה לאתר ו/או לקורסים השונים ו/או לכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס ו/או נזקים ישירים, אגביים, תוצאתיים, עקיפים, עונשיים ו/או נזקים הנובעים מאבדן רווחים ו/או אבדן נתונים ו/או הפרעה למהלך העסקים ואשר נובעים מהגישה שלך לאתר ו/או לקורסים השונים ו/או לכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס ו/או חומרים ותוכן המוצגים בקורסים של אינקורס ו/או שימוש באתר ו/או בקורסים השונים ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס ו/או חוסר יכולתך לגשת לאתר ו/או לקורסים השונים ו/או לכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס או לשימוש שלך בהם. הגבלת אחריות זו חלה גם על כל נזק או וירוס אשר עלולים לפגוע בציוד המחשבים שלך.

 

4. תנאי רכישה, ביטול עסקה ורישום

א. אנו מעוניינים לספק לך חוויה שירותית גבוהה ככל הניתן והיות ומדובר בשירות חדשני שעודנו נמצא בבדיקה והתייעלות, נכון לזמן זה אין אנו גובים תשלום נוסף (להלן – "דמי טיפול") בגין שירות זה, המאפשר לך הרשמה נוחה ומהירה באמצעות האינטרנט, על אף שקיימות עלויות נוספות לצורך אספקת שירות זה לקהל לקוחותינו. לידיעתך יגבו דמי טיפול ועמלת סליקה (שאינה מוחזרת מחברת הסליקה) במקרה של ביטול העסקה.

ב. ניתן להסדיר תשלום באמצעות העברה בנקאית, מערכת סליקה ו/או כל מערכת נוספת אשר תהיה זמינה באתר ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס ו/או בחומרים ותוכן המוצגים בקורסים של אינקורס. אינקורס אינה מתחייבת לפעילות התקינה של מערכת הסליקה ו/או לפעילות תקינה של כל מערכת אשר שייכת לחברה ו/או ספק צד ג' (ספק חיצוני) באתר ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס ו/או בחומרים ותוכן המוצגים בקורסים של אינקורס, מכל סיבה באשר היא, בין אם היא תלויה באינקורס, במישרין או בעקיפין ובין אם לא. לכן, במקרה בו לא ניתן להסדיר באמצעות מערכת סליקה, מכל סיבה באשר היא, למשתמש קיימת האפשרות להסדיר תשלום באמצעות העברה בנקאית - לקבלת פרטי חשבון להעברה ניתן לחייג 077-7972220.

ג. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה ו/או העסקה. אישור זה אינו מחייב את אינקורס לספק את השירות והינו מהווה רק אישור לכך שפרטי ההזמנה ו/או העסקה נקלטו במערכת של אינקורס.

ד. אישור הזמנה (להלן – "אישור הזמנה") מותנה בכך שקיים מקום פנוי במועד והשעה של הקורס שנבחר בעת ביצוע ההזמנה ובמידה ולא צוין שאין מקום פנוי עד למועד ביצוע ההזמנה לא תהא אינקורס מחויבת במכירת השירות ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף, אשר נגרם למשתמש ו/או לצד ג'.  האמור לעיל הינו בכפוף לכך שאינקורס תשיב למשתמש כל סכום ששילם במידה ואכן שילם לאינקורס ו/או תבטל את החיוב במידה ובוצע.  ייתכן מצב בו האתר ו/או כל אחד משירותי המעטפת של אינקורס ו/או חומרים ו/או תוכן ו/או תכנים ומידע ו/או שירותים ו/או מוצרים המוצגים גם בקורסים של אינקורס יציגו שקיים מקום פנוי בקורס מסוים ובפועל לא קיים מקום פנוי - במצב זה תבוטל ההזמנה ו/או העסקה ולמשתמש לא תהא טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם לאינקורס על ידו.

ה. רק משלוח חשבונית לכתובת הדוא"ל בלבד (ורק היא) מהווה אישור לשריון מקום בקורס, קרי אישור הזמנה, עליך לוודא כי קיבלת חשבונית, אם לא קיבלת, לא שוריין מקום בקורס ועליך ליצור קשר עם אינקורס לבירור. האחריות הינה על המשתמש בלבד!

ו. חשבונית מס ו/או קבלה אלקטרוניים ישלחו באמצעות דואר אלקטרוני כקבוע בחוק, לאחר אימות פרטי ההזמנה והתשלום במערכת אינקורס ומול חברת האשראי ו/או קבלת אישור העברה ו/או קבלת אישור תשלום מכל מערכת חיוב אחרת ככל שתקום בעתיד.

ז. בעת הרישום לקורס באחריות המשתמש להסדיר תשלום באמצעות מערכת סליקה ו/או כל מערכת ככל שתקום באתר, או לחלופין לבצע העברה בנקאית בגין הקורס אליו נרשם וזאת בכדי לשריין את מקומו במועד הרצוי, בתוך 24 שעות מרגע הרשמתו במערכת רישום הקורסים שבאתר ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס ו/או בחומרים ותוכן המוצגים בקורסים של אינקורס. היה והמשתמש לא הסדיר תשלום מכל סיבה שהיא בתוך 24 שעות מרגע הרשמתו במערכת רישום הקורסים, תבוטל הרשמתו.

ח. במקרה של תשלום באמצעות העברה בנקאית, על המשתמש להעביר אישור תשלום והעברה בנקאית בדוא"ל info@incourse.co.il ובפקס 077-326-9939 וגם לוודא טלפונית בטלפון 077-7972220 (להלן ביחד – "אמצעי התקשרות") שהזמנתו נקלטה במערכת ואושרה לאחר מכן. יודגש כי הזמנה שנקלטה במערכת לא תיחשב להזמנה מאושרת. בכדי שהזמנה תיחשב למאושרת על המשתמש להסדיר תשלום ולוודא קבלת חשבונית בגין התשלום ששולם. אינקורס לא תוכל לשמור מקום בקורס בעבור משתמש אשר לא הסדיר תשלום תוך 24 שעות מרגע הרשמתו לקורס. גם אם בוצעה העברה בנקאית בתוך 24 שעות אך אישור  לא נשלח כמצוין לעיל ו/או נשלח לאחר 24 שעות מרגע ההרשמה והמשתמש לא קיבל חשבונית, אינקורס לא מתחייבת לשריין את המקום בקורס.

ט. תנאי בסיסי לקיום קורס במועד שפורסם באתר ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס ו/או בחומרים ותוכן המוצגים בקורסים של אינקורס הינו הרשמה של מינימום 15 משתתפים לאותו הקורס באותו המקום, אותו המועד ואותה השעה שנרשמת. בעת הרשמה של פחות מ-15 משתתפים במועד שנקבע באתר ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס ו/או בחומרים ותוכן המוצגים בקורסים של אינקורס, אינקורס שומרת לעצמה את הזכות לבטל או לדחות את המועד לפי שיקול דעתה הבלעדי, בהתאם לשיקולי המערכת של אינקורס בלבד. למשתמש שנרשם למועד המבוטל / הדחוי תינתן אופציה להצטרף למועד חלופי שבו יש מקום פנוי, ייתכן במקום, מועד ושעה ששונים ממה שתיאם. במידה והמשתמש לא ירשם למועד החלופי תינתן אופציה לקבל החזר תשלום בניכוי דמי טיפול כפי שיפורט בהמשך. למשתמש לא תהיה שום טענה באשר היא, בעקיפין או במישרין ו/או כל טענה או תביעה כספית בעניין ביטול המועד אליו נרשם.

י. משתמשים המעוניינים להיות פעילים באתר ו/או בקורסים השונים ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס, בין היתר אך לא רק, לצורך תגובות, כתיבה באתר וקבלת תכנים המיועדים למשתמשים רשומים בלבד, נדרשים להירשם באתר ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס. ההרשמה תיעשה באמצעות הדפים המיועדים לכך באתרי אינקורס ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס, ולאחריה מקבל המשתמש שם משתמש וסיסמה אישיים המוקצים לו ולשימושו האישי בלבד.

יא. השימוש באתר ו/או בקורסים השונים ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס הינו אישי ובלעדי לכל משתמש ואינו ניתן להמחאה, השאלה או העברה בכל דרך שהיא.

יב. השימוש באתר ו/או בקורסים השונים ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס אינו מוגבל ופתוח לכל הגילאים. אולם במידה והשימוש שהמשתמש עושה באתר ו/או בקורסים השונים ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס ו/או במוצרים ו/או בשירותים כלשהם שהמשתמש מקבל במסגרת השימוש באתר ו/או בקורסים השונים  ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס, בין אם שירותים אלו כרוכים בתשלום ובין אם לאו, מותרים על-פי דין למשתמשים בוגרים בלבד, ולכן הינך מצהיר כי: (א) הינך בן 18 שנה לפחות; (ב) הינך כשיר משפטית לבצע שימוש באתר ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס על שירותיו השונים, לרבות ביצוע תשלומים באמצעי תשלום הרשומים על שמך בלבד; ו-(ג) יש לך תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט. במידה ואינך עומד בדרישות הסעיף לעיל, אינך מורשה להשתמש בשירותי האתר ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס שהינם בתשלום.

יג. משתמשים מתחת לגיל שמונה עשרה (18) וחוסים אינם רשאים להשתמש באתר ו/או בקורסים השונים ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס בעצמם. על האפוטרופוס החוקי (למשל :הורה) להשתמש באתר ו/או בקורסים השונים ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס בעבורם.

יד. מבלי לגרוע מהכלליות באמור לעיל, אינקורס שומרת לעצמה את הזכות לקבוע כי גישה ו/או רכישה של שירותים ו/או מוצרים מסוימים תתאפשר רק למשתמש רשום באתר ו/או בקורסים השונים ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס ו/או בחומרים ותוכן המוצגים בקורסים של אינקורס (להלן – "חבר"), שמסר פרטים מסוימים אשר יקבעו על ידי אינקורס (להלן – "חשבון"), באמצעות מילוי הפרטים כפי שידרשו במהלך הרישום וההזמנה באתר ו/או בקורסים השונים ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס ו/או בחומרים ותוכן המוצגים בקורסים של אינקורס.  אינקורס לא תעשה בפרטי המשתמש כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר שמהווה חלק בלתי נפרד מתנאי התקנון של האתר ו/או הקורסים השונים ו/או כל אחד משירותי המעטפת של אינקורס ו/או בחומרים ותוכן המוצגים בקורסים של אינקורס.

טו. המשתמשים באתר ו/או בקורסים השונים ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס יכולים לקרוא לצפות ולהאזין לתכנים שמוצגים באתר ו/או בקורסים השונים ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס, באופן חופשי ולהוריד מהם תכנים ומידע אשר הותרו להורדה (להלן – "download") על ידי אינקורס בלבד (להלן יחד – "חומר"). בכל חומר שתוריד מן האתר ו/או מהקורסים השונים ו/או מכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס אתה רשאי לעשות שימוש אישי ו/או לצרכים אישיים שלך ולצורך בלתי מסחרי בלבד. אינך רשאי להפיץ, לשנות, לשדר, לעשות שימוש חוזר, לחזור ולפרסם או להשתמש בחומר זה למטרות ציבוריות או מסחריות, ללא רשות מפורשת בכתב מאת אינקורס. יש לשמור ולקיים את כל זכויות היוצרים והודעות הקניין האחרות שימשיכו להופיע בחומר שתוריד.

טז. תמונות (להלן – "תמונות") המוצגות באתר ו/או בקורסים השונים ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס הינן רכושה הבלעדי של אינקורס, או שנעשה בהן שימוש ברשות על ידי אינקורס. חל עליך איסור מוחלט להשתמש בתמונות אלה לכל צורך פרטי ו/או מסחרי ו/או ציבורי. כל שימוש בלתי מורשה בכתב מאינקורס בתמונות עלול להפר חוקים העוסקים בזכויות יוצרים, סימני מסחר פרטיות ו/או פרסום, וכן את החוקים והתקנות העוסקים בתקשורת.

יז. התכנים והמידע המצויים באתר האינטרנט ו/או בקורסים השונים ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס הינם רכושה הבלעדי של אינקורס. חל איסור על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, להעביר, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, למכור פריט מפרטי המידע, התוכנה, המוצרים או השירותים שמקורם באתר האינטרנט ו/או בקורסים השונים ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס או לקחת חלק בכל האמור. כל זאת, למעט הורדת חומר לצורך שימוש אישי של המשתמש ובתנאי שאינקורס הותירה ביצוע פעולה זו באופן כתוב באתר ו/או בקורסים השונים ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס.

יח. אינקורס אינה ערבה ואינה מתחייבת שהקבצים הזמינים להורדה מאתר זה ו/או בקורסים השונים ו/או מכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס יהיו חופשיים מזיהום בוירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים או קוד אחר שיש לו תכונות פוגעניות או הרסניות.

יט. מבלי לגרוע מהכלליות באמור לעיל, אינקורס תהיה זכאית שלא לאשר הזמנת משתמש מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות בין היתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל : מסירת פרטים שגויים במתכוון בעת ההרשמה באתר ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס ו/או בקורסים השונים ו/או בחומרים ו/או תוכן ו/או תכנים ומידע ו/או שירותים ו/או מוצרים המוצגים גם בקורסים של אינקורס, במקרה של מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע באתר ו/או בקורסים השונים ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס ו/או בחומרים ו/או תוכן ו/או תכנים ומידע ו/או שירותים ו/או מוצרים המוצגים גם בקורסים של אינקורס ו/או באינקורס ו/או בצדדים שלישיים כלשהם (לרבות לקוחותיה ו/או עובדיה ו/או ספקיה של אינקורס), במקרה שבו שירותי האתר ו/או הקורסים השונים ו/או שירותים בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס ו/או חומרים ו/או תוכן ו/או תכנים ומידע ו/או שירותים ו/או מוצרים המוצגים גם בקורסים של אינקורס שימשו לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל ו/או בכדי לאפשר ו/או להקל ו/או לסייע ו/או לעודד ביצועו של מעשה כזה, באם הופרו תנאי תקנון זה ו/או תנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים ו/או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיציע האתר ו/או הקורסים השונים ו/או כל אחד משירותי המעטפת של אינקורס ו/או חומרים ו/או תוכן ו/או תכנים ומידע ו/או שירותים ו/או מוצרים המוצגים גם בקורסים של אינקורס, באם קיים חוב כספי לאינקורס ו/או לחברות הקשורות עמנו והחוב טרם נפרע (למרות שחלף המועד לתשלומו), באם כרטיס האשראי שברשות המשתמש נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

כ. רכישת קורס און-ליין מקנה הרשאה לשימוש בקורס לאדם בודד בלבד, עבור עד 3 מכשירים. השימוש בקורס על ידי המשתמש הינה עד ליום המפגש הפרונטלי בו המשתמש נכח, ביצע ועבר בחינה עיונית ומעשית. אין להעביר את הרשאת השימוש לאחרים. ככל שהמשתמש מבקש רישיון זוגי או רב-משתמשים, יש לקבל אישור בכתב מאינקורס או לרכוש מספר רישיונות, בהתאם למספר המשתמשים המבוקש.

כא. מבלי לגרוע מהכלליות באמור לעיל, מובן בזאת למשתמש כי תכניות ו/או סילבוסים הקורסים ו/או ריענונים ו/או הסמכות ו/ו הכשרות משתנות מעת לעת, בהתאם לדרישות משרד הממשלה השונים (לרבות אך לא רק : משרד החינוך, הבריאות, התמ"ת, מנהלת הספורט ו/או כל יתר המשרדים הממשלתיים בהתאם לתחומי העיסוק המשתנים). לכן, באחריות המשתמש לוודא מול המשרד הממשלתי ו/או מקום התעסוקה שלו ו/או כל גורם אחר שרלוונטי אליו את הדרישות שבהן עליו לעמוד, לרבות אך לא רק : היקף שעות הקורס הרצוי, האם זקוק לתעודת הסמכה או תעודת ריענון, סילבוס ותכנים והגורם המסמיך הנדרש, בטרם הזמין אחד מהקורסים המוצעים באתר ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס ו/או בחומרים ו/או תוכן ו/או תכנים ומידע ו/או שירותים ו/או מוצרים המוצגים גם בקורסים של אינקורס.

כב. מבלי לגרוע מהכלליות באמור לעיל, המידע המצוין באתר ו/או בקורסים השונים ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס ו/או בחומרים ו/או תוכן ו/או תכנים ומידע ו/או שירותים ו/או מוצרים המוצגים גם בקורסים של אינקורס הינו מידע כללי שמטרתו לסייע למשתמש לקבל את המידע שאותו מחפש.

כג. המשתמש מודע לכך שהמידע אינו מהווה תחליף לחוקי מדינה, תקנות ודרישות במקום עבודתו והוא מודע לכך שאינקורס משתדלת לתקף את המידע ככל הניתן אך כל המידע המצוין באתר ו/או בקורסים השונים ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס ו/או בחומרים ו/או תוכן ו/או תכנים ומידע ו/או שירותים ו/או מוצרים המוצגים גם בקורסים של אינקורס, אודות קורסים ו/או ריענונים ו/או הכשרות ו/או סילבוס ו/או תוכן הינו מידע כללי אשר משתנה ומתעדכן מעת לעת וייתכן תמיד שקיים מידע עדכני יותר ולכן באחריותו הבלעדית של המשתמש לוודא את תוקף המידע המוצג באתר ו/או בקורסים השונים ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס ו/או בחומרים ו/או תוכן ו/או תכנים ומידע ו/או שירותים ו/או מוצרים המוצגים גם בקורסים של אינקורס, מול הגורמים המתאימים שרלוונטיים אליו. בכל מקרה ניתן לפנות טלפונית לאינקורס, בטלפון 077-797-2220 בכדי לבדוק אם קיים מידע עדכני יותר שטרם עלה לאתר ו/או לקורסים השונים ו/או לכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס ו/או לחומרים ו/או תוכן ו/או תכנים ומידע ו/או שירותים ו/או מוצרים המוצגים גם בקורסים של אינקורס. אינקורס אינה אחראית לתוכן שאינו מעודכן באתר ו/או בקורסים השונים ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס ו/או בחומרים ו/או תוכן ו/או תכנים ומידע ו/או שירותים ו/או מוצרים המוצגים גם בקורסים של אינקורס ולמשתמש לא תהיה שום טענה באשר היא, בעקיפין או במישרין ו/או כל טענה או תביעה כספית בעניין זה.

כד. באחריות המשתמש לוודא, כי ברשותו כל התוכנות והאמצעים (לרבות אך לא רק : מחשב נייח ו/או מחשב נייד ו/או כל מכשיר אלקטרוני אחר) הדרושים ללמידה בקורס און-ליין ברמה סבירה, לרבות התאמת החומרה למכשירים האלקטרוניים שברשותו ואשר באמצעותם הינו מתכנן ללמוד. אינקורס לא תישא בשום אחריות בכל מקרה שבו המשתמש מתקשה בלמידה בקורס און-ליין בשל בעיות בחומרה ו/או בתוכנה ו/או באינטרנט ו/או בחיבור ו/או באמצעים אלקטרוניים ו/או בשל כל בעיה אחרת שנוגעת להם. וזאת מבלי לגרוע מהכלליות של האמור בסעיף זה.

5. ביטול הזמנה ו/או עסקה

א. אינקורס תהיה רשאית לפי שיקול דעתה, להפסיק באופן מיידי, חד צדדי וללא מתן כל התראה מראש, את מתן השירותים שלפי הסכם זה, לרבות אך לא רק, הפסקת השתתפותו של משתמש בקורס של אינקורס עקב מעשה ו/או התנהגות לא ראויים לפי שיקול דעתה הבלעדי, מבלי שיינקטו כנגדה צעדים כלשהם. במקרה כזה החזר כספי יינתן לאחר ניכוי דמי טיפול ולאחר בוררות וקבלת החלטה לפי כל דין. האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 (להלן – "החוק להגנת הצרכן").

ב. ביטול עסקה לקוחות פרטיים: ביטול עסקה ייעשה רק באמצעות פנייה כתובה, אשר תשלח גם לפקס 077-326-9939 וגם לדוא"ל info@incourse.co.il וגם יוודא המשתמש שהפניות התקבלו במערכת אינקורס באופן טלפוני בטלפון 077-7972220 (להלן ביחד – "אמצעי התקשרות") ויעקוב עד לקבלת אישור ביטול בדוא"ל, זאת בכפוף לכך שהקורס לא התחיל ו/או לא ניתנה למשתמש גישה לקורס און-ליין, בתוך 14 ימים מיום עשיית ההסכם ובלבד שהביטול ייעשה 14 ימים שאינם ימי מנוחה לפחות, קודם למועד תחילת השירות.במידה ונמסרו למשתמש פרטי גישה לקורס און-ליין, הוא אינו רשאי לבטל את העסקה ולקבל החזר כספי, בשל שום סיבה שהיא, עפ"י חוק הגנת הצרכן ועפ"י חוק המחשבים – קורס נחשב למידע ולכן לא ניתן לבטלו.

ג.  החזר (דהיינו דמי הביטול) יינתן רק במקרה של ביטול עסקה בזמן שעד 7 ימי עסקים ממועד הקורס ששוריין ואותו המשתמש רוצה לבטל, בגין ביטול בזמן שבין 7 ימי עסקים ועד ל-48 שעות לפני מועד הקורס שברצונו לבטל יינתן החזר בסך של מחצית מהסכום הכולל של ההזמנה ובנוסף יקוזזו דמי טיפול ועמלת סליקה, בגין ביטול בין 48 שעות ועד ליום המפגש עצמו של הקורס שהוזמן לא יינתן החזר.

ד. ההחזר (דהיינו דמי הביטול) אינו כולל דמי טיפול ולכן, במידה ובוטלה עסקה והמשתמש רשאי לקבל החזר כספי על פי האמור לעיל, אינקורס תגבה דמי ביטול בסך של 100 ₪ או 5 אחוז מגובה העסקה, הנמוך מבניהם ולפני מע"מ.

ה. ההחזר (דהיינו דמי הביטול) אינו כולל תוספת אחוז הסליקה של חברות האשראי, ו/או כל עלויות ביטול באשר הן ואשר אינן חלק מעלות המוצר ו/או השירות שסופק למשתמש על ידי אינקורס באופן ישיר – כל אלו יהיו באחריות תשלום המשתמש בלבד ובנוסף לדמי הביטול.

ו.  החזר יינתן עד 30 ימי עסקים מרגע קבלת אישור ביטול ותלוי במועד הזיכוי / חיוב של המשתמש.

ז. ביטול עסקה לקוחות עסקיים: ביטול עסקה עבור לקוחות עסקיים ייעשה בכפוף לפרטי ותנאי ההזמנה אשר יסוכמו בין הלקוח ואינקורס בנפרד. 

6

6. שימושים אסורים

א. השימוש באתר ו/או בקורסים השונים ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס מותר אך ורק למטרות חוקיות ולמטרות אשר לשמן נועד האתר ו/או הקורסים השונים ו/או כל אחד משירותי המעטפת של אינקורס. כל שימוש ו/או ניסיון לשימוש בסיסמא כוזבת, התחזות לאחר או חדירה בכל דרך שהיא למידע ו/או לנתונים אודות צד ג' כלשהו אסורים בהחלט.

ב. המשתמש מתחייב שלא להעלות שום תוכן לאתר ו/או לקורסים השונים ו/או לכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס, אשר יש בו כדי לפגוע, בכל צורה שהיא, בכל אדם אחר ולא לבצע כל מעשה אשר עשוי להוות פגיעה בפרטיות, הפרת זכויות יוצרים או כל קניין רוחני אחר, פרסום דברי לשון הרע וכיוב'.

ג. המשתמש מתחייב למלא אחר כל התנאים והחובות המפורטים בתקנון ולשפות את אינקורס ו/או מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה של אינקורס, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או תשלום ו/או הוצאה ו/או אובדן רווח שיגרמו לה, לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי מתנאי התקנון.

ד. מלבד במקרה שבו ניתנה רשות מפורשת על ידי אינקורס, כל גישה או ניסיון גישה לאזורים אחרים במערכת המחשבים ו/או תוכנות ו/או אמצעי שירותי המעטפת של אינקורס ו/או לקורסים השונים של אינקורס או למידע אחר אשר נכלל במערכת של אינקורס, לכל מטרה, אסורים לחלוטין. הנך מתחייב לא להשתמש בכל רובוט, עכביש או תהליכים או אמצעים אוטומטיים או ידניים אחרים על מנת "לגרד מסכים", לנטר, "לכרות" או להעתיק עמודי אינטרנט באתר ו/או בקורסים השונים ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס, או תכנים אשר נכללים בהם ללא רשות מפורשת בכתב מאת אינקורס.

ה. בקבלת תנאי השימוש, מצהיר המשתמש כי הוא מודע לכך שהמידע והשיטות אליהן נחשף בתוכן האתר ו/או הקורסים השונים ו/או בתוכן כל אחד משירותי המעטפת של אינקורס, לרבות בקורסים, עשויים להיות סודות מסחריים, כאמור בסעיף לעיל, אשר מוגנים בזכויות יוצרים ו/או כל דין אחר, ומתחייב שלא להעביר ו/או לגלות ו/או לעשות בהם כל שימוש אסור.

ז. המשתמש מתחייב לא לעבוד ו/או לספק שירותים למתחרים בתחום במשך 36 חודשים מרגע ההצטרפות לכל קורס שמועבר באינקורס ו/או על ידי אינקורס, באופן ישיר או עקיף, פרונטלי או און ליין. מתחרים לצורך סעיף זה, ייחשבו העוסקים בשיווק מוצרי מידע / מוצרים מוחשיים / מוצרים תיאורטיים / קורסים / הדרכות / ייעוץ ו/או תכניות ליווי בתחומי רפואת החירום ו/או בעלי עיסוק ו/או מעסיקים הקשורים במישרין ו/או בעקיפין לתחום רפואת החירום ונגזרותיו.

המשתמש מתחייב שלא לספק שירותים אלו בעצמו או באמצעות בן משפחה, חברה, שותף או כל גורם אחר מטעמו.

ח. חל איסור על העלאה (להלן – "upload") כל חומר או מידע או פרסום או שידור (לרבות אך מבלי למצות סרטונים, סרטים, הודעות, תמונות, קבצים מסוגים שונים, קישורים, טקסטים וכל מידע אחר) לא חוקי שאסור לפרסום ו/או שימוש – ובנוסף (מבלי לגרוע מכלליות לעיל) :

1. הינו מאיים או משמיץ או פוגע או מעליב או מטריד או שקרי או בלתי אמין ו/או מהווה לשון הרע או ביטוי וולגרי אחר או הוצאת דיבה או לשון גסה או ניבולי פה או לזות שפתיים או עויינות או גסות רוח או חומר תועבה או הונאה או תרמית ו/או שעלול לעורר הסתה ו/או המכיל מידע פורנוגראפי ו/או בעל אופי מיני בוטה ו/או שיש בו כדי לפגוע במזיד בכל צורה ו/או שעשוי להוות או לעודד אפליה פסולה על בסיס גזע או מוצא או צבע עור או עדה או לאומיות או דת או מין או עיסוק או נטייה מינית או מחלה או נכות גופנית או נכות נפשית או אמונה או השקפה פוליטית או מעמד חברתי-כלכלי ו/או שעשוי להזיק או לפגוע ברגשות הציבור.

2. שעלול להפר זכויות קניין של אינקורס ו/או של כל אדם אחר, לרבות קניין רוחני ו/או זכויות יוצרים ו/או פטנטים ו/או סימני מסחר ו/או כל זכות קניינית אחרת ו/או כל זכות אחרת, לרבות זכויות להגנת הפרטיות (פגיעה בפרטיות). 

3. שנוגע לקטינים ומזהה אותם או את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם ו/או שמזהה צדדים שלישיים מבלי שניתנה הסכמתם של צדדים אלה לפרסום.

4. שכולל וירוסים או תוכניות ויישומי מחשב מזיקים אחרים ו/או תוכנה אחרת העלולה לפגוע בתוכנת המחשב ו/או שכולל פרסומת מכל סוג שהוא ו/או שבגדר שליחת הודעות ספאם (להלן – "Spam") או הודעות שרשרת או הודעות אחידות או העלאה של קוד תוכנה לאתר ו/או לכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס או העברת מכתבי שרשרת או דואר זבל מכל סוג - פרטי או מסחרי ו/או שכוללים תוכנת מחשב או קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב (להלן - "וירוס") או סוסים טרויאניים או תולעים (להלן – "Worms") או ואנדלים (להלן –"Vandals") או יישומים מזיקים (להלן – "Malicious Applications") או פצצות זמן או רכיבי (להלן-"Cancelbot") או קבצים פגומים או תוכנה אחרת או תוכניות דומות אחרות העלולות לפגוע בפעילות תקינה של האתר ו/או הקורסים השונים ו/או של כל אחד משירותי המעטפת של אינקורס ו/או של מחשב של אדם אחר ו/או ברכושו של אחר. 

5. שעשוי לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה שאסור על-פי דין או חיקוק ו/או שעלול לחייב/לעורר אחריות משפטית ו/או התנהגות שניתן לראותה כעבירה פלילית / אזרחית ו/או אשר מצמיחה אחריות אזרחית ו/או מהווה הפרת חוק בכל דרך אחרת.

ט. הנך מתחייב בזאת : שלא להפיץ דואר זבל לכל משתמש אחר באתר ו/או בקורסים השונים ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס מכל סיבה שהיא ו/או שלא להשתמש בשום התקן, תוכנה או שגרה על מנת להפריע או לנסות להפריע לעבודה התקינה של האתר ו/או הקורסים השונים ו/או של כל אחד משירותי המעטפת של אינקורס ו/או שלא לעשות כל פעולה אשר תטיל עומס רב באופן בלתי סביר או לא מידתי על האתר ו/או הקורסים השונים ו/או על כל אחד משירותי המעטפת של אינקורס ו/או על שרתיהם ומערכותיהם ו/או על התשתיות של אינקורס או ספקיה ו/או שלא להשתמש במסגור או בטכניקות אחרות על מנת לצרף כל סימן מסחר, סמליל, שם עסקי או מידע קנייני אחר של אינקורס, לרבות תמונות, מסגרות, תוכן או פריסה/עיצוב אשר נמצאים בכל עמוד באתר ו/או בקורסים השונים ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס ללא הסכמה מפורשת בכתב מאת אינקורס ו/או שלא לבצע פעולה בעיצוב האתר ו/או הקורסים השונים ו/או כל אחד משירותי המעטפת של אינקורס ו/או האפליקציה ו/או קוד המקור ו/או אלמנטים ו/או תכנים המופיעים באתר ו/או בקורסים השונים ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס ו/או באפליקציה, אשר הזכות לבצעה נתונה בלעדית על פי חוק זכות יוצרים התשס"ח-2007 (להלן – "חוק זכות יוצרים") לבעל זכות היוצרים, שלא בהתאם לאמור בתקנון זה.

י. ללא קבלת הרשאה מפורשת כתובה מראש מאינקורס הגולש אינו רשאי לבצע את הפעולות ו/או את המעשים הבאים : שימוש מסחרי באתר ו/או בקורסים השונים ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס ו/או בתוכנם ו/או שימוש בהם לשם יצירת מאגר מידע ו/או לקט,  להעתיק ו/או לשחזר ו/או לשנות ו/או לעבד ו/או לתרגם ו/או לבצע הנדסה חוזרת ו/או להפיץ ו/או לשדר ו/או להציג ו/או לבצע ו/או לשכפל ו/או לפרסם ו/או לאחסן את תוכן האתר ו/או הקורסים השונים ו/או של כל אחד משירותי המעטפת של אינקורס (כולו או חלקו), להפעיל ו/או לאפשר הפעלת כל יישום מחשב ו/או כל אמצעי אחר כגון שימוש בתוכנות מחשב המיועדות לאיסוף מידע ו/או לבצע פעולות בדרך של חיקוי גולש רגיל (לרבות בין השאר תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכיו"ב) לשם חיפוש ו/או סריקה ו/או העתקה ו/או אחזור אוטומטי של תוכן האתר ו/או הקורסים השונים ו/או תוכן של כל אחד משירותי המעטפת של אינקורס ו/או מניפולציות על כתובת ה-URL של דפים פנימיים באתר ו/או בקורסים השונים ו/או של דפים פנימיים של כל אחד משירותי המעטפת של אינקורס בכדי להגיע לדפים פנימיים אליהם אין לך גישה ישירה (URL hacking), להציג תוכן מהאתר ו/או מקורסים השונים ו/או מכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס בתוך מסגרת (iframe) גלויה ו/או סמויה ו/או להציג את תוכן האתר ו/או הקורסים השונים ו/או של כל אחד משירותי המעטפת של אינקורס בכל דרך שהיא המשנה את עיצובם המקורי באתר ו/או בקורסים השונים ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס ו/או המחסירה דבר כלשהוא.

יא. אי עמידה בכל אחת ממגבלות אלו עלולה להוביל למניעת גישתך לאתר ו/או לקורסים השונים ו/או לכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס ואף לחשוף אותך לאחריות אזרחית ו/או פלילית על-פי כל דין.

 

7. מניעת והפסקת שימוש

א. מבלי לגרוע מכל סעד העומד לזכות אינקורס על פי כל דין, מסכים המשתמש כי במקרים בהם אינקורס תחשוש כי שימושו באתר ו/או בקורסים השונים ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס נוגד את תנאי התקנון ו/או את הוראות הדין, אינקורס תהיה רשאית להתחקות אחר שימושו באתר ו/או בקורסים השונים ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס ו/או למנוע ו/או להפסיק לאלתר גישתו לאתר ו/או לקורסים השונים ו/או לכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס, בדרך של השעיה ו/או חסימה ו/או בנקיטת כל פעולה אחרת (לרבות בין השאר משפטית) שאינקורס תמצא לנכון בכדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה, לרבות בין השאר להעביר את דפוסי התנהגותו לצדדים שלישיים. כל זאת, כנגד כל משתמש שפעילותו עלולה לפגוע באינקורס ו/או שניתן צו שיפוטי המורה לעשות כן, ללא כל הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

ב. אינקורס רשאית להתיר ו/או להגביל ו/או לאסור את גישת המשתמש לאתר ו/או לקורסים השונים ו/או לכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס בכל זמן על פי שיקול דעתה הבלעדי ושומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות ו/או להפסיק את הפעלת האתר ו/או הקורסים השונים ו/או כל אחד משירותי המעטפת של אינקורס, כולם או חלקם, בכל זמן וללא מתן הודעה, ככל שיידרש בנסיבות המתאימות ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך.

 

8. ​עדכניות המידע ומדיניות עריכה

א. אנו עושים מאמצים סבירים על מנת לכלול מידע מדויק ועדכני באתר ו/או בקורסים השונים ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס ו/או חומרים ותוכן המוצגים בקורסים של אינקורס, אולם מאחר והמידע משתנה במהירות רבה כל כך וחרף מקצועיותה של אינקורס, אינקורס אינה יכולה להבטיח או לערוב למידת הדיוק והאמינות של המידע ו/או החומר ו/או התוכן ו/או השירותים ו/או המוצרים שמוצגים בהם ולכן אינה אחראית לאי דיוקים ו/או טעויות שנפלו ביחס לשירותים המוצעים דרכם או לנתונים המוצגים באמצעותם. זאת ועוד, אינקורס לא תהא אחראית, במישרין או בעקיפין, במפורש או במשתמע, לזמינות ו/או אמיתות ו/או תוקף ו/או עדכניות ו/או תועלת ו/או שלמות ו/או מהימנות ו/או מידת הדיוק של כל התכנים והמידע באתר ו/או בקורסים השונים ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס ו/או השירותים הניתנים ו/או המוצעים דרכם, בפרט אם מדובר בתכני צד שלישי ו/או נתונים המוצגים מטעם תאגידים חיצוניים ו/או אתרים חיצוניים המקושרים לאתרנו.

ב. כל הסתמכות מצדך על תוכן המוצג באתר ו/או בקורסים השונים ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס ו/או חומרים ותוכן המוצגים בקורסים של אינקורס או דרכם הינה באחריותך המלאה.

ג. יתגלה אי-דיוק במידע באתר ו/או בקורסים השונים ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס ו/או חומרים ותוכן המוצגים בקורסים של אינקורס, יש להודיע על כך לאינקורס בכדי שנוכל לתקן. למשתמש לא תהא כל טענה ו/או תלונה או כיוצ"ב בגין אי-דיוק באיזה מן התכנים המופיעים באתר ו/או בקורסים השונים ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס ו/או חומרים ותוכן המוצגים בקורסים של אינקורס או בנגזרותיו.

ד. אינקורס שומרת על זכותה לשנות ו/או למחוק חומרים מהאתר ו/או מקורסים השונים ו/או מכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס ו/או חומרים ותוכן המוצגים בקורסים של אינקורס בכל זמן, וזאת ללא מתן הודעה מראש. קישורים מסוימים שניתן למצוא באתר ו/או בקורסים השונים ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס מוליכים למשאבים המצויים על שרתים שאינם מתוחזקים על ידי אינקורס ואינם כפופים לשליטתה. אנו מעמידים קישורים אלה רק לנוחיותם של המשתמשים שלנו.

ה. עצם הכללת קישור כלשהו לאתר אינטרנט אחר באתר ו/או בקורסים השונים ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס ו/או חומרים ותוכן המוצגים בקורסים של אינקורס ו/או כל אזכור של מוצר או שירות בשמו המסחרי ו/או בשם המסחרי של היצרן שלו ו/או בדרך אחרת, אינו מהווה אימוץ ו/או המלצה עליו על ידי אינקורס ואין להבין אזכור כזה כהמלצה על מוצר כלשהו. הגישה לאתרים אחרים אשר מקושרים לאתר זה ו/או לקורסים השונים ו/או לכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס ו/או חומרים ותוכן המוצגים בקורסים של אינקורס היא על סיכונך ועל אחריותך הבלעדית, ואנו מתנערים מכל אחריות בקשר לגישה שלך לאתרים מקושרים כאלה.

ו. כל תוכן ו/או נתון ו/או מידע המובאים באתר ו/או בקורסים השונים ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס ו/או בחומרים ותוכן המוצגים בקורסים של אינקורס בקשר לשירותים ו/או לתאגידים, אשר מקורם בצדדים שלישיים לאינקורס, לרבות בין השאר : סכומים ו/או הערכות ו/או הצעות ו/או מדדים ו/או חישובים ו/או תוצאות ו/או מפרטים ו/או הוראות פעולה ו/או נתונים אחרים מטעם ו/או על בסיס נתוני צד שלישי, נמסרים על-ידי הצד השלישי ואינם באחריות אינקורס בשום אופן.

ז. אינקורס לא תהא אחראית לאף נזק שנגרם ו/או עלול להיגרם לך ו/או לצד שלישי כלשהוא, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מן השימוש באתר ו/או בקורסים השונים ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס ו/או בחומרים ותוכן המוצגים בקורסים של אינקורס, כולל נזק שנגרם בעקבות שימוש ביישומי תוכנה ו/או קבצים ו/או תכנים אשר הורדו ישירות מהאתר ו/או מקורסים השונים ו/או מכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס ו/או הופעלו דרכו כתוצאה מהשימוש באתר ו/או בקורסים השונים ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס.

ח. אנו מבהירים בזאת שהתוכן הכלול באתר ו/או בקורסים השונים ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס ו/או חומרים ותוכן המוצגים בקורסים של אינקורס הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ולנוחיותך בלבד, ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ביחס אליו. כל הסתמכות על הצהרות ו/או הבעות עמדה ו/או עצות ו/או כל תוכן אחר המוצג באתר ו/או בקורסים השונים ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס נעשה לפי שיקול דעתך ובאחריותך הבלעדית. עליך לבצע בעצמך את כל ההערכות והבדיקות לגבי שירות ו/או תשלום ו/או כל נתון אחר המוצג בהקשר לשירותים ו/או המוצרים ו/או המידע והתכנים באתר ו/או בקורסים השונים ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס ו/או בחומרים ותוכן המוצגים בקורסים של אינקורס והנך מוותר ותהיה מנוע מלהעלות כנגד אינקורס כל טענה לגבי הסתמכות כלשהיא עליה.

9. סימני מסחר, קניין רוחני, זכויות יוצרים והודעה על הפרה של זכויות יוצרים

א. הוראות סעיף ‏זה (להלן – "סימני מסחר, קניין רוחני וזכויות יוצרים") יחולו אף לאחר הפסקת מתן השירות וסיומו של הסכם זה, מכל סיבה שהיא.

​ב. האתר עצמו ו/או הקורסים השונים ו/או כל אחד משירותי המעטפת של אינקורס ו/או חומרים ו/או תוכן ו/או תכנים ומידע ו/או שירותים ו/או מוצרים המוצגים גם בקורסים של אינקורס וכן כל הדפים המצויים בהם הם רכושה של אינקורס ומוגנים על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר וזכויות קנייניות נוספות. סימני המסחר, הסמלילים, סימני השירות, כל כותרות העמודים, הגרפיקה המותאמת, האייקונים של הכפתורים והתסריטים אשר מוצגים באתר ו/או בקורסים השונים ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס עשויים להיות סימני שירות ו/או לבוש עסקי ו/או סימני מסחר רשומים ובלתי רשומים של אינקורס ו/או של אחרים (להלן ביחד – "סימני מסחר").

ג. אין להעתיק ו/או לפרסם ו/או להפיץ ו/או להציג בפומבי ו/או לתרגל ו/או למסור לצד שלישי, בשלמותם או בחלקם, כל חלק מן החומר המוגן, שמוצג באתר ו/או בקורסים השונים ו/או בכל אחד משירותי המעטפת ו/או חומרים ו/או תוכן ו/או תכנים ומידע ו/או שירותים ו/או מוצרים המוצגים גם בקורסים של אינקורס, ללא קבלת הסכמתה המפורשת בכתב ומראש.

ד. המשתמש מצהיר כי ידוע לו, כי כל מידע מכל סוג שהוא באתר ו/או בקורסים השונים ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס ו/או חומרים ו/או תוכן ו/או תכנים ומידע ו/או שירותים ו/או מוצרים המוצגים גם בקורסים של אינקורס וכן כל שיטת עבודה, שרטוטים, שיטות, תרשומות, מסמכים, תיאור תהליכים תרשימי זרימה, מערכי שיעור, מצגות גרפיות, תוכן הרצאות, נסחי דוא"ל שיווקיים, קמפיינים פרסומיים, דפי נחיתה, ספרוני מתנה, תהליכים, מפרטים, תוכניות, הצעות, מסמכים, ידיעות ונתונים טכניים, כלכליים, מסחריים, טכנולוגיים, סטטיסטיים, תאורטיים, מעשיים ו/או אחרים ו/או כל מידע אחר שאליהם הוא נחשף המועבר במסגרת השימוש באתר ו/או בקורסים השונים ו/או בכל אחד משירותי המעטפת ו/או חומרים ו/או תוכן ו/או תכנים ומידע ו/או שירותים ו/או מוצרים המוצגים גם בקורסים של אינקורס במהלך השימוש באתר ו/או בקורסים השונים ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס ו/או במהלך הקורסים של אינקורס, בין אם בעל פה ובין אם בכתב ו/או בכל מדיום אחר וכן כל מידע הקשור לאינקורס, לעסקיה ו/או לשירותיה ו/או למוצריה ו/או ללקוחותיה ו/או לתוכניותיה ו/או לסודותיה המקצועיים, העסקיים והמסחריים אשר הגיעו ו/או יגיעו לידיעתו הינו מידע סודי (להלן - "המידע הסודי"), השייך במלואו לאינקורס.

ה. הנך מאשר כי אלא אם צוין או סומן אחרת במפורש, אינקורס הינה הבעלים ו/או מורשית כדין בכל זכויות הקניין הרוחני באתר ו/או בקורסים השונים ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס ו/או חומרים ו/או תוכן ו/או תכנים ומידע ו/או שירותים ו/או מוצרים המוצגים גם בקורסים של אינקורס ובתכנים והמידע המצויים בהם ו/או הנגישים ישירות דרכם, לרבות בין היתר : שמם, עיצובם, תוכנם, יישומם, קוד מחשב / קוד המקור והקוד הבינארי, סמלים מסחריים, מושגים, סודות מסחריים, מידע סודי, זכויות יוצרים, פטנטים והמצאות, סימני המסחר הרשומים והבלתי רשומים, שמות מסחריים, סימני השירות וכל הסימנים האחרים המצויים עם או בלי שמה של אינקורס עליהם, המשמשים והמוצגים באתר ו/או בקורסים השונים ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס ו/או חומרים ו/או תוכן ו/או תכנים ומידע ו/או שירותים ו/או מוצרים המוצגים גם בקורסים של אינקורס, לרבות אך לא רק : זכויות יוצרים, מוניטין, נתוני שוק, זכויות מוסריות, מידע טכני וכל זכות מקבילה או נגזרת לכל אחד מן האמורים לעיל, הם קניינה הבלעדי והמלא של אינקורס, והמשתמש אינו רוכש כל זכות מכל סוג שהוא במידע הסודי ו/או בחומר ו/או בתכנים אלו ו/או בזכויות הקניין הרוחני הגלומות במידע ותכנים אלה וכי מלוא זכויות קניין רוחני אלו שייכות לאינקורס. וכן, לא תיעשה כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין כאמור.

ו. כל התכנים, התוכנה והיצירות האחרות באתר ו/או בקורסים השונים ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס ו/או חומרים ו/או תוכן ו/או תכנים ומידע ו/או שירותים ו/או מוצרים המוצגים גם בקורסים של אינקורס והתוכן המופיעים בהם (להלן ביחד- "יצירות") כפופות לזכויות יוצרים של אינקורס ו/או של ספקיה והן מוגנות על פי חוקי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות בארה"ב וברחבי העולם, ועל פי אמנות שונות.

ז. התוכן המצוי באתר ו/או בקורסים השונים ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס ו/או חומרים ו/או תוכן ו/או תכנים ומידע ו/או שירותים ו/או מוצרים המוצגים גם בקורסים של אינקורס הוא לשימושך הפרטי והלא מסחרי בלבד. אתה מסכים להכפיף את עצמך לתנאי השימוש שאינקורס תכלול, יחד עם החומר והתוכן אשר יוצגו באתר ו/או בקורסים השונים ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס ו/או חומרים ו/או תוכן ו/או תכנים ומידע ו/או שירותים ו/או מוצרים המוצגים גם בקורסים של אינקורס.

ח. מלבד הענקת טובת ההנאה של הגישה והצפייה בין היתר ב : טקסט, גרפיקה, קול, עיצובים, תמונות, טבלאות ו/או תכנים אחרים באתר ו/או בקורסים השונים ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס ו/או חומרים ו/או תוכן ו/או תכנים ומידע ו/או שירותים ו/או מוצרים המוצגים גם בקורסים של אינקורס  (להלן – "תכני האתר") המוגבלת בתכנים של אינקורס כמפורט בתקנון זה, אינקורס אינה מעניקה לך הטבות או זכויות אחרות בכל יצירה שלה. הנך מאשר כי כל שימוש אחר ביצירות, לרבות בין השאר אך לא רק : העתקה, שינוי, הפצה, שידור, פרסום חוזר, הצגה או ביצוע, ללא רשות מוקדמת בכתב מאת אינקורס, אסור לחלוטין.  אינקורס רשאית לבטל טובת הנאה זו בכל זמן, לאחר ו/או ללא מתן הודעה על יסוד סיבה ו/או ללא כל סיבה.

ט. אין לפרש שום דבר מהאמור באתר ו/או בקורסים השונים ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס ו/או חומרים ו/או תוכן ו/או תכנים ומידע ו/או שירותים ו/או מוצרים המוצגים גם בקורסים של אינקורס - כאילו הוא מהווה מתן רישיון או זכות, מכללא, או מכח השתק, או בדרך אחרת, בסימני המסחר או בקשר אליהם, ללא רשות מפורשת בכתב מאת אינקורס ובעל סימני המסחר.

י. ככל ומשתמש מעלה תוכן לאתר ו/או לקורסים השונים ו/או לכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס, הינו מתחייב בפני אינקורס כי הוא הבעלים החוקי של התוכן, או שברשותו היתר לשימוש כאמור מהבעלים החוקי. כמו כן המשתמש מתחייב כי השימוש בפועל שהוא עושה בתוכן שמעלה לאתר ו/או לקורסים השונים ו/או לכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס עולה בקנה אחד עם אישור השימוש בתוכן שניתן לו והוא מתחייב שלא להעלות לאתר ו/או לקורסים השונים ו/או לכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס תוכן שמוגן בזכויות יוצרים ו/או בסוד מסחרי ו/או שחשוף לתביעה מצד שלישי, לרבות הפרת פרטיות של גורם אחר ו/או הפרת כל זכות שעומדת לצד שלישי והמשתמש פוטר את אינקורס מכל אחריות בגין הפרה של פטנט ו/או זכות יוצרים ו/או סימן מסחר ו/או סוד מסחרי ו/או כל טענה להפרה אחרת בהקשר לתוכן.

יא. המשתמש מתחייב לדאוג לכך שכל אחד מן האנשים העובדים אצלו ו/או מועסקים על ידו כיום או בעתיד ו/או מי מטעמו, אשר תהיה לו גישה בדרך כלשהי למידע הסודי, שמוצג באתר ו/או בקורסים השונים ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס ו/או בחומרים ותוכן המוצגים בקורסים של אינקורס, יתחייב בכתב קודם למתן אפשרות הגישה כאמור, להגנת סודיות המידע הסודי בתנאים כמפורט במסמך זה.

יב. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהעברה ו/או שימוש לא מורשה ו/או מכירה של מידע סודי, כהגדרתו בתקנון שלהלן, לצד ג' כלשהו אסורים בהחלט ומהווים שימוש לרעה אשר חושפים את המשתמש לתביעה אזרחית והמשתמש מצהיר שידוע לי כי הפעולות הבאות ביחס לשם המשתמש והסיסמה שהוקצו לו באתר ו/או בקורסים השונים ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס /או בחומרים ותוכן המוצגים בקורסים של אינקורס שהוקצו לו אסורים בהחלט ומהווים שימוש לרעה אשר חושפים את המשתמש לתביעה אזרחית :

1. העברת שם המשתמש ו/או הסיסמה לצד ג' בין אם בתמורה ובין אם לאו.

2. מכירת שם המשתמש ו/או הסיסמה לצד ג' 3.

3. מתן גישה לתוכן האתר ו/או תוכן בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס לצד ג' באמצעות שם המשתמש והסיסמה.

4. חל איסור מוחלט על שימוש לרעה שלך בסימני המסחר שבאתר ו/או בקורסים השונים ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס ו/או בתכנים המוצגים בהם, מלבד כפי שנקבע בתנאים והוראות אלה ו/או ללא רשות מפורשת בכתב מאת אינקורס ו/או מבעל סימני המסחר.

יג. אנו מודיעים לך בזאת כי אינקורס תפעל בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי הדין על מנת לאכוף את זכויות הקניין הרוחני שלה באתר ו/או בקורסים השונים ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס ובתכנים שבהם, במידה המרבית המותרת על פי דין, לרבות על ידי נקיטת צעדים לקבלת עיצומים פליליים.

יד. אינקורס מכבדת את הקניין הרוחני של אחרים, ואנו מבקשים ממך, כשם שאנו מבקשים מכל המשתמשים באתר ו/או בקורסים השונים ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס ו/או בחומרים ותוכן המוצגים בקורסים של אינקורס , לכבד את הקניין הרוחני של אחרים. אם אתה סבור כי יצירה שיש בה זכויות יוצרים הועתקה, וכי היא נגישה באמצעות האתר ו/או בקורסים השונים ו/או באמצעות כל אחד משירותי המעטפת של אינקורס ו/או בחומרים ותוכן המוצגים בקורסים של אינקורס באופן אשר מהווה הפרה של זכויות יוצרים, באפשרותך להודיע לנו על כך בהתאם לחוק זכויות היוצרים של המילניום הדיגיטלי (להלן - "DMCA") על ידי שתעביר לנציג מטעמה של אינקורס את כל המידע שלהלן : החתימה הפיסית או האלקטרונית של בעל זכויות היוצרים ו/או של האדם ו/או הגוף אשר מורשים לפעול בשמו של בעל זכויות היוצרים, תיאור פרטני של היצירה הכפופה לזכויות יוצרים אשר הופרה על פי הנטען (אם בעמוד מקוון אחד מופיעות מספר יצירות אשר כפופות לזכויות יוצרים, תוכל להעביר רשימה מייצגת של יצירות אלה באותו אתר), תיאור פרטני של המקום בו קיימת היצירה הכפופה לזכויות יוצרים אשר הופרה על פי הנטען (לרבות כתובת פרטנית של דף האינטרנט באתר ו/או דרך כל אחד משירותי המעטפת של אינקורס), תיאור פרטני היכן קיימת היצירה המקורית אשר כפופה לזכויות יוצרים ו/או עותק מורשה שלה (לרבות לדוגמא כתובת פרטנית של דף האינטרנט שאינו נכלל באתר זה ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס), שמך, כתובתך, מספר הטלפון שלך, ובמידה שקיימת גם כתובת הדואר האלקטרוני שלך, הצהרה בכתב על ידך שאתה מאמין בתום לב שהשימוש השנוי במחלוקת אינו מורשה על ידי בעל זכות היוצרים ו/או אדם ו/או גוף המורשים לפעול בשם בעל זכויות היוצרים  ו/או על פי חוק, הצהרה בכתב על ידך בכפוף לאזהרה על העונשים הצפויים לך בשל עדות שקר שכל המידע שלעיל הינו מידע מדויק וכי אתה בעל זכות היוצרים או האדם או הגוף המורשים לפעול בשם בעל זכויות היוצרים.

טו. אינקורס עושה כל שביכולתה על מנת לשמור על זכויות הקניין במידע והתכנים המצויים באתר  ו/או בקורסים השונים ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס /או בחומרים ותוכן המוצגים בקורסים של אינקורס. אם הנך סבור כי קיים חשש כלשהו להפרת זכויות הקניין כאמור, נודה לך על הסבת תשומת ליבנו לעניין באמצעות פרטי הקשר המופיעים מטה.

טז. המשתמש נדרש לדווח על כל בעיה, תקלה או כל הפרה של תנאי שימוש אלה לרבות הפרת זכויות.

יז. ללא הגבלה של תרופות וסעדים אחרים, אינקורס תגביל כל פעולה של משתמש ו/או תשהה כל פעולה של משתמש ו/או תסיר מידע שהועלה על ידי משתמש ו/או תמנע גישה של משתמש ותנקוט בצעדים טכנולוגיים ומשפטיים כדי לשמור על זכויותיה שלה ו/או של צדדים שלישיים. אינקורס שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר השתתפותו של משתמש בתכנים, המידע והתוכן המוצעים על ידה, באתר ו/או בקורסים השונים ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס ו/או בחומרים ותוכן המוצגים בקורסים של אינקורס, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

יח. ניתן לפנות אל הנציג של אינקורס לעניין הודעות על תביעות בנושא הפרת זכויות יוצרים באתר ו/או בקורסים השונים ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס בפקס 077-3269939 בדוא"ל info@incourse.co.il או לטלפון 077-797-2220 (להלן ביחד – "אמצעי התקשרות").

יט. הננו מפנים את תשומת לבך לכך כי לפי ה – DMCA, תובעים העושים מצגי שווא בקשר להפרות זכויות יוצרים עלולים לשאת באחריות לנזקים שנגרמו כתוצאה מהסרה ו/או חסימה של חומר שנטען כי הוא חומר מפר, הוצאות משפט, ושכר טרחת עורכי דין.

 

10.​ שיפוי

הנך מתחייב לשפות ו/או להגן ו/או למנוע כל נזק מאינקורס, נושאי המשרה ו/או הדירקטורים ו/או העובדים ו/או השליחים ו/או הספקים ו/או השותפים שהם צדדים שלישיים מפני ונגד כל הפסד ו/או הוצאה ו/או נזק ו/או עלות, לרבות בין השאר שכר טרחת עורכי דין בשיעור סביר, אשר ינבעו מכל הפרה של תנאים והוראות אלה על ידך ו/או מכל פעילות הקשורה לחשבון שלך (לרבות בין השאר רשלנות או התנהגות בעוולה) ו/או של כל אדם אשר יתחבר לאתר ו/או לקורסים השונים ו/או לכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס באמצעות החשבון שלך.

 

11. רישום וחשבון משתמש

א. מבלי לגרוע מהכלליות באמור לעיל, הרישום לאתר ו/או לקורסים השונים ו/או ללומדה ו/או לקורס דרך הטלפון ו/או האתר ו/או הקורסים השונים ו/או דרך כל אחד משירותי המעטפת של אינקורס ו/או דרך חומרים ו/או תוכן ו/או תכנים ומידע ו/או שירותים ו/או מוצרים המוצגים גם בקורסים של אינקורס מוגבל ביצירת חשבון יחיד לכל משתמש ואינקורס שומרת לעצמה את הזכות להסיר חשבונות כפולים.

ב. להלן ההוראות אשר יחולו על יצירת חשבון חבר : יימסרו מלוא הפרטים הנדרשים בעת פתיחת חשבון, אסור ליצור חשבון חבר המכיל נתונים שאינם פרטיו האמיתיים והמלאים של פותח החשבון, אסור ליצור חשבון חבר עבור אדם שאינו נוכח מול צג המחשב בעת ההרשמה ו/או אשר אינו מאשר את תנאי תקנון זה. יודגש כי התחזות מהווה עבירה פלילית.

ג. מבלי לגרוע מהכלליות באמור לעיל, מילוי ומסירת כל הפרטים הנדרשים באופן מדויק ומהימן הינו תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה ומניעת תקלות. במקרה של מסירת פרטים לא מדויקים ו/או לא עדכניים ו/או שגויים, גם אם במקרה, בעת ביצוע הזמנה עלול לגרום לכך שאינקורס לא תוכל להבטיח שהשירות יסופק במלואו, ללא תקלות וביעילות (למשל : תעודה אשר תשלח לכתובת שגויה או תונפק עם פרטים שגויים). במקרה של דואר שלא נמסר או שהוחזר לאינקורס בשל פרטים לא מדויקים שנמסרו בזמן הזמנה יחויב המשתמש בתוספת תשלום בסך 50 ₪ + מע"מ בגין טיפול, הנפקת תעודה מחודשת ודמי משלוח בדואר רשום.

ד. בחלק מהקורסים אליהם תירשמו תיפתח גישה לאתר לומדה (להלן – "יוזר"), אשר תישלח בנפרד בטווח שבין 24 ל-48 שעות מרגע קבלת אישור הזמנה, אל הדוא"ל שצוין בעת הרשמתך לקורס. בכדי להימנע מתקלות מומלץ למסור את אותו הדוא"ל הן בפתיחת שם משתמש באתר ו/או בקורסים השונים ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס והן בהרשמה לקורס. מטעמי אבטחה שם משתמש וסיסמה של היוזר יהיו שונים משם משתמש וסיסמה שלך כבעל החשבון באתר. לידיעתך, ייתכן שדוא"ל אישור הרשמה, דוא"ל אישור הזמנה ודוא"ל יוזר ו/או כל דוא"ל אחר שישלח מטעם אינקורס יגיעו לספאם. אנא וודא שביצעת סריקה בספאם טרם פנייתך אלינו.

ה. מבלי לגרוע מהכלליות באמור לעיל, בעל חשבון חבר ו/או בעל היוזר באתר ו/או באתר לומדה ו/או בקורסים השונים מתחייב לשמור על הכללים הבאים ביחס לסיסמה שתשמש לגישה אל חשבון החבר ו/או לשירותי הפלטפורמה באתר ו/או בקורסים השונים ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס ו/או בחומרים ו/או תוכן ו/או תכנים ומידע ו/או שירותים ו/או מוצרים המוצגים גם בקורסים של אינקורס המותירים גישה אך ורק לבעלי אותו חשבון חבר (להלן – "סיסמה") : אין לגלות את הסיסמה או להזינה בהודעת דואר אלקטרוני ו/או בכל הודעה אחרת בכל מדיה ותקשורת באשר הן, משתמש רשום מתבקש להודיע לאינקורס מיידית על כל חשד לשימוש לא מאושר שנעשה בחשבונו, משתמש רשום מאשר לאינקורס לשלוח לתיבת הדוא"ל שלו לפי הפרטים שהוזנו בחשבון המשתמש שלו עדכונים ואישורים ביחס לפעולות המשתמש באתר ו/או בקורסים השונים ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס ו/או בחומרים ו/או תוכן ו/או תכנים ומידע ו/או שירותים ו/או מוצרים המוצגים גם בקורסים של אינקורס ו/או כל הודעה אחרת, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ולהלן מהדורות דוא"ל של תכני האתר (newsletter) ו/או תכני הקורסים השונים ו/או תכנים כל אחד משירותי המעטפת של אינקורס ו/או חומרים ו/או תוכן ו/או תכנים ומידע ו/או שירותים ו/או מוצרים המוצגים גם בקורסים של אינקורס ו/או פרסומות.

ו. כל חבר יהיה רשאי להזמין שירות ו/או מוצר ולבחור יעד מבוקש למשלוח (תעודה או מוצר) וזאת על ידי עדכון היעד המבוקש בטופס ההרשמה, טופס הזמנת קורס ו/או דרך דוא"ל אישור הזמנה, כאשר היעד האחרון למשלוח שייקלט במערכת אינקורס יישמר במאגר אינקורס כיעד המבוקש של המשתמש.

 

12. חברות אשראי, סליקה וספקי צד ג'

א. רכישת שירותים דרך האתר ו/או בקורסים השונים ו/או דרך כל אחד משירותי המעטפת של אינקורס ו/או דרך חומרים ו/או תוכן ו/או תכנים ומידע ו/או שירותים ו/או מוצרים המוצגים גם בקורסים של אינקורס תיעשה באמצעות כרטיס אשראי בר תוקף הניתן לסליקה על ידי חברות האשראי בישראל ו/או באמצעות ספקים חיצוניים ו/או ספקי צד ג' ו/או חברה המספקת שירותי סליקה מקוונים (להלן ביחד -"ספקים חיצוניים" או "חברות הסליקה").הרכישה באמצעות כרטיס האשראי תהא כפופה לתנאי השימוש ודרישות חברות הסליקה ו/או ספקים חיצוניים. אינקורס רשאית שלא לכבד כרטיסי אשראי מסוימים ו/או אמצעי תשלום אחרים לפי שיקול דעתה.

ב. במידה ואינך מעוניין להזין את פרטי כרטיס האשראי שברשותך, אנו מזמינים אותך להשתמש בשירותי PAYPAL ו/או ליצור עמנו קשר באמצעות אחד מפרטי ההתקשרות שלהן : טל' 077-797-2220 דוא"ל info@incourse.co.il (להלן ביחד – "אמצעי התקשרות"). אינקורס תעשה את מירב המאמצים על מנת לאתר עבורך פתרון חלופי לשביעות רצונך. לידיעתך ניתן לבצע העברה בנקאית אך אישור העברה מתקבל לרוב לאחר יומיים ולבינתיים לא ניתן לשמור המועד הרצוי וייתכן שלא יהיה פנוי לאחר יומיים.

ג. בתשלום באמצעות חשבון פייפאל יתבקש המשתמש להזין את פרטי חשבונו הקיים באתר פייפאל או שיוכל לבחור לפתוח חשבון פייפאל במהירות. באם החליט המשתמש לשלם באמצעות חשבון פייפאל אינקורס תוכל לגבות את התשלום עבור השירותים ו/או המוצרים רק לאחר קבלת אישור מפייפאל. השימוש וקבלת האישור כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של פייפאל ולא של האתר.

ד. תנאי מוקדם לאישור הזמנת השירות ו/או המוצר הינו אימות פרטי כרטיס האשראי כפי שנמסרו על ידך, וקבלת אישור חברת הסליקה לחיוב כרטיס האשראי.  במקרה של כרטיס אשראי שאינו תקף ו/או שחברת כרטיסי האשראי לא מכבדת את העסקה ו/או שחברת פייפאל ו/או כל שירות ארנק אלקטרוני זמין אחר אינו מכבד את החיוב ו/או שהשירות המבוקש אינו זמין, אינקורס תיצור קשר עם המשתמש לשם השלמת העסקה ו/או ביטולה.

 

13. שונות

א. מחירי הקורסים לקהל הלקוחות הפרטי באתר כוללים מע"מ, דמי רצינות ודמי טיפול, אלא אם מצוין אחרת. כל המחירים מופיעים על גבי המוצרים ו/או השירותים ונקובים בשקלים חדשים. המחיר בו תחויב בעת ביצוע ההזמנה הוא המחיר המופיע באתר באותה עת ואשר עלול להשתנות מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחויב הלקוח לפי המחירים המעודכנים באתר. 

ב. אינקורס רשאית לשנות ו/או לעדכן את מחירי המוצרים ו/או השירותים המופיעים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת, על פי שיקול דעתה הבלעדי. שינוי כאמור לא יחול על הזמנות שהושלמו עובר לביצוע השינוי במחיר גם אם טרם סופק לך המוצר.

ג. אינקורס לא גובה תוספת תשלום בגין הנפקת תעודה ומשלוח וכן אינה אחראית על עיכובים ו/או אי הגעת משולחים בדואר ישראל ו/או בכל חברה שליחויות אחרת, כתוצאה מאירועים שבשליטה ו/או שאינם בשליטתה, במישרין ו/או בעקיפין, כגון ומבלי לגרוע מהכלליות כאמור לעיל: תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב ו/או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.

ד. במקרה של הנפקת תעודה נוספת והזמנת משלוח נוסף מכל סיבה באשר היא, תחול עלות נוספת על המשתמש בסך של 50 ₪ + מע"מ. בכדי לקצר זמני המתנה באפשרות הלקוח לתאם איסוף עצמי מאינקורס בת"א בסמוך קניון עזריאלי. גם במקרה של איסוף עצמי עלות הנפקה של תעודה נוספת יישאר 50 ₪ + מע"מ.

ה. מובהר בזאת כי אינקורס לא מתחייבת שהפלטפורמה באתר ו/או בקורסים השונים ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס ו/או בחומרים ו/או תוכן ו/או תכנים ומידע ו/או שירותים ו/או מוצרים המוצגים גם בקורסים של אינקורס תפעל 100% מהזמן וכי מעת לעת אינקורס תעדכן ותשדרג את מערכות הפלטפורמה באתר ו/או בקורסים השונים ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס ו/או בחומרים ו/או תוכן ו/או תכנים ומידע ו/או שירותים ו/או מוצרים המוצגים גם בקורסים של אינקורס, דבר שעלול לגרום להפסקה זמנית במתן השירותים וכי אין לאינקורס כל שליטה על זמינות התוכן, השירותים, התכנים והמידע, החומר והמוצרים המסופקים על-ידי צדדים שלישיים.

ו. באחריות המשתמש לבחון טרם השימוש בפלטפורמה באתר ו/או בקורסים השונים ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס ו/או בחומרים ו/או תוכן ו/או תכנים ומידע ו/או שירותים ו/או מוצרים המוצגים גם בקורסים של אינקורס, כי הפלטפורמה אכן מתאימה לצרכיו ולמשתמש לא תהיה כל טענה בשל אי התאמת הפלטפורמה לצרכיו.

ז. יודגש שלא קיימת אבחנה בין סימון קישורים פנימיים לקישורים יוצאים וכי באחריות הגולש לוודא את כתובת ה-URL  אליו מפנה קישור טרם השימוש בו.

ח. באחריות המשתמש לוודא טרם השימוש בפלטפורמה, את תקינות החיבור שלו לרשת האינטרנט. אינקורס לא תישא בכל אחריות בשל נזק אשר יתכן וייגרם למשתמש עקב בעיות בחיבורו לרשת האינטרנט.

ט. אינקורס עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר ו/או בקורסים השונים ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס ו/או בחומרים ו/או תוכן ו/או תכנים ומידע ו/או שירותים ו/או מוצרים המוצגים גם בקורסים של אינקורס, יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר כי עלולים להופיע בו בתום לב אי דיוקים ו/או שגיאות ואינקורס לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן ו/או קשורה אליהן.

י. אינקורס רשאית להציע מבצעים, הטבות והנחות באתר ו/או בקורסים השונים ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס ו/או בחומרים ו/או תוכן ו/או תכנים ומידע ו/או שירותים ו/או מוצרים המוצגים גם בקורסים של אינקורס ו/או בכל אמצעי תקשורת אחר לרבות ומבלי לגרוע מהכלליות כאמור לעיל: טלפון ו/או דואר אלקטרוני ו/או הודעת טקסט.  אינקורס רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם ו/או לשנותם בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

מדיניות פרטיות

1. מבוא

א. אינקורס מכבדת את הפרטיות שלך ולכן יצרה מדיניות בנושא פרטיות המסבירה את הזכויות והחובות אשר חלות עליך כמשתמש באתרנו ו/או בקורסים השונים ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס, בכל הנוגע למידע האישי שהנך מגלה לאתר ו/או לקורסים השונים ו/או לכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס ובכדי להסביר את נוהגי הנהלת האתר ו/או הקורסים השונים ו/או כל אחד משירותי המעטפת של אינקורס ביחס לפרטיותך וכן את האופן שבו משתמשת הנהלת האתר ו/או הקורסים השונים ו/או הנהלת כל אחד משירותי המעטפת של אינקורס במידע הנמסר לה על ידיך באתר ו/או בקורסים השונים ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס או אשר נאסף על ידי האתר ו/או הקורסים השונים ו/או על ידי כל אחד משירותי המעטפת של אינקורס  בעת השימוש בו.

ב. אנו אוספים מידע בקשר לאספקת התוכן ו/או השירותים ו/או התכנים והמידע ו/או החומר ו/או המוצרים שלנו. מידע זה ועיבודו נקבעים בהתאם לסוג השירות שניתן בתוכן, השירותים, תכנים ומידע, חומר ומוצרים ו/או בהתאם לסוג הקשר שלך אתנו ובכפוף לכל דין (למשל : קורס עזרה ראשונה, ציוד רפואי, שימוש בבלוג וכיו"ב).

ג. אנו מכבדים את פרטיותך, ואוספים ומעבדים מידע במערכות ממוחשבות כי הוא דרוש לנו למטרות המפורטות להלן ובכלל זה על מנת לספק את תוכן, שירותים, תכנים, מידע, חומר ומוצרים ברמה הגבוהה ביותר וכן בכדי להגן על האינטרסים הלגיטימיים שלנו, בהתאם לחוק הגנת הפרטיות ולשאר ההוראות החוקיות והרגולטוריות שחלות עלינו.

ד. אינך מחויב למסור מידע באמצעות האתר ו/או הקורסים השונים ו/או באמצעות כל אחד משירותי המעטפת של אינקורס על פי חוק ובמסירתו, ככל שתתבקש, הנך מאשר כי העברת המידע לאינקורס או באמצעותה היא על אחריותך בלבד, מרצונך החופשי, בהסכמתך ולא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה כלפי אינקורס ונציגיה בנושא. שימוש במידע אישי אודותייך ייעשה אך ורק בהתאם למפורט בתקנון זה או לפי חובות שבדין.

ה. מדיניות זו חלה על מידע אישי מזהה שמתייחס אליך או ליחידים אחרים (כגון : ילדיך, עובדיך ו/או התלויים בך) וכן על מידע הניתן לזיהוי באופן סביר.

ו. במסגרת השימוש בתכנים השונים באתר אינקורס ו/או בקורסים השונים ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס יתכן ותתבקש לספק פרטים אישיים (למשל : לצורך הנפקת תעודה וכתיבה בבלוג ועוד), לרבות בין השאר (אך לא רק) : שם מלא, טלפון, מספר ת.ז, כתובת, דוא"ל ו/או כל מידע מזהה אחר ככל שיידרש בהתאם לצרכיך, לרבות בין היתר (אך לא רק) : תאריכים, מידע על מיקום (למשל בין היתר : כתובת מגורים ועבודה), הקלטות טלפוניות ומידע המופק מהן, מידע שזמין לנו לשימוש על-פי דין (למשל בין היתר : מידע ממאגרי מידע של המדינה, מאגרי מידע של חברות שירותי נתוני אשראי, ממאגרי רשתות האינטרנט ו/או דפי אינטרנט ו/או כל מאגר אחר שיוקם על פי דין), מידע הקשור לתוכן, השירותים, התכנים והמידע, החומר והמוצרים שאנו מספקים לך במסגרת אינקורס, מידע הכלול בתשובות שתיתן לשאלות שנשאל לצורך זיהוי, הרשמה ואבטחה ו/או כל מידע נוסף (למשל : מגדר, תמונות וצילומים, מדיה חברתית) כאמור במדיניות תקנון זה  (להלן יחד – "מידע אישי").

ז. כמו כן, ככל שתמסור או תעלה כל מידע אישי לאינקורס דרך האתר ו/או הקורסים השונים ו/או דרך כל אחד משירותי המעטפת של אינקורס, הנך מצהיר בזאת כי המידע שתמסור ו/או תעדכן הינו נכון אמין ומדויק וכי הנך מוסר את המידע בשמך ועבור עצמך בלבד, או שהורשת כדין למסור מידע זה עבור אחר (למשל בין היתר : בן משפחה או עובד) וכן שיידעת אותו מראש על כך שתמסור את פרטיו, קיבלת את הסכמתו לשימושים במידע אודותיו בהתאם למדיניות תקנון זה.  אם אתה גם מוסר לנו בשמו של אדם אחר הסכמות לקבלת פרסומות, עליך גם לוודא מראש שהוא מסכים לכך. בעצם מסירתך מידע בשם כל אדם אחר שאינו אתה, הינך מאשר שקיבלת את הסכמתו לתנאי תקנון אתר אינקורס שהינו התקנון גם בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס ובקורסים של אינקורס ובכל מקרה תהא אחראי בלעדי למסירת מידע זה.

ח. משתמש שיקליד את פרטיו כאמור נותן בזאת את הסכמתו להיכלל במאגרי המידע שמנהלת אינקורס בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 (להלן - "חוק הגנת הפרטיות"), וכן שאינקורס תשלח אליו חומר מקצועי ו/או עדכונים ו/או הודעות ו/או הצעות שונות. 

ט. ייתכן שהמידע במדיניות פרטיות זו הינו בנוסף להוראות לגבי פרטיות שנמסרו לך בנפרד, למשל במסגרת המוצרים שרכשת ולכן אנו ממליצים שתבדוק את כל המידע שאנו מספקים לגבי פרטיותך.  לידיעתך, ייתכן שנעדכן מדיניות פרטיות זו מעת לעת בהתאם לצורך ולשינויים בחוק. אנא שים לב לשינויים אלו, אשר יופיעו באתר אינקורס, משום שהם חלים עליך.

י. עם רישומך במאגר המידע של האתר ו/או הקורסים השונים ו/או של כל אחד משירותי המעטפת של אינקורס והסכמתך לקבלת תכנים פרסומיים, תהא אינקורס רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדוא"ל, בדואר או בטלפון סלולארי, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. מידע זה ישוגר לתיבת הדואר ו/או כתובת הדוא"ל של המשתמש ו/או באמצעות מסרון למספר טלפון סלולארי שאותו סיפקת. באם אין ברצונך להמשיך ולקבל מידע מסחרי כאמור, תוכל, בכל עת, לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת המידע המסחרי באמצעות כניסה לקישור הסרה מהשירות המסופק יחד עם המידע ובדרך זו בלבד ו/או באמצעות פנייה לדוא"ל info@incourse.co.il. מובהר בזאת כי התוכן עשוי להיות פרסומי גם אם הוא לא מסומן ככזה והמשתמש מצהיר כי אין לו ולא יהיו לו כל טענות בשל כך.

2. קבלת תכנים

א. האתר ו/או הקורסים השונים ו/או כל אחד משירותי המעטפת של אינקורס עשויים להכיל מודעות, פרסומות, עדכונים ו/או כל מידע שיווקי אחר (להלן - "המודעות") המקדמים את שירותי אינקורס או את שירותיהם של צדדים שלישיים המפרסמים את שירותיהם דרך האתר ו/או הקורסים השונים ו/או דרך כל אחד משירותי המעטפת של אינקורס (להלן - "המפרסמים").

ב. האחריות לתוכן המודעות המתפרסמות באתר ו/או בקורסים השונים ו/או לתוכן בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס, לרבות פרטי המידע והזכויות, תחול על המפרסמים בלבד. לאינקורס אין כל אחריות בנוגע לתוכן פרסומים אלו באתר ו/או בקורסים השונים ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס או למהימנותם. אינקורס בודקת את התוכן הנ"ל, אך אין באפשרותה להתחייב לאמיתות וכדאיות מוחלטת של מודעות אלו המתפרסמות באתר ו/או בקורסים השונים ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס.

ג. יודגש כי מודעות המפרסמים אינן מהוות כל עידוד ו/או המלצה לרכישת השירותים ו/או המוצרים המוצעים למכירה במודעות מצד אינקורס וכל התקשרות בינך לבין המפרסמים בעקבות פרסום המודעות, תיעשה בינך לבין המפרסמים בלבד. אינקורס אינה צד להתקשרות ביניכם ולא יכולה לשאת בכל אחריות בגינה.

ד. האחריות על תוכן המודעות, כמו גם על התוצאות שיתרחשו עקב הסתמכות על המודעות, הינה על המשתמש בלבד. אין בקיומן של הפרסומות באתר ו/או בקורסים השונים ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס כדי להוות עידוד ו/או המלצה למשתמש מצד אינקורס להיעזר בשירותי המפרסמים.

 

3. זכות עיון במידע ותיקונו

אתה רשאי לעיין במידע אודותיך שאנו מחזיקים במאגרי המידע (כהגדרתו בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981). כדי לעשות זאת, עליך להגיש בקשה בכתב לכתובת דוא"ל  info@incourse.co.il, עליך לציין את מספר תעודת הזהות שלך, שם פרטי ושם משפחה ו/או כל אמצעי זיהוי נוספים שידרשו ממך על מנת לזהות שאתה זה אתה.  אם המידע שאנו מחזיקים עליך אינו נכון, מובהר כי זכותך בכל עת לבקש את תיקונו או מחיקתו מרשימות התפוצה של אינקורס.

 

4. קישורים  (Links)

אתר האינטרנט שלנו ו/או הקורסים השונים ו/או כל אחד משירותי המעטפת של אינקורס כוללים קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. איננו אחראים למדיניות השמירה על הפרטיות ואבטחת המידע של אתרים אלה. המדיניות המתוארת במסמך זה תקפה לגבי כל התוכן, שירותים, תכנים ומידע, חומר ומוצרים באינקורס, אלא אם קבענו מדיניות אחרת לגבי אותו שירות.

 

5. למה אנחנו אוספים מידע אישי

א. אינקורס רשאית לאסוף ו/או לעשות שימוש במידע שנמסר על ידיך במועד ההרשמה ו/או במידע שהצטבר במהלך שימושך באתר ו/או בקורסים השונים ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס למען המטרות המנויות בתקנון זה ו/או על מנת לאפשר שימוש בשירותים השונים באתר ו/או בקורסים השונים ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס ו/או לצורכי משלוח מידע על תוכן, תכנים ומידע, חומר, שירותים ומוצרים ו/או על מנת לשפר, להעשיר או לשנות את האתר ו/או הקורסים השונים ו/או כל אחד משירותי המעטפת של אינקורס ו/או התוכן, השירותים, חומר, התכנים והמידע והמוצרים המוצעים באתר ו/או בקורסים השונים ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס ו/או על מנת לעדכן את המשתמש באשר לתוכן, שירותים, תכנים ומידע, חומר ומוצרים שונים המוצעים על ידי אינקורס ו/או מי מטעמה או הקשור אליה עסקית.

ב. המידע שאנו אוספים מיועד לשם אספקת תוכן, שירותים, תכנים ומידע, חומרים ומוצרים. מטרות השימוש כוללות, בין היתר (אך לא רק), את אלו : הגשת הצעות ו/או הפקת תוכן ו/או אספקת שירותים על ידי מוצרים שונים ו/או טפסי התקשרות בכל הנוגע למגוון המוצרים, תוכן, חומר, מידע והשירותים באינקורס, משלוח מידע חשוב על המוצרים, שירותים, תוכן, חומר, מידע (כולל מידע שאנו מחויבים לשלוח ומידע שימושי אחר), תקשורת עמך ועם אחרים בקשר למוצרים, שירותים, תוכן, חומר, מידע שלנו ולשירותים הנלויים שאנו מספקים במסגרתם, הגנה על אינטרסים לגיטימיים וזכויות משפטיות שלנו ושל אחרים, קיום נהלים ומדיניות (כגון : ביקורת ספרים, אבטחת מידע, חיובים וגביה, המשכיות עסקית והתאוששות מאסון וכן שמירת רשומות ומסמכים), קבלת החלטות על טיפול בתביעות ובהליכים משפטיים, שיפור השירותים שלנו (כולל מחקרי שוק וסקרים), ביצוע עיבודים ו/או עיבודים סטטיסטיים לרבות ביצוע פלחי מידע על ידי אינקורס ו/או מי מטעמה, פרסום ושיווק שלנו ושל חברות אחרות העובדות בשיתוף פעולה עם אינקורס ו/או מידע על מוצרים ושירותים של צדדים שלישיים שמסופקים בשיתוף אתנו (כולל מידע מותאם אישית בהתאם להוראות הדין, לרבות חוק הגנת הפרטיות וחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 (להלן - "חוק התקשורת"), טיוב המידע שנמצא אצלנו בקשר אליך, למשפחתך, ולתלויים בך על ידי שימוש על פי דין במאגרי מידע של צדדים שלישיים לרבות מאגרי מידע של רשויות רשמיות שאנו רשאים להשתמש בהם ועל ידי הצלבה של מידע שנמצא באינקורס, טיפול בבקשות לעיון במידע ולתיקונו במידת הצורך.

 

6. רישום, מסירה ושמירת מידע

א. האתר ו/או הקורסים השונים ו/או כל אחד משירותי המעטפת של אינקורס אינם אוספים מידע אישי מזוהה אודותיך אלא אם תמסור מידע זה מיוזמתך במסגרת הרשמתך ו/או שימושך באתר ו/או בקורסים השונים ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס ו/או בשירותים אחרים המוצעים ו/או המופעלים דרך האתר ו/או הקורסים השונים ו/או באמצעות כל אחד משירותי המעטפת של אינקורס (לרבות בין השאר : בעת מילוי טופס מקוון ו/או בעת רישום לאזור האישי ו/או לשירות מסוים ו/או לרשימה כלשהיא ו/או בעת יצירת קשר) וכן כל מידע אשר ייאסף אודותייך במסגרת שימושך באתר ו/או בקורסים השונים ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס.

ב. ייתכן כי חלק מהשירותים באתר ו/או בקורסים השונים ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס (למשל : לומדה) טעונים או יהיו טעונים הרשמה (להלן - "הרשמה"). במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כפי שצוין לעיל. השדות שחובה למלא, יסומנו במפורש. בלי למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לאזורים ו/או לשירותים הטעונים רישום ו/או לבצע את הפעולות המתבקשות עקב כך באמצעות האתר ו/או הקורסים השונים ו/או באמצעות כל אחד משירותי המעטפת של אינקורס.

ג. ייתכן כי כחלק בלתי נפרד מהליך הרשמה מסוים ו/או לפי צורך וכתנאי לסיום תהליך הרישום, תתבקש לאמת את זהותך בהתאם למידע שמסרת ובאמצעות פרטי הקשר שלך. אין ביצירת קשר לצורך זיהוי או אימות כאמור כדי לרשום אותך לרשימת תפוצה אחרת כלשהיא, ואין בכך כדי להעלות טענה כלשהיא מצדך לעניין משלוח דיוור או ביצוע פניה בניגוד לדין כלשהוא.

ד. ייתכן ששירותים מסוימים המופעלים דרך האתר ו/או הקורסים השונים ו/או דרך כל אחד משירותי המעטפת של אינקורס יחייבו שימוש במערכת הכוללת מסרונים  ו/או התראות או הודעות פנימיות לצורך ניהול ו/או תפעול ו/או אימות ו/או זיהוי ו/או כל פעולה אחרת שתידרש לצורך תפעולו התקין של השירות המתבקש דרך מכשירך. לצורך כך מתבקשת הסכמתך הכללית מראש, עם הסכמתך לתקנון זה, לשימוש במערכת המסרונים שבמכשירך וכדי לשלוח לך הודעות אישיות או התראות לפי הצורך כאמור.

ה. שיבוש ו/או תקלה ו/או כשל בקליטת פרטי משתמש באתר ו/או בקורסים השונים ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס או דרכם, לרבות שיבוש ברישום דרכם ו/או לשירות נלווה דרכם ו/או בקליטת תשלום ו/או אמצעי תשלום לא יהוו עילה לכל טענה ו/או תביעה מצד המשתמש באתר ו/או בקורסים השונים ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס.

ו. בעת שימושך באתר ו/או בקורסים השונים ובפרט בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס דרך מכשיר נייד, אינקורס עשויה לאסוף ולהשתמש במידע על מיקומך ו/או על מסלול התנועה שלך בכדי לספק לך שירותים נלווים העשויים להידרש לצורך ניהול ו/או ייעול ו/או אספקת שירותי אינקורס, או בכדי לספק לך מידע על שירותים המותאמים למיקומך.

ז. ייתכן שמעת לעת, תתאפשר שליחת קורות חיים או פרטי תעסוקה, לצורך הגשת מועמדות משתמש באתר ו/או בקורסים השונים ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס לעבודה באינקורס או מטעמה. ככל שתבחר לשלוח קורות חיים או פרטים אחרים כאמור לצורך זה, הנך מאשר ומסכים כי הפרטים יישמרו במאגר אינקורס הייעודיים למטרת בחינת הבקשה הספציפית או לשם מיון ו/או השמה לתפקידים אחרים העשויים לתאום לכישורייך. אם בסופו של תהליך בחינה או מיון כאמור לא תימצא משרה ההולמת את כישורייך, אינקורס שומרת לעצמה את הזכות לשוב ולפנות אליך בעתיד, בהתבסס על נתונים אלו, כדי להציע לך משרות אחרות העשויות להתאים לך.

 

7. שימוש במידע

א. לאינקורס מאגרי מידע רשומים בהם ישמרו ויאובטחו כלל פרטיך כחוק (להלן - "המאגרים") והינה רשאית לעשות שימוש במידע שייאסף אודותיך למאגרים בהתאם למטרותיהם הרשומות, לרבות בין היתר אך לא רק (ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל) : לצורכי ניהול ותפעול כל שירות המבוקש על ידך ו/או לשם התקשרות ו/או עדכון ו/או אישור ו/או יידוע שלך בכל עניין ו/או נושא הקשור לשירות המתבקש על-ידך ו/או טיפוח ועידוד נאמנות המשתמשים באמצעות ניתוח מאפיינים ו/או עיבוד מידע ו/או דיוור ישיר כדין בהתאם למאפיינים במאגר ו/או עריכת ניתוחים, סקרים ומחקרים סטטיסטיים ו/או טיפול בתלונות, פניות ותביעות ככל שתהיינה.

ב. אינקורס תנקוט באמצעים סבירים ומקובלים על מנת לשמור ולמנוע העברת פרטים אישיים המזהים את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו לידי לצדדים שלישיים.  על פי צו שיפוטי ו/או דרישת רשות מוסמכת על פי חוק המורה לנו למסור פרטי משתמש לצד שלישי ו/או לצורך מניעת ביצוע עבירה, אם נעשה שימוש באתר ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס לביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר ו/או להקל ו/או לסייע ו/או לעודד ביצועו של מעשה כזה, בכל מקרה בו תסבור אינקורס כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושו ו/או לגופו של אדם ו/או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה, במידה ואינקורס תמכור או תעביר את פעילות האתר ו/או הקורסים השונים ו/או פעילות כל אחד משירותי המעטפת של אינקורס לתאגיד אחר ו/או תתמזג עם גוף אחר ו/או תמזג את פעילות האתר ו/או פעילות בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס לתאגיד אחר יהיה ניתן להעביר לאותו תאגיד פרטי משתמש ומידע שנאגר אודותיו באתר ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס ובלבד שאותו תאגיד יקבל על עצמו את הוראות התקנון דנן, במקרה של רכישת מוצרים ו/או שירותים מצדדים שלישיים המציעים למכירה באתר ו/או בקורסים השונים ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש לשם השלמת תהליך הרכישה.

ג. אינקורס מתחייבת לא לעשות כל שימוש במידע הקנייני (להלן – "מידע קנייני") שלך ככל שיהיה בהחזקתה ו/או בכל מידע אחר אודותייך לצרכים שאינם נוגעים לתוכן ו/או שירותים ו/או התכנים והמידע ו/או החומר ו/או המוצרים המסופקים דרך אינקורס.

ד. אין באמור לעיל ולהלן כדי לגרוע מזכותה של אינקורס להעביר לצדדים שלישים מידע אגרגטיבי (להלן – "מידע אגרגטיבי") ו/או מידע שאינו אישי ו/או אשר אין בו כדי לזהות את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו באופן ישיר או באופן סביר ו/או אשר אין בו כדי לפגוע בפרטיות המשתמש (להלן יחד – "מידע כללי").

 

8. למי מועבר המידע

א. ייתכן שנעביר לצדדים שלישיים ו/או לחברות אחרות העובדות בשיתוף פעולה עם אינקורס ו/או לספקים שונים מידע אישי במסגרת פעולתנו השוטפת, אך זאת רק לשם מימוש המטרות המותרות לנו על-פי הוראת כל דין ו/או לצורך אספקת השירותים השונים הניתנים על ידי חברות אלו. זאת, בכפוף לנקיטת אמצעי אבטחה מקובלים ובהתאם להרשאתך או בהתאם למדיניות זו ולאספקת התוכן, השירותים, החומר, התכנים והמידע והמוצרים שלנו. הספקים שלנו עשויים לכלול חברות אחרות, אך גם צדדים שלישיים, כולל בחו"ל.

ב. לשם מימוש המטרות המותרות לנו, אנו עשויים להעביר מידע לספקים כגון: עורכי דין ו/או רופאים ו/או מומחים ו/או רואי חשבון ו/או מבקרים ו/או שמאים ו/או מדריכים, קבלני משנה בתחומים כמו מוקדי שירות, מערכות מידע, ספקי תקשורת ו/או מדיה חברתית (למשל : גוגל, אינסטגרם ופייסבוק), ספקי שירותי מחשוב ו/או ענן, בתי דפוס ונותני שירותי הפצת דואר ודיוורים, סוקרים ויועצי שיווק, מנהלי סיכונים, מתרגמים וספקי מיקור חוץ של פעולות עסקיות, ספקי שירות (לרבות ספקי שירות לסיוע רפואי), חברות ו/או בתי עסק אחרים ו/או לכל ספק אחר הנדרש לשם מימוש המטרות שמותרות לנו.

ג. אינקורס רשאית לנקוט בצעדים למימוש אינטרס לגיטימי שלה (לרבות מניעת הונאה) ו/או להשתמש במידע מתוך מרשם כזה בעת טיפול בהצעות לקבלת כיסוי ביטוחי ובתביעות ו/או להשתמש במידע ולהעבירו על-פי כל דין (כולל בתגובה לצווים של רשויות ושל בתי משפט, כולל זרים).

ד. בכפוף להוראות הדין, אנו רשאים להעביר מידע במסגרת מכירת כל עסקינו (כולל במסגרת משא ומתן למכירה כזו), ובמסגרת ארגון מחדש, מיזוג, מיזמים משותפים ועסקאות אחרות בקשר לעסקינו. במקרה כזה, מקבל המידע יהיה כפוף למגבלות על השימוש במידע כפי שחלות עלינו. כמו כן, נוכל להעביר מידע לסוכן דרכו בחרת להתקשר עמנו, למבטחי משנה, למוסדות פיננסיים, שותפים עסקיים אחרים ולספקים שונים.

ה. בהתאם להסכמתך, נוכל להעביר מידע לשותפים עסקיים אחרים, כגון ספקים של תוכן, חומר, שירותים, תכנים ומידע ומוצרים וכן מוצרים ושירותים נלווים לצורך שיווק, פרסום ודיוור ישיר (להלן - "אמצעי קשר", "פרסומות ודיוור ישיר").

 

9. אמצעי קשר, פרסומות ודיוור ישיר

א. במסירתך אמצעי התקשרות עמך הנך מסכים שנשתמש בו ליצירת קשר עמך ו/או לשליחת דיוור ופרסומות באמצעותו בנושאים שונים (להלן - "פרסומות ודיוור ישיר"). אמצעי ההתקשרות יכולים לכלול בין היתר : דואר, דואר אלקטרוני, טלפון וטלפון נייד (כולל לצורך הודעות מוקלטות ומסרונים), פקס, רשתות חברתיות (כולל בין היתר אך לא רק : פייסבוק, לינקדאין, אינסטגרם) ואמצעים אחרים (להלן - "אמצעי קשר").

ב. לאחר שנמסרו הפרטים, המסמכים המחייבים אושרו, בוצע תשלום וניתנה הסכמת המשתמש לכל תקנון אינקורס, אינקורס רשאית אך לא חייבת להציג ו/או לשלוח למשתמש עדכונים באמצעות חשבונו באתר ו/או בקורסים השונים ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס ו/או בחומרים ו/או תוכן ו/או תכנים ומידע ו/או שירותים ו/או מוצרים המוצגים גם בקורסים של אינקורס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני. בכלל זה עדכוני תוכן ו/או מידע על שירותיה ו/או מוצריה, כמו גם שירותים ו/או מוצרים של אחרים ו/או מבצעים ו/או חידושים באתר ו/או בקורסים השונים ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס ו/או בחומרים ו/או תוכן ו/או תכנים ומידע ו/או שירותים ו/או מוצרים המוצגים גם בקורסים של אינקורס כמשמעות הדברים בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ'ב – 1982 (להלן – "חוק התקשורת").

ג. מבלי לגרוע מהכלליות באמור לעיל, אינקורס לא תיחשב כמפרה התחייבות כלשהי לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה 1995 (להלן – "חוק המחשבים"), שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים.

ד. זכותך לבקש להימחק מרשימות הדיוור לדיוור ישיר (כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות), בכל אמצעי הדיוור, וכן שלא נשלח אליך דבר פרסומת (כהגדרתו בסעיף 30א לחוק התקשורת) בדוא"ל, הודעת מסרונים, פקס והודעת טלפון מוקלטת. כדי לעשות זאת, פנה למוקד שירות הלקוחות בדוא"ל info@incourse.co.il.  אם הודעת לנו בעבר שאינך מעוניין שנפנה אליך, ואינך מקבל פרסומות, אין צורך בהודעה נוספת.

גם לאחר שתבקש לא לקבל דיוורים או פרסומות, ייתכן שתמשיך לקבל מאתנו (בכל אמצעי ההתקשרות) הודעות שהדין מתיר לנו או מחייב אותנו לשלוח לך (למשל בין היתר : הודעות בקשר עם השירותים שלך), גם ללא הסכמה.

 

10. הגבלות על השימוש במידע

א. בהתאם למדיניותו זו בעניין שמירת הפרטיות אנו נשמור על המידע שלך, לא נסחור בו, לא נמכור אותו ולא נעבירו לאחרים לצורך שימוש כלשהו, למעט כאמור במסמך זה.  בכפוף לתנאים ולהוראות המפורטים בתקנון זה, כל תקשורת ו/או חומר שתעביר אלינו ו/או תפרסם באתר ו/או בקורסים השונים ו/או בכל אחד משירותי המעטפת של אינקורס ו/או בדואר אלקטרוני ו/או בכל דרך אחרת (כולל בין השאר : נתונים ו/או שאלות ו/או הערות ו/או הצעות וכיו"ב), הם בבחינת מידע לא קנייני ולא סודי וכך ננהג בהם.

ב. אינקורס ו/או מי מהצדדים הקשורים אליה רשאים להשתמש במידע ו/או חומרים המצוינים לעיל לכל מטרה (לרבות בין השאר לצורך : העתקתו ו/או גילויו ו/או העברתו ו/או פרסומו ו/או שידורו ו/או פרסום נוסף שלו). כמו כן, אינקורס והצדדים הקשורים אליה חופשיים להשתמש בכל הרעיונות ו/או המושגים ואו הידע ו/או הטכניקות אשר יהוו חלק מכל מידע ו/או חומר שתשלח ו/או תעביר באמצעות האתר ו/או באמצעות כל אחד משי